Kjerneoppgaver outsources

Uklart regelverk gjør det enklere for ledelsen i norske finansinstitusjoner å outsource stadig flere kjerneoppgaver til utenlandske leverandører. Nå forsvinner norske arbeidsplasser ut av landet i rekordfart.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE CHR. JARILD

Outsourcing eller utkontraktering av arbeidsoppgaver fra norske bedrifter er ikke noe nytt, men omfanget og tempoet gir grunn til bekymring. Mens det tidligere var typiske IT-driftsoppgaver som ble outsourcet, settes nå stadig større IT-utviklingsprosjekter bort til utenlandske leverandører. Et godt eksempel på dette er utviklingen av den nye betalingsappen Vipps i DNB. Her valgte banken å sette ut oppdraget til det indiske konsulentselskapet Tata Consultancy Services. I dag har TCS mellom 200–300 indere som arbeider i DNB med Vipps. 

HVA ER KJERNEOPPGAVE?

Det er finansforetakslovens § 13-4 som regulerer hvilke oppgaver som kan outsources. Utgangspunktet er at såkalte kjerneoppgaver ikke kan outsources, men det finnes ingen konkret oversikt over hva som kan defineres som kjerneoppgaver. Dermed må finansinstitusjonene selv vurdere dette, men Finanstilsynet må godkjenne den planlagte outsourcingen.

Uten IT stopper banken

Utfordringen er imidlertid at Finanstilsynet som skal føre tilsyn med finansinstitusjonene, ikke tydelig har definert hvilke oppgaver som er kjerneoppgaver. Riktignok har tilsynet forsøkt å beskrive dette, men ute i bedriftene hersker det stor tvil om hvilke oppgaver som egentlig kan outsources. Derfor blir dette vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Hva er kjerneoppgavene til finansinstitusjonene? Dette spørsmålet har de konserntillitsvalgte i DNB stilt til Finanstilsynet uten å få et klart svar. I dag er det tilnærmet fritt frem for bedriftene å outsource kjerneoppgaver, selv om finansforetaksloven sier noe annet.

IT KJERNEOPPGAVE

ULIK KULTUR: – Det er fort gjort å glemme kulturforskjeller når regnestykket for outsourcing av arbeidsoppgaver skal gjøres opp, sier konsernhovedtillitsvalgt Vigdis Mathisen og konserntillitsvalgt Lillian Hattrem i IT Operations DNB.

– De siste årene er IT blitt en stadig mer integrert del av bankenes kjernevirksomhet. Skillet mellom hva som er infrastruktur og hva som er kjernevirksomhet, er i praksis borte. Vi mener nå at IT er helt sentralt for at vi kan drifte bankens digitale tjenester. Uten IT stopper banken. Det kan ikke bety annet enn at IT må defineres som en kjerneoppgave som etter vårt syn ikke kan outsources, sier konsernhovedtillitsvalgt Vigdis Mathisen og konserntillitsvalgt Lillian Hattrem i forretningsområdet IT Operations i DNB.

– Mener dere at ledelsen i DNB har gjennomført outsourcing i strid med regelverket i finansforetaksloven?

– Nei, det har vi ikke grunnlag for å hevde. Vi har selvsagt en dialog med vår ledelse hver gang det er snakk om å outsource arbeidsoppgaver. Dessuten må vi stole på at Finanstilsynet, som forvalter regelverket på dette området, gjør de riktige vurderingene. Det vi savner, er en bred diskusjon på nasjonalt nivå om hva som kan defineres som kjerneoppgaver i finansinstitusjonene, sier de to DNB-tillitsvalgte.

De stiller også et spørsmålstegn ved om regelverket har klart å fange opp konsekvensene av den store digitaliseringen og robotiseringen som nå skjer i finansnæringen.

100 NYE IT-ANSATTE

DNB bygger nå opp IT-kompetansen i egen organisasjon. I løpet av kort tid er 50 nye IT-ansatte rekruttert, og ytterligere 50 skal på plass i løpet av året. Bankens egne ansatte har tipset ledelsen om dyktige IT-eksperter med den riktige kompetansen.

– En bank er en dynamisk virksomhet som hele tiden må endre seg i takt med kundenes behov og den teknologiske utviklingen. Det betyr at når vi bygger ned på ett område, kommer det andre oppgaver i stedet som ofte krever ny kompetanse og flere ansatte. Utfordringen blir da å utvikle kompetansen hos dagens bankmedarbeidere til IT-medarbeidere, sier Lillian Hattrem.

I dag har DNB 550 egne IT-ansatte. I tillegg leier banken inn IT-konsulenter for å utvikle nye løsninger. DNB har outsourcet store deler av sin IT-virksomhet til de tre indiske selskapene Infosys, TCS og HCL.