Anker dommen fra tingretten

Tap av AFP-rettigheter alene er ikke tilstrekkelig for å begrunne en valgrett ved virksomhetsoverdragelse. Men dommen fra Oslo tingrett er avsagt under tvil. Nå anker Finansforbundet og Bente Wigaard til Borgarting lagmannsrett.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

Bente Wigaard arbeider i dag i en 100 prosent stilling som senterkoordinator i senterledelsen på Oslo City Kjøpesenter. 1. januar 2016 solgte DNB Næringseiendom kjøpesenteret til Steen & Strøm. Fire ansatte fulgte med i virksomhetsoverdragelsen og Wigaard var en av dem.

Imidlertid ville ikke Steen & Strøm være bundet av tariffavtalen som gjaldt for de ansatte fra DNB. Dermed forsvant også muligheten for å ta ut opparbeidede AFP-rettigheter. Siden Wigaard hadde kun ett år igjen til hun fylte 62 år, ønsket hun å fortsette sitt arbeidsforhold i DNB Næringseiendom, men dette ble avvist av DNB. Med juridisk bistand fra forbundet gikk Wigaard til Oslo tingrett for å gjøre gjeldende sin valgrett ved virksomhetsoverdragelse.

KJEMPER VIDERE

– Jeg er skuffet over rettens konklusjon og opplever den ikke som rettferdig. Jeg er samtidig stolt av meg selv for at jeg har stått på for å ta opp kampen mot det jeg opplever som urettferdig. Jeg er også takknemlig for at mitt forbund har støttet meg gjennom prosessen. Uten Finansforbundet hadde det ikke blitt noen rettssak.

DNB VANT: – Det mest overraskende i dommen er at retten kun har lagt til grunn forklaringen fra min tidligere arbeidsgiver DNB Næringseiendom, sier Bente Wigaard.

Det er ingen slagen kvinne som nå forteller sin historie til Finansfokus. Hun er innstilt på å kjempe kampen videre ikke bare på vegne av seg selv, men for alle ansatte i næringen som blir skjøvet ut av arbeidslivet før fylte 62 år og som uforskyldt mister opparbeidede AFP-rettigheter kort tid før uttak.

1,3 MILLIONER

Det er mye som står på spill for Bente Wigaard rent økonomisk. I dag er hun 61 år og hvis hun hadde fått lov til å fortsette å arbeide ett år til i DNB, ville hun fått utbetalt så mye som 1,3 millioner kroner i AFP-pensjon frem til fylte 85 år. Det er det ingen som bestrider. Hun synes at hennes tidligere arbeidsgiver kunne vist litt større medmenneskelighet i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.

– Jeg ble ansatt som eiendomskoordinator i Vital Eiendomsforvaltning i 2000 og selskapet ble senere overtatt av DNB. Det har vært 15 spennende år med god utvikling og interessante arbeidsoppgaver. Jeg har vært heldig og lært mye i disse årene, og DNB har vært en god og solid arbeidsgiver, sier Wigaard som har vært yrkesaktiv i hele 41 år.

USIKKER FREMTID

– I vår fikk jeg vite at Steen & Strøm skal omorganisere senterledelsen ved Oslo City. Hva omorganiseringen innebærer vet jeg ikke før til høsten, men det er naturlig å tro at det kan innebære nedbemanning. Jeg trives med å være yrkesaktiv, bidra i samfunnet og mener at jeg fortsatt har mye å gi. Derfor ønsker jeg å arbeide til jeg blir 65 år, helt i tråd med Regjeringens målsetting om at flere skal stå lenger i arbeid.

Hennes tidligere arbeidsgiver, DNB Næringseiendom, hevdet i retten at overdragelsen av Bente Wigaards arbeidsforhold til Steen & Strøm ikke har medført vesentlige negative endringer for henne. De påpekte videre at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger planer om nedbemanning i senterledelsen på Oslo City. De vil heller ikke legge vekt på Wigaards privatøkonomiske situasjon. Videre peker de på at bortfall av retten til AFP ikke er en vesentlig endring som kan begrunne valgrett.

RETTEN I TVIL

– Vi anker fordi vi mener at tingretten har foretatt uriktig lovanvendelse og feil bevisvurdering. Retten tar etter vår oppfatning feil når den kommer til at Wigaards økonomiske tap i forbindelse med bortfallet av AFP, ikke er tilstrekkelig tungtveiende og inngripende til å begrunne valgrett. Vi snakker her om et potensielt tap på om lag 1,3 millioner, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet.

OSLO CITY: – Siden desember 2012 har jeg arbeidet i senterledelsen på Oslo City Kjøpesenter. Jeg trives, har gode kolleger og interessante arbeidsoppgaver, sier Bente Wigaard.

Han mener også det er uriktig når tingretten ikke vektlegger personlige omstendigheter hos Wigaard, som gjør at tapet av AFP-rettighetene setter henne i en ekstra vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg er han uenig med tingretten når den kommer til at det ikke er etablert tilstrekkelige holdepunkter for at virksomhetsoverdragelsen har medført en risiko for overtallighet av Wigaard.

– Men vi registrerer at tingretten har vært i tvil Vi håper derfor at lagmannsretten vil vurdere saken annerledes og gi Wigaard medhold i kravet om å fortsette arbeidsforholdet i DNB Næringseiendom, avslutter advokat Heiberg.