FLERE MULIGHETER: – Større bank gir flere muligheter for de ansatte – for eksempel til å tilegne seg ny kunnskap, og flere karrieremuligheter, sier hovedtillitsvalgt Erik Bie Johansen. (Foto: Svein Åge Eriksen.)

Jobbvinner med for mange ansatte

Skagerrak Sparebank ble finansnæringens jobbvinner med doblet antall ansatte i tolvmånedersperioden frem til 31. mars i år, og har nå for høy bemanning. En nylig fullført trekantfusjon er årsaken til den kraftige jobbveksten.

Ved utgangen av første kvartal har norsk finansnæring vokst med 0,5 prosent i antall jobber målt mot samme tidspunkt i 2023, viser Finansfokus´ jobbmonitor. Blant de enkelte sektorene er banksektoren vinneren med en vekst på fem prosent, og blant bankene er Skagerrak Sparebank den hurtigst voksende med 101 prosent. (se tabell). Bakgrunnen er en sammenslåing med Andebu Sparebank og Larvikbanken, som trådte i kraft 1. februar i år.

– Ingen ansatte skulle miste jobben som konsekvens av fusjonen. Fremover vil det være naturlig avgang og styrt inntak av nye ansatte ved behov, sier Erik Bie Johansen, hovedtillitsvalgt i Skagerrak Sparebank, til Finansfokus.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

Administrerende direktør Jan Kleppe i Skagerrak Sparebank fremholder at dagens bemanning er basert på en avtale med tillitsvalgte om at ingen ansatte skulle sies opp som følge av fusjonen.

– Vi har per i dag for høy bemanning i forhold til forretningsvolum, men det meste av dette vil løses gjennom en kombinasjon av naturlig avgang og vekst, sier Kleppe til Finansfokus.

BANKENS ANDRE FUSJON

Skagerrak Sparebank hadde 82 ansatte per 31. mars i fjor. På samme tidspunkt i år var dette økt til 165, ifølge Jobbmonitor (se faktaramme). De tre bankene til sammen hadde 176 ansatte tolv måneder tidligere, så bemanningen er litt redusert.

Skagerrak Sparebank er resultat av fusjonen mellom Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank 1. januar 2017.

– Vi har siden denne fusjonen jobbet med å utvikle banken videre til å gå fra lokale, små banker til å bli en lokal regionbank som dekker et større markedsområde enn det bankene hver for seg gjorde, sier Jan Kleppe.

Han opplyser at det gikk vel fire år fra de første samtalene til gjennomført fusjon.

FOR MANGE: – Vi har per i dag for høy bemanning i forhold til forretningsvolum, men det vil løses gjennom en kombinasjon av naturlig avgang og vekst, sier adm. direktør Jan Kleppe. FOTO: Skagerrak Sparebank.

FORSINKET AV PANDEMIEN

– Prosessen kom tregt i gang på grunn av pandemien. Da vi først hadde de formelle vedtakene på plass, ble det jevn aktivitet. Selve integrasjonsfasen har vart i 14 måneder, med høyest intensitet det siste halvåret, sier Skagerrak Sparebank-sjefen.

Fusjonsprosjektet avsluttes andre helgen i mai 2024 med teknisk fusjon. Integrasjonsfasen har bestått av ulike prosjekter knyttet til arbeidsprosesser, organisasjonsendringer og utvikling av forretningsstrategien.  Dette har vært prosjekter med bred deltakelse fra tillitsvalgte og ansatte i banken.  Oppsummeringen så langt er at dette har vært en god og grundig prosess hvor et godt grunnlag for videre utvikling av banken er lagt.

– Prosessen frem til fusjon 1. februar i år var god mellom ledelsen og tillitsvalgte. Det var bred involvering med en hovedtillitsvalgt fra hver av de tre bankene. De samme tillitsvalgte satt også som representanter i interimsstyret til den fusjonerte banken, opplyser hovedtillitsvalgt Erik Bie Johansen.

TILLITSVALGT I BEGGE FUSJONER

De tillitsvalgte er nå ansattvalgte styremedlemmer i det nye styret i banken.

Ingen ansatte skulle miste jobben som konsekvens av fusjonen

Erik Bie Johansen, Skagerrak Sparebank.

Johansen ble ansatt som bedriftsrådgiver i Bamble Sparebank i 2008, og har jobbet som rådgiver bedriftsmarked i denne banken og i Skagerrak Sparebank inntil han ble hovedtillitsvalgt på heltid i forbindelse med fusjonen 1. februar i år. Han har vært tillitsvalgt i fusjonene både i 2017 og i 2024.

– Hver for seg har alle tre bankene sine styrker. Det gjelder å få integrert disse i den nye banken. Ansatte er bankens største ressurs, ansatte som brenner for kundene og lokalmiljøet, sier Erik Bie Johansen.

Han ser det som en stor fordel at alle tre bankene i er i Eika-alliansen, med felles systemer og produktspekter «med lokalbankkulturen i kroppen».

KLAR FOR STORE BEDRIFTSKUNDER

– Større bank gir flere muligheter for de ansatte – for eksempel til å tilegne seg ny kunnskap, bytte av stilling, og flere karrieremuligheter. Den fusjonerte banken er solid, og arbeidsplassen blir tryggere, sier Skagerrak Sparebanks hovedtillitsvalgte.

Adm. direktør Jan Kleppe sier at det forretningsmessige rasjonale for større enheter –  også innenfor sparebanksektoren – er blitt forsterket de siste årene.

– Spesielt innenfor styring og kontroll kreves det betydelig mer ressurser enn tidligere. For å bære disse kostnadene må bankenes forretningsvolum økes. På kapitalsiden er det også åpenbare fordeler ved å være større, blant annet gjennom lavere pris på innlån og tilgang til et bredere investormarked, fremholder han.

Markedsmessig ligger den største fordelen av den nye, større enheten først og fremst i kapasiteten til å håndtere større bedriftskunder.

– Dette gjelder både på volum og kompetanse. Økt størrelse og mer ressurser gir banken mulighet til å utvikle kompetansemiljøer og spesialkompetanse. Alle disse fordelene gir mulighet for mer effektiv drift og bedre kvalitet, sier adm. direktør Jan Kleppe i Skagerrak Sparebank.

FAKTA JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og fra Statistisk sentralbyrå skapes en Monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet. Merk: Det oppgis ikke tall for underenheter med med mindre fem jobber i A-meldingen.