PRODUKTIV NÆRING: – Finansnæringens produktivitet trues av kompetansemangel, mener spesialrådgiver arbeidsliv i Finans Norge, Frederick G. Hjertø. (Foto: Sjur Anda)

Kompetansemangel bremser vekst

77 prosent av den norske finansnæringen har et udekket kompetansebehov. Bærekraft og IT er to av fem områder der det er ekstra utfordrende å finne folk. Til syvende og sist vil mangel på kompetanse bremse næringens vekst. 

Det skjer store endringer i norsk finans. Digitaliseringen vil aldri bli ferdig. Det kommer stadig nye reguleringer som bedriftene må forholde seg til. Samtidig må det satses stadig mer på bærekraft. Kombinert med konkurranse fra utlandet, medfører dette at næringen må skaffe mye ny kompetanse.  

Finans Norge gjennomførte i 2022 en kompetansesjekk blant arbeidsgiverne i bransjen. Den viser at det særlig innen bærekraft og klima, datateknologi, compliance, analyse og forretningsutvikling er kompetansehull i næringen.  

I dag tenker man mer på å utvikle egne ansatte.

Frederick G. Hjertø, Finans Norge

– Det er stor etterspørsel etter denne kompetansen, ikke bare i finans. Det gjør at bransjen må være kreativ. I dag tenker man mer på å utvikle egne ansatte, ikke bare ansette nye. Det vil presse seg frem et større tilbud og fokus på etter- og videreutdanning, sier Frederick G. Hjertø, spesialrådgiver arbeidsliv i Finans Norge.  

BREDDE OG EKSPERTER 

97 prosent av bedriftene i finansnæringen oppgir at de trenger kompetanse innen bærekraft og klima. De trenger spydspisser som kan gå foran i organisasjonen, samtidig som det må være et minstenivå også på bredden.  

– Vårt inntrykk er at alle må kunne noe om klima og bærekraft. Det ser vi også på autorisasjonsordningene, der disse temaene har fått en naturlig pass, sier Hjertø. Innen bærekraft er det store muligheter for bedriftene å videreutvikle egne ansatte. Da er det verre med dataeksperter.  

– Her er det et for lite tilbud av arbeidskraft. Dette krever et høyt akademisk nivå som er vanskelig å etterutdanne seg til, og bransjen må finne dem som har dette. Generelt sett utdannes det for få folk innen området. Digital kompetanse må vi ha for å få til grønn omstilling. Nå kommer kunstig intelligens for fullt. I hvilken grad det vil dekke behovet, vet man ikke, sier Hjertø.  

Med et stadig mer komplisert regelverk, trengs det også mye kompetanse innen compliance. Også her er det vanskelig å få spydspissene på plass. 

FOR FÅ MED KOMPETANSE 

– Alle må kunne litt om regelverket. Det kan man ordne via oppdatering av ansatte. Problemet er at det er vanskelig å få tak i ekspertene. Det er rett og slett for få som har den kompetansen, sier Hjertø.  

Mange av bedriftene planlegger å dekke mye av behovet innen analyse ved å rekruttere. Samtidig er det potensial blant dagens ansatte.  

– Et analytisk hode er et analytisk hode. Hvis du har god fagkunnskap i tillegg, kan mye gjøres internt, sier spesialrådgiveren.  

Forretningsutvikling er et nøkkelområde for bedriftene. Det må utvikles nye gode produkter for å kunne hevde seg i konkurransen. Her er det et særlig stort behov i finansbedrifter med under 500 ansatte.  

– Kompetansebehovene i bransjen gir gode muligheter for de ansatte. Det handler om hva man trives med, og på hvilke områder man kan videreutvikle seg. Å heve eksisterende kompetanse blir viktig for å tette kompetansegapet, sier Hjertø.  

STOPPER VEKST 

Generelt sett er mangel på kompetanse og hoder en stor utfordring i hele Europa.  

– Mangel på arbeidskraft holder tilbake videre vekst og verdiskaping i Norge. Finansnæringen har et større potensial man ikke når, fordi man ikke får tak i de riktige ansatte. Det handler ikke nødvendigvis om antall hoder, men de rette hodene, sier Hjertø, som ser at kompetanse kommer stadig høyere på agendaen i finansforetakene.  

EGENSKAPER OG HOLDNINGER 

Endringene i finans går stadig raskere, og det er ingen garanti for at jobben du har i dag, finnes om noen år. Da blir personlige egenskaper og holdninger viktige for å sikre jobb også i fremtiden. Undersøkelsen viser at digitale ferdigheter er de aller viktigste.  

– Fleksibilitet og omstillingsevne kommer også høyt. Det å ha lyst og iver til å lære vil gi den enkelte gode muligheter. Vi er en av de mest produktive næringene i ett av verdens mest produktive land. Det skaper en viss barriere for å komme inn, for det stilles høye forventninger og krav til dem som skal ansettes i bransjen, avslutter Hjertø.