FERDIG SIGNERT: Her er den nye tariffavtalen for inkasso-området ferdig signert. Fra venstre: Vegard Thorbjørnsen og Pål Behrens fra Finansforbundet og Thomas Keiserud, og Katarina Legreid Buzatu fra Finans Norge. (Foto: Sjur Anda).  

Ny tariffavtale for inkasso

Finansforbundet og Finans Norge har forhandlet frem en ny tariffavtale for de fire største inkassoselskapene i Norge. Det er gode nyheter for de ansatte i inkasso som nå blir kvitt minstelønnssatsene til fordel for et eget lønnsoppgjør med full streikerett. 

Inkassovirksomhetene i Norge har i hovedsak vært organisert i Virke. Medlemmene i disse selskapene har blitt ivaretatt gjennom avtaleverk mellom Finansforbundet/YS og Virke. I mars i fjor meldte inkassoselskapene Intrum, Kredinor, Axactor og Lowell overgang fra Virke til Finans Norge. Da startet også arbeidet med å lage et avtaleverk som er tilpasset bransjen som omfatter ca. 800 medlemmer. Det nye avtaleverket består av en hovedavtale og en inkasso-overenskomst som vil tre i kraft 1. januar 2024. I tillegg vil man ha lokale bedriftsavtaler. 

GRUNDIG PROSESS 

– Dette har vært en grundig prosess som har pågått en stund. I alle slike forhandlinger vil man møte motsetninger og interesseulikheter, men disse har blitt håndtert godt underveis. Vi opplever prosessen som konstruktiv og god. Vi har nådd frem til et balansert resultat som ivaretar både arbeidsgivers og ansattes interesser og behov, sier spesialrådgiver Vegard Thorbjørnsen i Finansforbundet som har forhandlet frem avtalen med Finans Norge. Partene signerte den nye avtalen 28. september.  

Vi vil nå i større grad kunne oppnå resultater som møter behovet til våre medlemmer i inkasso.

Vegard Thorbjørnsen, Finansforbundet.

– Hva mener du er viktigst for de inkassoansatte i avtalen? 

– Denne avtalen gir gode og hensiktsmessige reguleringer for våre medlemmer i inkasso. Det viktigste er likevel nå at det er Finansforbundet alene som forhandler for våre medlemmer i de omfattende inkassovirksomhetene. Av den grunn vil vi nå i større grad kunne oppnå resultater som møter behovet til våre medlemmer i inkasso spesifikt. Dette gir også tillitsvalgte og medlemmer i omfattende inkassovirksomheter en kortere vei til å kunne påvirke forhandlinger og avtaleverk fremover, sier Thorbjørnsen. 

– Er det endringer/nyheter i avtalen som de inkassoansatte må være spesielt oppmerksomme på? 

– Overordnet er det ingen store endringer/nyheter man trenger å være oppmerksom på. Tariffstrukturen legger opp til bedriftsavtaler som inngås lokalt og som utfyller overliggende avtaleverk. Dette innebærer at man ser noe variasjon lokalt når det gjelder reguleringer, men vår opplevelse er likevel at de fleste bedriftene velger å videreføre det de har i dag. For øvrig blir det noen justeringer og endringer i den sentrale strukturen av lønnssystem og forhandlingsordning, men dette vil ikke nødvendigvis de ansatte merke mye til i hverdagen. 

KUTTER MINSTELØNN 

Frem til nå har sentrale forhandlinger for inkassobransjen hatt fokus på minstelønnssatser og minstelønnstrinn. I den nye inkasso-overenskomsten fjernes minstelønnssystemet til fordel for et eget lønnsoppgjør for inkasso. Her får Finansforbundet full streikerett dersom arbeidsgivers tilbud ikke kan aksepteres. 

– Lønn er noe av det viktigste vi jobber med. Det er derfor en rekke bestemmelser om lønn og lønnsforhandlinger i avtalene. Disse tilsvarer langt på vei de vi kjenner godt fra Finansforbundets tradisjonelle avtaler med Finans Norge, som Inkassooverenskomsten er bygget på.   

– I denne overenskomsten går vi bort fra minstelønnstrinnene, og vi går bort fra minstelønnsjusteringen som har blitt gjort i februar. Bakgrunnen for dette er at minstelønnsjusteringen har lagt beslag på en stor del av rammen, og uten at vi har hatt forhandlingsrett på den. Minstelønnstrinnene treffer heller ikke behovene til bransjen. Vi opplever at de i mindre og mindre grad har vært benyttet av selskapene som nå knytter seg til det nye avtaleverket. Den store nyheten er at vi får et eget lønnsoppgjør for Inkasso, etter Finans Norge-modell. Her får Finansforbundet full og selvstendig streikerett dersom vi ikke kan akseptere arbeidsgivers tilbud. 

– Hvor mye vil lønnen til en inkassomedarbeider øke i snitt etter at den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år? 

 - Avtalen i seg selv endrer ikke lønnen til den enkelte medarbeider når overgangen trer i kraft. Det blir noen endringer i hvordan overtid beregnes og kompenseres for de som ikke har lokale avtaler om dette. Det vil derimot skje en endring i tidspunkt for og kanskje også innretning på lønnsoppgjørene, men det naturlig nok ikke være en endring man merker umiddelbart. Vi skal forhandle frem de beste resultatene for våre medlemmer i inkasso, avslutter spesialrådgiver Vegard Thorbjørnsen.