STO SKOLERETT: Arbeiderpartiets Frode Jacobsen (til høyre) måtte på vegne av Arbeiderbevegelsen tåle kritikk fra økonomiprofessor Kalle Moene for å være for lite reformvillig, og redd for å bli upopulær hos landets rikeste kapitalister. (Foto: OBM/Svein Thore Gran)

– Ikke kødd med skatten

Stortingsrepresentant Frode Jacobsen (AP) er klar på at nye skattefordeler for å oppmuntre ansatte til eierskap i arbeidsplassen ikke må redusere det offentliges inntekter. Men han er villig til å diskutere tiltak for å få flere ansatte på eiersiden i norske bedrifter.

ARENDAL: Jacobsen, som inntil i sommer satt i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet, deltok i en debatt om eierskap og ansattes medvirkning f￸ørste dagen av Arendalsuka 2023 i regi av Finansforbundet. Han hadde fø￸lge av ø￸konomiprofessor Kalle Moene og daglig leder i Samvirkene, Janne Log, i panelet.

VIKTIG PÅDRIVER

Som stedlig representant for Arbeiderbevegelsen fikk Jacobsen en bredside av økonomiprofessoren.

– Arbeiderbevegelsen må se fordelen av at arbeidere eier sine egne bedrifter. Den har over tid spesialisert seg på å forhandle med kapitalsterke eiere. Det er viktig at den blir pådriver for reformer, og ikke er redd for å bli upopulær hos de tradisjonelle kapitaleierne, sier Moene.

Han minner om at økt medarbeidereierskap kan være viktig av mange grunner, ikke minst fordi vi økende grad er et kunnskapssamfunn hvor kompetansen flytter når hodene til folk beveger seg til en annen bedrift.

HØYERE PRODUKTIVITET

Panelet fikk hjelp av Menon Economics ved partner Jonas Erraia som har sett på effekter av eierskapstyper og hvordan medarbeidereierskap påvirker blant annet produktivitet. Erraia konkluderer med at bedrifter med høyere grad av ansatteierskap har høyere produktivitet.

MER PRODUKTIVE: Partner i Menon Economics, Jonas Erraia, har analysert ulike effekter av eierskap. Han ser at økende grad av medeierskap gir økende produktivitet. (Foto: OBM/Svein Thore Gran)

Skatteproblemstillinger blir ansett som viktig i diskusjonen om hvordan de ansatte i stø￸rre grad kan bli eiere i virksomhetene de jobber i. Skal for eksempel rabatt ved ansattes kjøp av aksjer anses som en fordel ved tildeling, og beskattes som lø￸nnsinntekt, eller skal en slik fordel beskattes som aksjeinntekt fø￸rst når aksjene eventuelt selges med gevinst. Det f￸ørste (l￸ønnsinntekt) fø￸rer til hø￸yere skatt, og den utl￸øses f￸ør det er klart om den ansatte tjener noe som helst i ￸økonomisk forstand ved å eie aksjene.

Jacobsen utdyper sitt syn overfor Finansfokus slik:

– Vi skal ikke kødde med skattesystemet. Jeg mener at utgangspunktet er at lønn er lønn og skal beskattes som det, og den skal gi pensjonspoeng for den ansatte. Men for all del, vi er villig til å gå i dialog for å bidra til at flere ansatte kan være eiere i bedriftene de jobber i. Men totalt sett skal skatten betales. Reduserer vi skatten ved slike tiltak må noen andre betale mer. Vi skal ikke tape skatteinntekter på dette, sier han.

MÅ IKKE GÅ I LÅS

Sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet sier det er viktig at diskusjonen om økt medeierskap har et bredt perspektiv og ikke går i lås på skattespørsmål, selv om Finansforbundet har satt skattespørsmålene på agendaen.

Medeierskap må ikke gå i lås på skattespørsmål

Sven Eide, Finansforbundet

Også Moene mener det er viktig å diskutere flere ting i parallell for å få til en endring med flere ansatte på eiersiden.

– Det er uklare regler rundt ansattes eierskap og det kan diskuteres hvilken vei som er gunstig å gå, sier Moene.

Han tror en mulighet kan være å se på juridiske spørsmål omkring nye eierformer for ansatte kan være lurt, før man går i detalj på hva som skal beskattes og hvordan.

PARALLELLE DEBATTER

Både Janne Log og Frode Jacobsen er opptatt at det er to viktige debatter som går i parallell. Jacobsen er klar på at for ham er ulikhetsdebatten viktigst – de en prosent rikeste drar i fra de 99 prosent andre i fordelingen av verdiskapingen. Log påpeker at det har vært mye påtatt flørting med sosialdemokratiet for økt innflytelse fra de superrike som Petter Stordalen og Kjell Inge Røkke.

Professor Moene ser imidlertid ikke at den debatten er til hinder for den andre:

– Da blir jo spørsmålet: Blir det lettere eller vanskeligere for vanskeligstilte å komme inn i arbeidslivet med ansatte som eiere.

Han svarte delvis selv med å peke på at ofte øker medarbeidereierskap lokal forankring, og det kan være positivt for inkludering i arbeidslivet.

Les også: -Aksjer gir uheldig skattefordel