Kompetanseskift ga 7300 nye jobber

Siden finanskriseåret 2008 har norsk finansnæring fått 7300 nye jobber. De fleste nye jobbene har kommet i sektorene eiendomsmegling og regnskap, mens verdipapirmegling og bank viser størst nedgang.

UTDANNING: Andelen ansatte med høyere utdanning er økt fra 50 prosent til 70 prosent i tidsrommet 2008-2022, sier Sven Eide, leder Samfunns- og næringspolitikk i Finansforbundet. (Foto: Finansfokus)

En jobbanalyse for perioden 2008-2022 viser at finansnæringen aldri har sysselsatt så mange som ved utløpet av 2022, nemlig 82.100. Selv innen verdipapirmegling og bank, som trender ned i det lange perspektivet, ble det skapt flere jobber i løpet av det siste året i perioden.

Prosentvis er jobbveksten størst i sektoren «andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet». Her er det nærmere tre ganger så mange ansatte som det var i 2008. Eksempler på selskaper i vekst er Sparebank 1 Utvikling DA og Formue AS.

– Litt overordnet illustrerer tallene det store kompetanseskiftet som har pågått i næringen i mange år nå. I 2008 hadde omtrent halvparten av de ansatte universitets- og høgskoleutdanning og halvparten videregående skole og grunnskole. I 2022 er andelen med høyere utdanning 70 prosent, med tilsvarende nedgang for de med lavere utdanning, sier Sven Eide, leder for samfunns- og næringspolitikk i Finansforbundet, til Finansfokus.

VEKSTMOTOR I FONDSFORVALTNING

Eide fremholder at digitalisering av næringen har medført endrede kompetansekrav. I utgangspunktet er det arbeidsgiverne som har et ansvar for å planlegge og gjennomføre kompetansehevende tiltak. For Finansforbundet er det ikke desto mindre viktig å ha et godt kompetansetilbud til alle medlemmer. Målet er at ingen skal gå ut på dato.

I 2008 hadde omtrent halvparten av de ansatte universitets- og høgskoleutdanning og halvparten videregående skole

Den nest største vekstmotoren relativt sett er fondsforvaltning, med en økning i antall stillinger på 167 prosent. Eksempler på selskaper i vekst er Odin Forvaltning AS og KLP Kapitalforvaltning AS.

2022 – ET TOPPÅR FOR DE FLESTE

I tre sektorer var 2008 et toppår for sysselsettingen: Verdipapirmegling, livsforsikring og «andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og pensjon».

I seks sektorer danner 2022 toppåret i den utvalgte perioden: Fondsforvaltning, sentralbankvirksomhet, eiendomsmegling, forvaltning og drift av IT-systemer, regnskap og bokføring, samt skadeforsikring.

Finanskriseåret 2008 var ikke bunnåret i perioden. Samlet antall ansatte var marginalt høyere året etter, og falt så til 74.300 i bunnåret 2010. Taperne i det umiddelbare kjølvannet av krisen var bank, livsforsikring, verdipapirmegling og fondsforvaltning. Vinnerne var forvaltning og drift av IT-systemer, regnskap og bokføring, skadeforsikring, samt inkasso og kredittopplysning.

SPENNENDE MED NÆRING I IT-TETEN

– Teknologisk endring medfører ikke bare endrete kompetansekrav i det en del arbeidsoppgaver faller bort og nye kommer til. Teknologi medfører også risiko for brudd på personvern og stadig høyere arbeidsbelastning. Her er det viktig at vi som fagforening påser at verktøyene som innføres både er trygge og forholdsmessige og at vi har fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet og de ansattes psykiske helse, sier Sven Eide.

Han presiserer at teknologi er noe mer enn en trussel: – Å jobbe i en næring som ligger i front på bruk av ny teknologi byr både på en spennende arbeidshverdag og gjør våre medlemmer til attraktive arbeidstakere i andre sektorer og bransjer, sier Finansforbundets leder for samfunns- og næringspolitikk.

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.