UTENFOR BYENE: – Flere medlemsbedrifter planlegger flere ansettelser også utenfor de største byene, sier arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad. (Foto: Finans Norge/Kilian Much)

Jobbveksten i finans fortsetter

Jobbveksten i finansnæringen fortsatte i 2022, men veksttakten flatet ut i fjorårets tre siste måneder. Bank og teknologi er sektorer hvor trykket holdes oppe.

– Selv gjennom pandemien har jobbveksten i finansnæringen vært stabil og gradvis økende. Det er særlig økte reguleringskrav og digitale løsninger for det grønne skiftet som er drivere i denne jobbveksten, sier Therese Høyer Grimstad, advokat og direktør for arbeidsliv i Finans Norge, til Finansfokus.

I løpet av 2022 fant netto 1575 personer nye stillinger i den norske finansnæringen. Næringen sysselsatte nærmere 87.000 personer ved årets utgang. Sysselsettingsveksten var høy både i bank og forsikring (se tabell). I forvaltning og drift av IT-systemer var veksten mer moderat, mens sysselsettingen i inkasso og kredittopplysning fortsatte nedgangen.

Det viser vår jobbmonitor som benytter finansbedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i a-meldingen til Enhetsregisteret i Brønnøysund til å analysere sysselsettingen i finansnæringen.

KJEMPER OM TEKNOLOGIHODENE

– Generelt hører vi at det er kamp om «teknologihodene», samt om compliance-kandidater, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet til Finansfokus.

En generelt solid trend i samlet finansnæring ble noe svekket i fjorårets tre siste måneder. I finansnæringen sett under ett var det en vekst i sysselsettingen på kun 65 personer i tidsrommet september–desember. Banksektoren holdt nesten uendret veksttakt i perioden, med en vekst på 240. Forvaltning og drift av IT-systemer var fortsatt godt opprettholdt, med en økning på 32.

TEKNOLOGIKAMP: Forbundsleder Vigdis Mathisen får rapporter om knallhard kamp om teknologikompetansen i finansbedriftene. (Foto: Sverre Jarild)

Sysselsettingen i forsikring steg med tre personer i samme tidsrom, noe som skyldtes en klar nedgang i forsikringsformidling i perioden. Skadeforsikring isolert sett var godt opprettholdt i sysselsettingsveksten. Innen inkasso og kredittopplysning var det en ytterligere forsterket svekkelse i årets tre siste måneder.

Therese Høyer Grimstad fremholder at Finans Norge siden 2018 har sett en vekst i antall ansatte i finansnæringen.

SER VEKST I DISTRIKTENE

– Dette er positivt. Denne trenden er størst i mer sentrale strøk, men det siste året har vi fått flere rapporter fra medlemsbedriftene om at de planlegger flere ansettelser også utenfor de største byene, sier Grimstad.

Etter en periode med nedleggelser av filialer grunnet den store digitaliseringen i næringen ser Finans Norge igjen at finansbedriftene øker rekrutteringen: – Det kommer en ny type arbeidskraft inn, og det i et relativt hett arbeidsmarked. Flere av bedriftene rapporterer om at de sliter med å fylle ledige stilinger, sier arbeidslivsdirektøren.

Selv gjennom pandemien har jobbveksten i finansnæringen vært gradvis økende

Therese Høyer Grimstad, Finans Norge

SØKER KJERNEKOMPETANSE

Grimstad sier at man fra Finans Norges Kompetansesjekk vet at bedriftene etterspør mer kompetanse innenfor IT, etterlevelse/compliance og bærekraft. Samtidig opprettholdes bankenes etterspørsel etter kjernekompetanse også for tiden fremover.

Vekstmotorer i finansnæringen – utenom bank og teknologi – er verdipapirmegling, finansielle holdingselskaper, Norges Bank, fondsforvaltning. Eiendomsmegling var også en klar driver 2022 sett under ett, men med fallende tendens i årets fjerde kvartal.

Sysselsettingstendensen er fallende blant finansbedrifter innen «annen kredittgivning», «andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser» samt «andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet». Dette er sektorer som ved utgangen av 2022 til sammen sysselsatte over 6300 mennesker.

FAKTA JOBBMONITOR

  • Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.