MÅ FORDØYES: – Vi tillitsvalgte må bruke de neste dagene til å fordøye dette og å snakke med medlemmene, sier hovedtillitsvalgt Grethe Dehli i Kredinor (Foto: Privat)

59 ansatte i sjokk

– De ansatte i Kredinor er sjokkerte og lei seg for det de har fått vite i dag. Dette skaper nødvendigvis uro og det har vi stor forståelse for. Det skriver hovedtillitsvalgt Grethe Dehli i en epost til Finansfokus. I dag ble det kjent at 59 ansatte ved kontorene i Kristiansand, Kristiansund, Bergen og Hamar mister jobben når kontorene legges ned. 

– Vi tillitsvalgte må bruke de neste dagene til å fordøye dette og å snakke med medlemmene. Vi skal nå gjennomgå ledelsens forslag sammen med forbundets advokater og sikre at dette blir en ryddig prosess der medlemmene blir best mulig ivaretatt, skriver hovedtillitsvalgt Grethe Dehli i Kredinor. 

Vi skal sikre at dette blir en ryddig prosess der medlemmene blir best mulig ivaretatt.

Grethe Dehli, Kredinor

Hun understreker at det er ledelsen som har gjort de strategiske valgene. Derfor må de også ta ansvaret for den beslutningen som er tatt samt forklare hva som ligger til grunn for beslutningen.   

– Nå får vi råd og juridisk bistand fra Finansforbundets advokater til den videre prosessen. Det er i slike situasjoner det er nyttig å være fagorganisert, avslutter hovedtillitsvalgt Grethe Dehli i Kredinor. 

SVIKTENDE INNTEKTER 

Bakgrunnen for nedbemanningen er nedgang i salærsatsene, færre inkassosaker og endring av strategi. Kredinor avvikler de fire kontorene i Kristiansand, Kristiansund, Bergen og Hamar. Totalt mister 59 medarbeidere sitt ansettelsesforhold i 2023. Medarbeiderne over 59 år vil få spesialavtaler for å beholde AFP, heter det i pressemeldingen selskapet sendte ut kl. 1130 onsdag formiddag. 

SKÅNSOM NEDLEGGELSE: – Vi forsøker å gjøre nedleggelsen så skånsom som mulig. Blant annet vil alle ansatte mellom 59-62 år få muligheten til å fortsette ansettelsesforholdet frem til fylte 62 år, slik at de fortsatt skal være omfattet av AFP-ordningen. (Foto: Nicolas Tourrenc) 

– Det er med tungt hjerte vi kommer med beskjeden om at kontorene avvikles, og vi beklager sterkt ovenfor våre medarbeidere som blir berørt. Samtidig er endringen av organisasjonen viktig for å tilpasse kostnadsnivået til sviktende inntekter, og for å forbedre driften av selskapet, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.  

FUSJONERTE I OKTOBER  

15. mars 2022 kunngjorde SpareBank1-eide Modhi Finance AS og Kredinor SA en intensjonsavtale om sammenslåing, med ambisjonen om å bli et ledende selskap innen inkasso og gjeldshåndtering. Den 1. mai ble Kredinor omorganisert fra et Samvirkeforetak eid av medlemmene, til et aksjeselskap eid av den nyopprettede Kredinorstiftelsen. Modhi Finance AS, på sin side, var heleid av SpareBank1 Gruppen.  

1.oktober fusjonerte Kredinor med SpareBank1-eide Modhi. Etter fusjonen er SpareBank1 Gruppen og Kredinorstiftelsen like store eiere i Kredinor AS. Kredinor er nå ett av Norges største selskaper innenfor inkasso og gjeldshåndtering. Nå har selskapet laget en plan for å hjelpe de 59 medarbeiderne som er berørt av nedbemanningen.  

Vi beklager sterkt ovenfor våre medarbeidere som blir berørt.

Klaus-Anders Nysteen, Kredinor 

– Vi forsøker å gjøre nedleggelsen så skånsomt som mulig. Blant annet vil alle ansatte mellom 59-62 år få muligheten til å fortsette ansettelsesforholdet frem til fylte 62 år, slik at de fortsatt skal være omfattet av AFP-ordningen. Alle berørte vil også få tilbud om karriereveiledning og økonomisk rådgiving, sier Nysteen. 

NY STRATEGI 

Samlokalisering er en del av en ny strategi for å forbedre driften og gi en mer helhetlig oppfølging av kunder. 

– En viktig del av den nye strategien er at vi vil se hele kundeforholdet under ett, og ikke kun løse enkeltsaker. Dette er en tydelig retningsendring fra tidligere strategi med bransjespesialisering på ulike lokasjoner. I 2023 skal vi jobbe med å skape vekst, men vi må også gjennomføre større kostnadsreduksjoner for å tilpasse oss til dagens markedssituasjon og rammebetingelser, sier Nysteen. 

Endringene innebærer følgende: Bergen, Kristiansund og Kristiansand legges ned 30. juni, mens Hamar legges ned 31. desember 2023. Enkelte spesialistroller beholder sin stilling. Dette gjelder totalt 16 personer. Alle i aldersgruppen 59-62 år får tilbud om å fortsette sitt ansettelsesforhold frem til fylte 62 år (totalt 15 personer). 

JURIDISK BISTAND  

– Finansforbundet setter av alle nødvendige ressurser gjennom hele prosessen for å bistå de medlemmene som nå har fått beskjed om at de mister jobben. Forbundet aksepterer ikke oppsigelser som følge av prosessen, sier advokat Maria Østli i Finansforbundet.    

FRIVILLIG LØSNING: -Vi er opptatt av at nedbemanning skal løses ved frivillighet, sier advokat Maria Østli i Finansforbundet. (Foto: Sjur Anda) 

– Vi er opptatt av at nedbemanning skal løses ved frivillighet. Det krever at Kredinor setter av tilstrekkelig midler, utviser smidighet og tilbyr gode virkemidler. I motsatt fall er vi forberedt på at det kan bli rettstvister.  

Forbundet aksepterer ikke oppsigelser som følge av prosessen.

Maria Østli, Finansforbundet

– Er dette begynnelsen på en ny nedbemanningsrunde i våre næringer?  

– Nei, det er ikke grunnlag for å si det. I finans har det vært en positiv resultatutvikling i motsetning til resten av næringslivet. Finansbransjen er derfor godt rustet og fra vårt ståsted har vi ikke indikasjoner på at det skal være behov for nedbemanninger.  

For øyeblikket arbeider ikke forbundets jurister med andre større nedbemanninger, sier advokat Maria Østli.   

FAKTA KREDINOR 

Kredinor er ett av Norges største inkassoselskap med røtter tilbake til Christiania Kreditorforening i 1905, har ca. 980 millioner i årlig omsetning og 420 ansatte. Modhi Finance AS med datterselskaper eies av SpareBank 1 Gruppen AS, med ca 610 millioner i årlig omsetning og 200 ansatte. Modhi Finance AS har også virksomheter i sterk vekst i Sverige og Finland. (Kilde: Kredinor.no)