Tillitsbasert ledelse den nye vinen

Tillit til at de ansatte gjør jobben sin, uten masse kontroll må til for å lykkes som leder i en hybrid arbeidsdag.

Selv om det er annerledes å være leder nå sammenlignet med før pandemien mener Per Espen Magnussen i Gjensidige at ledelsesprinsippene er de samme.

Pandemien er over og vi er alle nå i det som må kunne karakteriseres som en ny normal. Hjemmekontor er godt etablert i det norske arbeidslivet og finansbransjen. Samtidig har lederne måttet finne nye måter å lede på og å nå sine medarbeidere.

– Vi har ikke gjort de store endringene på måten man skal lede på i Gjensidige. Våre prinsipper lå fast også under pandemien. Det er allikevel enda viktigere med en tillitsbasert lederstil nå enn før. Man må gi mer slipp og ha tillit til at den enkelte utfører arbeidsoppgavene sine. Det fungerte bra under pandemien og fungerer bra nå også. Det må i enda større grad legges til rette for selvledelse, støttet opp av jevnlige tilbakemeldinger og god kommunikasjon, sier Per-Espen Magnussen, direktør for HR Arbeidsgiveransvar i Gjensidige.

Hver enkelt har et ansvar for å si fra og bidra.

Han ser at ledergjerningen på mange måter er mer utfordrende nå enn før pandemien.

– Særlig de som er opptatt av kontrollaspektet kan synes det er litt utfordrende. Samtidig har også de sett at folk stort sett er opptatt av å gjøre en god jobb, sier Magnussen.

FYSISK PÅ KONTORET

Selv om de ansatte i Gjensidige har stor grad av fleksibilitet, er det en forventning til å komme inn på kontoret noen dager i uken.

– Prinsippet er at kontoret er vårt foretrukne arbeidssted. Det er lettere å bygge kultur når man er sammen. Da kan man ha en mer uformell dialog og kontakt mellom kolleger, leder og medarbeider. Vi tenker at det er viktig og blir verdsatt av våre ansatte, sier Magnussen, som allikevel peker på en gruppe som har det litt mer krevende enn andre i en hybridhverdag.

– De nyansatte fikk en tøff start under pandemien og vi ser noe av det samme nå. Det blir ikke den samme naturlige integrasjonen og dialogen med ledere og kolleger når man praktiserer stor grad av fleksibilitet. Her har lederne et særlig ansvar for å integrere og følge tett opp, sier gjensidigedirektøren, og understreker at også den enkelte ansatte har et ansvar.

– Hver enkelt har et ansvar for å si fra og bidra. Det å være til stede på kontoret og være synlig i en del sammenheng. En del vil også oppleve at det er karrierehemmende hvis man ikke er på arenaer der andre ser en, utover digitale møteplasser.

NYE ROLLER

– Ser du noen tydelige trender nå etter pandemien?

– Som et resultat av nye arbeidsformer har det vokst opp andre typer roller. Vi ser i større grad prosjektledere og tverrfaglige team. At man har faglig lederansvar, uten personalansvar øker.

– Et det vanskeligere å være leder nå?

– Det kan være vanskeligere, ut fra hvilken type leder du er. Helt sikkert er at det er annerledes, sier Magnussen.