VIDEREFØRER AVTALEN: Bak fra venstre: Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Hans-Erik Skjæggerud, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom og nestleder i Landsorganisasjonen i Norge Steinar Krogstad. Foran fra venstre: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul, fungerende administrerende direktør i Virke, Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Unio, Silje Naustvik. (Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

IA-avtalen blir videreført

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Like før dette året ebber ut, så har partene i arbeidslivet og regjeringen vedtatt å forlenge den eksisterende IA-avtalen i to nye år frem til utgangen av 2024. Ved å forebygge sykdom og frafall i arbeidslivet, skal sykefraværet reduseres med 10 prosent i forhold til årsgjennomsnittet i 2018 de fire årene avtalen varer fra 2020 – 2024. Over 1 milliard kroner er satt av til ulike tiltak for å nå målene i IA-avtalen.

Disse tiltakene videreføres:

  • Arbeidsmiljøsatsingen
  • Bransjeprogrammene
  • Koordinert arbeidslivstjeneste
  • HelseIArbeid
  • Tilskudd til ekspertbistand
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte
  • Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
  • Kunnskapsutvikling

TRENGER MER TID

IA-avtalen fra 2019 (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv) etablerte flere nye virkemidler, bl.a. syv bransjeprogrammer (hvorav YS er med i fem) og en bred satsing på arbeidsmiljø. Det tok tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt.

Partene er derfor enige om å gi virkemidlene mer tid, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Det er også behov for å se på mulige forbedringer innenfor rammen av den gjeldende IA-avtalen.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

Hovedverneombud Erling Bendiksen i KLP er en av finansnæringens to representanter i YS’ IA-forum. Han synes det er viktig at en avtale om samarbeid videreføres i en eller annen form. Bendiksen ser på denne avtalen som en del av trepartssamarbeidet.

MÅ AVTALES LOKALT

I IA-avtalen understrekes det at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. 

Ledelsen og de tillitsvalgte i den enkelte bedrift får en nøkkelrolle for å følge opp IA-avtalen. I den gamle avtalen kunne arbeidstakere i IA-bedrifter bruke utvidet egenmelding i åtte dager sammenhengende og totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. I den nye avtalen ligger det en sterk oppfordring til partene om å videreføre denne ordningen, men dette bør altså avtales mellom ledelsen og de tillitsvalgte i den enkelte bedrift. Uten IA-avtale i bedriften, kan du bare levere egenmelding for inntil tre kalenderdager om gangen.

FLERE TILTAK

I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe foreslå mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

UNDERTEGNER AVTALE: Her undertegner YS-leder Hans-Erik Skjæggerud forlengelsen av IA-avtalen. (Foto: Simen Gald, Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Jeg er glad for at vi har kommet frem til en felles løsning for veien videre. Det er nødvendig å sette av tid til å samle erfaringer med de virkemidlene som var nye i 2019. Samtidig må vi styrke IA-arbeidet i alle de virksomhetene som ikke deltar i bransjeprogrammene. Vi ser derfor frem til prosessen med å utvikle nye tiltak som kan bidra til å revitalisere det lokale IA-samarbeidet, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Les mer: Dette er IA-avtalen (Finansforbundet)