Dette er valgkomiteens innstilling

Onsdag 30. november skal Finansforbundet velge nytt styre på landsmøtet. Vi presenterer her valgkomiteens innstilling. Forbundsleder Vigdis Mathisen og nestleder Arne Fredrik Håstein er klare for tre nye år, hvis de blir gjenvalgt.

Vigdis Mathisen og Arne Håstein
Vigdis Mathisen og Arne Fredrik Håstein er klare for tre nye år.

Vi har spurt valgkomiteens kandidater hva de mener er de tre viktigste tingene Finansforbundet skal jobbe med fremover.

Vigdis Mathisen (gjenvalg forbundsleder)

 • Bærekraft: Det vil si våre tre valgte bærekraftsmål: Likestilling mellom kjønnene, stoppe klimaendringene og Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
 • Kompetanse
 • Medeierskap

Få vite mer om Mathisen i dette videointervjuet.

Arne Fredrik Håstein (gjenvalg nestleder)

 • Bærekraft
 • Digitalisering
 • Kompetanse

Vi skal fortsette det gode arbeidet vi allerede gjør på disse områdene.

Få vite mer om Håstein i dette videointervjuet.

Leela Borrig Låstad, (gjenvalg styremedlem)

 • Kompetanse! Vi må fortsette vårt fokus på kompetanse, både i dialogen med arbeidsgiversiden og gjennom tilbudet vi gir til våre medlemmer.
 • Involvering og samarbeid internt i organisasjonen.
 • Internasjonalt arbeid. Utviklingen de siste par årene understreker behovet for et godt samarbeid internasjonalt.

Få vite mer om Borring Låstad i dette videointervjuet.

Mette Osvold (nytt styremedlem)

 • Kompetanseutvikling. Kontinuerlige endringer i markedet krever at medarbeidere lærer nye ting og holder seg attraktive, slik at dagens medarbeidere også er morgendagens medarbeidere.
 • Evne til å fornye oss og tiltrekke nye medlemmer.
 • Fortsette med og videreutvikle synlighet i nyheter og sosiale medier og skape gode debatter.

Få vite mer om Osvold i dette videointervjuet.

Ellen Kristin Enger (gjenvalg styremedlem)

 • Bærekraft
 • Likestilling
 • Riktig bruk av kunstig intelligens

Få vite mer om Enger i dette videointervjuet.

Sjur Smedstad (gjenvalg styremedlem)

 • Kompetanse. Vi må videreføre de gode ordningene vi har for medlemmene. Ikke alle får støtte fra egen bedrift, vi har mulighet og kan bidra.
 • Verving. Vi må huske at opp mot 30 prosent av våre medlemmer er 56 år eller eldre.
 • Lønn. Vi må ha fokus og trykk på de ansattes andel av verdiskapningen

Få vite mer om Smedstad i dette videointervjuet.

Jørgen Suo Lønnquist (gjenvalg styremedlem)

 • Arbeidsgiver og ansatte må videreutvikle samarbeidslinjen og fortsette å være fleksible, konstruktive og løsningsorienterte.
 • Ansatte i finansnæringen har over tid fått mindre del av verdiskapingen i næringen. Medeierskap, overskuddsdeling og andre gode ansattgoder kan kompensere noe, men lønnsvekst og kjøpekraft er det viktigste.
 • Vi må i større grad støtte og legge til rette for at de som tar på seg et tillitsverv har det de trenger for å gjøre en god jobb.

Få vite mer om Lønnquist i dette videointervjuet.

Lillian Hattrem (gjenvalg styremedlem)

 • Finansforbundet bør prioritere arbeidet med inkludering.
 • Kompetanse, kunnskap, utvikling
 • Utøvelse av bærekraft – og lønn.

Få vite mer om Hattrem i dette videointervjuet.

Jan Flaskerud (nytt styremedlem)

 • Øke støtten til kompetanseheving.
 • Lønn, og da særlig gode sentrale oppgjør.
 • Organisasjonsgrad. Stadig flere spesialister kommer inn i næringen. Vi må jobbe for å få de som medlemmer.

Få vite mer om Flaskerud i dette videointervjuet.

Karolina Lindqvist (gjenvalg styremedlem)

 • Vi skal fortsette å forme norsk finansnæring fremover, det blir viktig å stå sammen.
 • Styrke den norske modellen og trepartssamarbeidet
 • Organisasjonsgraden, den må være på et høyt nivå. Det er viktig å være organisert, da er man med på noe stort.

Få vite mer om Lindqvist i dette videointervjuet.

Beate Fjeld Ulleland (nytt styremedlem)

 • Fortsette fokuset på kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte.
 • Øke vår synlighet i finansnæringen og arbeidslivet i flere kanaler.
 • Næringen er i en stor teknologisk utvikling, og vi må følge med å jobbe for en bærekraftig utvikling av forbundet hvor medlemmenes interesser ivaretas også i fremtiden.

Få vite mer om Ulleland i dette videointervjuet.

Liv Bente Kildal (nytt møtende varamedlem)

 • Kompetanse. Finansforbundet skal synliggjøre behov og viktigheten av kompetanseheving, motivere og tilby karriere og kompetansehevende tiltak
 • Lønn. Konkurransedyktig lønn og økt kjøpekraft bør alltid være en prioritert sak.
 • Et godt partssamarbeid er en suksessfaktor for utvikling av næringslivet og finansnæringen.

Få vite mer om Kildal i dette videointervjuet.

Inge Lindset, (nytt møtende vara)

 • Kompetanse. Legge til rette for, og bidra til forståelse for kompetanseheving og -vedlikehold gjennom hele yrkeskarrieren.
 • Lønn. Alle må være sikret en minimums lønnsutvikling. Det er ikke bare de siste ansatte som skal måles opp mot markedslønn.
 • Tillitsvalgte. Synlige, engasjerte og dyktige tillitsvalgte er en viktig del av tilbudet for vår medlemmer. Vi må bidra til at flere av våre medlemmer ser tillitsvalgtsollen som viktig og interessant, og gjennom dette sikrer at vi også i fremtiden har tillitsvalgte som bidrar til gode forutsigbare arbeidsforhold inn i fremtiden.

Stig Standal Taule (ny, ikke møtende varamedlem)

 • Kunstig intelligens. Vi bør jobbe tettere opp mot myndighetene, for å få på plass ett rammeverk for bruk av AI i næringen.
 • Bærekraft. Vi må intensivere det gode arbeidet vi har gjort innenfor bærekraft, og finansnæringens rolle i det grønne skiftet.
 • Medlemsoppslutning. Det er flere forbund som etablerer seg i finans.

Bli bedre kjent med Taule i dette videointervjuet.

Ellen Lorentzen Stene (ny, ikke møtende vara)

 • Bærekraft i ulike former. Definere bedre hvilke mål vi har. Området er stort og litt ullent.
 • Likestilling og mangfold. Lik lønn for likt arbeid, flere damer i lederroller og at vi ikke faller tilbake til gamle synder rundt kjønnsfordeling og hjemmekontor
 • Kompetanse. Satser mer på stipend og studieplasser samt kompetanseheving av tillitsvalgte.

Få vite mer om Stene i dette videointervjuet.

Tore Müller Andresen (ny, ikke møtende vara)

 • Likelønn og likestilt deltakelse.
 • Trepartssamarbeidet. Øke forståelsen for viktigheten av dette.
 • Lønn. Jobber i en bransje med høy verdiskaping samtidig som mindre andel går til de ansatte. Det synes jeg det skal gjøre.

Få vite mer om Andresen i dette videointervjuet.