Arbeidsrett: Hva inngår i pensjonsgrunnlaget?

Tekst: Advokat Pål Behrens Foto: Morten Brakestad

Arbeidsrett: De ansatte har de senere årene fått økt bevissthet rundt rettigheter knyttet til pensjon. I finansbransjen har et stort flertall av de ansatte gode innskuddspensjonsordninger, men hva bør egentlig inngå i pensjonsgrunnlaget? 

Med pensjonsgrunnlag menes det vederlag den ansatte mottar fra arbeidsgiver som skal danne grunnlaget for pensjonsopptjeningen i arbeidsgivers kollektive tjenestepensjonsordning. Pensjonsgrunnlaget benyttes for å beregne premien i ytelsesbaserte pensjonsordninger og størrelsen på innskudd i innskuddsbaserte ordninger.  

I utgangspunktet omfatter pensjonsgrunnlaget alt arbeidsvederlag den ansatte mottar fra arbeidsgiver, det vil si lønn, bonus, provisjon, diverse tillegg og naturalytelser. Det fremgår klart av tjenestepensjonslovene, men det gir samtidig en generell adgang til å unnta nærmere bestemte ytelser som overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser, – i tillegg til varierende og midlertidige tillegg. 

Det er langt fra klart hva som ligger i «varierende tillegg». I praksis har dette unntaket blitt praktisert slik at de fleste lønnselementer som varierer i størrelse eller forutsigbarhet, er blitt holdt utenfor pensjonsgrunnlaget slik at det i hovedsak har vært grunnlønn pluss faste og helt forutsigbare tillegg som er blitt medregnet.  Lønnselementer som varierer i størrelse, er derfor ofte blitt holdt utenfor selv om lønnselementene i seg selv har vært faste i den forstand at de er blitt utbetalt årlig over lengre tid. 

For oss i finansbransjen er det særlig interessant å se nærmere på de ulike bonusordningene for å vurdere om noen av disse bør inngå i pensjonsgrunnlaget. I de fleste virksomheter er det vanlig praksis å unnta bonuser fra pensjonsgrunnlaget. Etter mitt syn har mange arbeidsgivere ikke i tilstrekkelig grad vurdert om de faktisk har rettslig grunnlag for å unnta de ulike bonusordningene fra pensjonsgrunnlaget.  

Finansforbundet har fått flere henvendelser hvor vi har vurdert om arbeidsgiver urettmessig har unntatt bonusordninger fra pensjonsgrunnlaget.  Dette kan ikke besvares generelt, men beror på en konkret vurdering. Det avgjørende for vurderingen er ikke om det aktuelle tillegget (bonusen) varierer fra år til år, men om selve grunnlaget for lønnselementet (bonusen) inngår som en fast del av lønnsordningen i selskapet, og om opptjeningen skjer regelmessig. Kort oppsummert kan vi si at bonustillegg som skal utbetales i henhold til en fast bonusavtale, normalt skal tas med i pensjonsgrunnlaget når bonusordningen er varig og bonus i selskapets lønnsstrategi er forutsatt å utgjøre en ikke uvesentlig del av den samlede lønn. Dette selv om bonusen enkelte år kan bli null. En slik avtale vil være fast og av varig karakter, og det vil være bonusvilkårene i avtalen som avgjør om bonustillegg vil komme til utbetaling. 

Spørsmålene om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget kan være kompliserte og beror på skjønnsmessige kriterier. Min oppfordring til dere er å ta initiativ til en god dialog med arbeidsgiver for sammen å vurdere hvilke lønnselementer som skal inngå. Her kan det også være fornuftig å søke ekstern bistand. Ved en eventuell uenighet eller ved vanskelige tolkningsspørsmål, kan dere også ta kontakt med Finanstilsynet.