Frode Lervik har gjennomført en undersøkelse av hvordan norsk finansnæring bruker kunstig intelligens.

Finansbransjen langt fremme på kunstig intelligens

Norsk finansnæring ligger ganske langt fremme på kunstig intelligens (KI) sammenlignet med andre virksomheter i Norge. Allikevel holder bransjen igjen for å ikke gå på en risiko- eller regelsmell. Til tross for dette er dette noe alle ansatte må forholde seg til i økende grad fremover.

– Det er størst utbredelse inne skadeforsikring, med bank på en god andreplass. Liv og pensjon ligger litt etter. Det er ganske naturlig, sett ut fra produktenes egenart. På personmarkedssegmentet er det hyppig reprising og man jobber mye med ulike prismodeller, mens liv og pensjon har lengre løp, sier Frode Lervik i PA Consultning, som har utarbeidet rapporten «Brytningstid – En studie av kunstig intelligens i norske banker og forsikringsselskap» på oppdrag av Finansforbundet.

Rapporten ble presentert under Arendalsuka forrige uke. Han pekte også på at KI ble mest brukt innen PM.

– BM har en litt annen dynamikk med lavere datavolumer og færre kunder, sier han.

AUTOMATISERING

Løsninger som chatbots er kanskje det folk flest møter på innen kunstig intelligens.

– Det er også noen løsninger med prediksjon, der man peker på hva som vil være beste handling. Eksempelvis kan man predikere kundeavgang, det er ikke helt uvanlig. Personalisering av tjenester er mindre utbredt foreløpig, sier Lervik. Problemet her er at mange av rådgiverne er skeptiske til disse løsningene og det har vært nødvendig å bruke mye tid på å få dem til å stole på og benytte de digitale anbefalingene.

Personalisering av tjenester er mindre utbredt foreløpig

Andre områder der KI er i utstrakt bruk er svindeldeteksjon og compliance.

– Noen aktører har også tatt i bruk bildegjenkjenning, eksempelvis ved den legitimeringsprosessen mange har vært gjennom nå. En aktør har automatisert hele prosessen, men dette er mer et prosjekt enn løpende driftsløsninger, sier Lervik, som ser at det er stort potensiale i å bruke KI til automatisering av eksisterende oppgaver.

– Dette er ikke de mest datatunge tingene, men her er det et stort potensiale for foretakene.

HYLLELØSNINGER PÅ GANG

Naturlig nok er det de største selskapene, med store ressurser som er lengst fremme. De utvikler egne løsninger, tilpasset sin egen virksomhet.

– Den siste tiden har man sett stadig bedre standardløsninger som kan kjøpes. Da får du ferdigtrente modeller som gjør teknologien tilgjengelig for flere, sier Lervik.

– Bruken av KI øker, men det er store forskjeller mellom de som er langt fremme og de som ligger etter. Her vil nye standardløsninger kunne minske gapet, sier Lervik.

KOMPETANSEUTFORDRINGER

Ny teknologi innebærer også kompetanseutfordringer, og det er sterk konkurranse om de rette hodene.

– Det skjer en voldsom rekruttering og oppdatering av egen kompetanse for å kunne utnytte mulighetene innen KI. Det er vanskelig å fylle tekniske nøkkelroller. Samtidig trenger man mer tverrfaglig kompetansen enn ved tradisjonell IT-utvikling, sier Lervik.

Det er vanskelig å fylle tekniske nøkkelroller

FRA TOPP OG BUNN

Driverne i utvikling kommer både strategisk fra toppen, men også nedenfra, der tek-entusiaster ser muligheter og selv utvikler KI som blir brukt i selskapene.

– Vi har sett eksempler der folk har brukt fritiden på å lære seg teknologien og peke på muligheter. Det er fint å ha ansvarsfulle medarbeidere som tar ansvar for å utvikle bedriften, forteller Lervik.

SER IKKE MULIGHETENE

Finans er en risikoavers bransje, man er veldig bevisst på å ikke ta risiko. Det kan også hindre den teknologiske utviklingen.

– Selskapene synes bevisste på ikke å ta risiko knyttet til etterlevelsen av regelverket. Dette gjør også at de begrenser seg i hvilke KI-modeller de vurderer å ta i bruk. Potensielt er dette med på å redusere bruken av KI og gjøre at potensialet i KI-løsninger forblir uforløst. For bransjen er det viktig å ha kontroll og jo mer kompleks modellen er, jo vanskeligere er det å kontrollere den, forteller Lervik.

PÅVIRKER MER ENN MAN TROR

De ansatte er allerede mer påvirket enn man skulle tro.

– Vi er fremdeles i startfasen, men KI påvirker de ansatte mer enn man tror. Det kan eksempelvis være som et beslutningsstøtteverktøy. Det er viktig at folk får et bevisst forhold til hvordan disse teknologiene virker og hvordan de brukes. Nettopp derfor er denne kartleggingen viktig for Finansforbundet, sier spesialrådgiver Ingeborg Frøysnes i Finansforbundet. Hun ser for seg at de ansatte vil påvirkes stadig mer, etter hvert som teknologien utvikles.

– Det vil kreves økt kompetanse rundt hvordan disse løsningene fungerer. Mange prosesser og arbeidsoppgaver vil kunne automatiseres i enda større grad og dermed bidra til å gjøre arbeidshverdagen for mange bedre, ved at man for eksempel fjerner repeterende oppgaver eller bidrar til at man kan ta enda bedre beslutninger. Samtidig er det viktig å være bevisst på de utfordringen som bruken av KI også medbringer. Dette er i stor grad knyttet til forklarbarhet og transparens, men også hvordan de ansattes egne data kan brukes. Her er det viktig med god dialog innad i bedriftene og kompetansehevende tiltak, sier Frøysnes, som har teknologi som sitt fagfelt.

Kunstig intelligens påvirker allerede de ansatte i finansbransjen mer enn man skulle tro.

– Hvordan bør de ansatte forholde seg til KI?

– Når denne kartlegging viser at hele 85 prosent av norsk bank og forsikring bruker KI-teknologier, og at denne bruken bare vil øke i tiden fremover, er det helt avgjørende at man øker kompetansen på området. Finansforbundet har stort fokus på nettopp dette, og har flere kompetansehevende tiltak på gang, forteller spesialrådgiveren.

Hun tror også at det blir stadig mer fokus på å utvikle nye forretningsmodeller basert på KI.

– Vi ser at KI har vært brukt mye innenfor automatisering av eksisterende oppgaver. Samtidig ser man tydelige tendenser til at næringen nå har kommet dit at man retter mer fokus mot forretningsområder. Det er fortsatt et kompetansegap mellom de som jobber med forretningsutvikling, dvs. domeneforståelse, og de som jobber med teknologien, men vi ser at dette er i ferd med å tette seg og at man ønsker å utforske disse mulighetene i enda større grad. For å sitere en av de som ble intervjuet i forbindelse med kartleggingen: “Typisk kommer initiativene fra maskinlæringsteamet. Den dagen forretningsutviklerne er de som kommer med initiativene, så løsner det.” 

– Utnytter bransjen mulighetene i teknologien?

– Finansnæringen er en gjennomregulert bransje, som er svært opptatt av å bevare tillitten de har opparbeidet seg i samfunnet. Dette viser også kartleggingen i stor grad. Derfor er man svært bevisst og varsom på hvordan man bruker KI-teknologier, noe som gjør at det fremdeles er et stort mulighetsrom. Samtidig viser kartleggingen at denne næringen ligger langt fremme sammenlignet med norsk næringsliv ellers, avslutter Frøysnes.