REGIMEENDRING: – Det virker som det hersker en tro om at sanksjoner mot Russland kan brukes til å tvinge fram en regimeendring og Putins fall.

– Sanksjoner fører ikke til Putins fall

Sanksjoner er dårlig kalibrerte virkemidler for å få til regimeendring i Russland, mener forsker Julie Wilhelmsen Hun er redd de kan føre til økt misnøye mot vesten blant vanlige folk.

 – Dersom dere spør meg om hvorvidt Putin har stor støtte blant folk eller ikke, er svaret “vet ikke». Det er nærmest umulig å få tak i pålitelig informasjon om Russland, sa Julie Wilhelmsen, som holdt innlegget «årsaker og konsekvenser av krigen i Ukraina» på årskonferansen til Verdipapirfondenes forening (VFF) nylig. Forskeren ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), og ekspert på Russisk politikk, fortalte om hvordan Russland har gått fra å være en autoritær til en totalitær stat.  
 
Situasjonen er blitt så vanskelig at Wilhelmsen ikke lenger kan sende e-post til forskerkolleger i Russland i frykt for deres sikkerhet. Russere kan bli straffet med fengsel på inntil 15 år dersom de sprer informasjonen om krigen i Ukraina, bare det å kalle det en krig er ulovlig.  

KAN UNDERGRAVE FOLKS TILLIT TIL PUTIN 

Det pågår en betydelig «brain drain» som følge av krigen, som også vil ramme Russland økonomisk. Rundt 300.000 høyt utdannende skal ha forlatt landet. Hun tror samtidig at en forverring av økonomien kan gjøre at Putin mister noe støtte blant folk.  

– Inflasjonen i Russland i dag er på 17 prosent. 70 prosent av det Russland produserer har komponenter av importerte varer, noe som ikke gjør det så enkelt for dem å være så selvforsynte som de vil gi inntrykk av. Situasjonen minner om det kaotiske 1990-tallet, og det kan undergrave folks støtte til Putin.

 
 
SANKSJONER SENDER RUSSERE UNDER FATTIGDOMSGRENSEN

Russland er inne i en resesjon og kan vente seg et fall av BNP på 11,2 prosent i år, ifølge rapporten «War in the region» fra Verdensbanken. Grunnen til fallet er de massive sanksjonene. Samtidig er situasjonen i Ukraina langt mer kritisk med et fall i BNP på 45 prosent.  
 
– Det virker som det hersker en tro om at sanksjoner mot Russland kan brukes til å tvinge fram en regimeendring og Putins fall. Men jeg er redd de først og fremst vil ramme vanlige folk, og vesten burde på sikt forsøke å vinne vanlige folks tillit. Regimet får en mulighet til å bruke vestens sanksjoner for å bygge opp om fiendebildet om vesten, påpeker Wilhelmsen.  
 
2,7 millioner russere vil falle under fattigdomsgrensen som følge av sanksjonene, ifølge Verdensbanken.  
 


VIL RAMME VESTEN 


Wilhelmsen mener en annen effekt av sanksjonene er at det setter reglene for den liberale verdensøkonomien på spill.  
– Det at sanksjoner brukes på denne måten kommer til å bli et problem for tilliten til at reglene i internasjonal handel overholdes, at de ikke brukes selektivt for å ramme enkeltland. Utfordringen er også at sanksjonene slår tilbake på Europa. 

Russland og Ukraina står sammen for 25 prosent av verdens hveteproduksjon. Europa importerer 47 prosent av all naturgass og 25 prosent av olje fra Russland, ifølge Verdensbanken. 
 

Hun advarte også om enkle narrativer, som at det vil bli demokrati dersom Putins regime faller, og minte om at demokrati er praksiser, altså måter å drive en stat på, som det tar tid å bygge opp.  
 
 


FAKTA: SANKSJONER MOT RUSSLAND 


Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Den hittil siste pakken av sanksjoner ble vedtatt 29.  
april. De viktigste endringene gjelder forbud mot anløp for russiske skip til havner på Fastlands-Norge og forbud mot godstransport på vei for russiske veitransportforetak 
 
Det er forbudt å importere kull og annet fast fossil brennstoff. Det er forbud mot å eksportere varer som kan bidra til å styrke Russlands industrielle kapasitet; dette gjelder alt fra råstoffer til høyteknologi og kjemikalier. Tiltakene retter seg også mot kryptobetalinger.  

Kilde: Regjeringen.no