PÅ STORTINGET: Her er Finansforbundets delegasjon. Fra venstre: Dag Arne Kristensen, Vigdis Mathisen og Ingeborg Frøysnes.

Forbundet møtte Finanskomiteen

Finansnæringen får skryt fra Regjeringen i årets finansmarkedsmelding, men det er fortsatt rom for forbedringer. Torsdag møtte Finansforbundet til høring i Finanskomiteen på Stortinget. 

Hvert år legger Regjeringen frem årets finansmarkedsmelding for Stortinget. Meldingen gir en oversikt over utviklingen i finansmarkedene og i finansmarkedspolitikken. I årets melding slår finansminister Trygve Slagsvold Vedum fast at det går godt i norsk økonomi og i finanssektoren, spesielt i utfordrende tider. Men høy gjeld i husholdningene, høye eiendomspriser og krigen i Ukraina gir stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. 

LIKEVERDIGE KONKURRANSVILKÅR 

– Vi i Finansforbundet er glade for at finansnæringens store betydning blir løftet opp og frem av Regjeringen i årets finansmarkedsmelding. Det er veldig positivt at Regjeringen nå på flere områder anerkjenner den viktige rollen som finansnæringen spiller. Det har stor betydning for forbundets videre arbeid med å skape best mulige rammebetingelser for næringen fremover. Vi trenger likeverdige konkurransevilkår for å opprettholde en solid og stabil finansnæring, sier Dag Arne Kristensen i Finansforbundet. Sammen med forbundsleder Vigdis Mathisen og spesialrådgiver Ingeborg Frøysnes møtte de Finanskomiteen torsdag. 

Kristensen er spesielt glad for at det nå innføres en utvidet SMB-rabatt, og at de lokale bankenes betydning for regionalt næringsliv blir fremhevet. Men det er også rom for forbedringer. 

– Vi skulle gjerne sett at regjeringen benyttet sjansen til å utjevne bufferkrav mellom såkalte IRB-modeller og standardmetodebanker nå som bankpakken er foreslått innført fra 1. juni. Dette ville bidratt til likere konkurransevilkår i finansnæringen. 

TRENGER ØKT KOMPETANSE 

I dagens høring med Finanskomiteen vil Finansforbundet igjen understreke hvor viktig det er for de ansatte og bedriftene i næringen at det settes av tid og ressurser til kontinuerlig kompetanseheving.  

Forbundet har tidligere pekt på at et bransjeprogram for økt kunnskap om bærekraft og nye risikoer knyttet til klima og natur vil kunne tette kompetansegapet i finanssektoren. I tillegg vil Finansforbundet arbeide for at Regjeringen og Stortinget inkluderer finansnæringen i satsinger på livslang læring.  

I flere sammenhenger har Finansforbundet pekt på hvor nødvendig det er å satse mer på finansforskning. Det er et stort og økende behov for kunnskap og kompetanse innen bærekraft. Derfor foreslår forbundet at det etableres et kompetansesenter for bærekraftig finans og klima- og naturrisiko i Norge. Det vil også kunne bidra til økt kunnskapsformidling, relevant forskning og utvikling av finansielle verktøy med bærekraftsformål. Lignende senter eller klynger finnes i allerede i Storbritannia og Sverige.  

STOR VERDISKAPING 

Også bransjeorganisasjonen Finans Norge er fornøyd med den anerkjennelsen som Regjeringen nå gir finansnæringen. De mener det er særlig positivt at årets finansmarkedsmelding er konkret i forhold til den store verdiskapingen som skjer i finansnæringen. De siste årene har næringen bidratt til 20 – 30 prosent av samlet selskapsskatt når man ser bort fra oljenæringen. 

– Finansmarkedsmeldingen er et viktig dokument for at Stortinget skal få diskutere finansnæringens avgjørende rolle for resten av samfunnet, og hvordan vi sammen kan tilrettelegge for at vi klarer å spille vår rolle best mulig. Norge skal gjennom en stor omstilling. Vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Vi skal digitaliseres ytterligere. Alle disse helt sentrale samfunnsoppgavene må finansieres. Finansnæringen er avgjørende for å løse disse oppgavene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Her kan du lese kommentarene fra Finans Norge.