OMFATTENDE OPPGAVE: Amalie Korning Wedege har som leder for sanksjonsarbeidet i Danske Bank en omfattende oppgave med å følge opp sanksjonstiltakene mot Russland. (Foto: Privat.) 

Sørger for at sanksjonene etterleves i banken

3 000 ansatte i Danske Bank jobber med finansiell kriminalitet på konsernnivå. Håndhevingen av sanksjonene mot Russland er en av de store oppgavene.  

– Implementering og opprettholdelse av sanksjonene er selvsagt en enorm oppgave, men Danske Bank er fast forpliktet på å håndheve vår del av dette, sier Amalie Korning Wedege, Head of Sanction & Embargo i Danske Bank, til Finansfokus. 

Hun fremholder at banken, i samsvar med sine retningslinjer for bekjempelse av finansiell kriminalitet, overholder relevante sanksjonstiltak i alle jurisdiksjoner banken har virksomhet i, og som den er eksponert mot. 

Implementering og opprettholdelse av sanksjonene er selvsagt en enorm oppgave 

Amalie Korning Wedege, Danske Bank. 

Det er kjent at banker og deres ansatte selv risikerer straffereaksjoner i form av bøter eller fengsel i inntil tre år ved manglende overholdelse av sanksjonsregelverket. 

– Vi overholder sanksjoner iverksatt av FN, EU og Storbritannia, samt sanksjoner iverksatt av USA, i den grad de er relevante for konsernets forretningsaktiviteter. I tillegg til dette, vil vi kunne ta i bruk ytterligere restriksjoner med utgangspunkt i en samlet risiko for finansiell kriminalitet, sier Wedege. 

GJENNOMFØRT I NORSK RETT 

Finanstilsynet publiserer jevnlig informasjon om hvordan finansnæringen kan håndtere sanksjonsregelverket. Blant annet blir EU-kommisjonens oversikt over hyppig stilte spørsmål og svar (FAQ) om sanksjonene fortløpende oppdatert på tilsynets hjemmeside. 

SANKSJONSREGLER: Finanstilsynet med direktør Morten Baltzersen i spissen publiserer jevnlig informasjon om hvordan bransjen kan håndtere sanksjonsreglene. (Foto: OBM/Magne Otterdal) 

De fleste av tiltakene EU har truffet som følge av Russlands aggresjon, er gjennomført i norsk rett. Veiledningene vil derfor være nyttige også for norske virksomheter, ifølge Finanstilsynet. 

EUs veileder vil være nyttige også for norske virksomheter.

Finanstilsynet

– I hvilken grad er EU-kommisjonens oversikt av positiv betydning for Danske Bank? 

– FAQ bidrar til klargjøring og veiledning om visse deler av den pakken av sanksjoner EU implementerte som svar på Russlands invasjon av Ukraina. Den er blitt positivt mottatt av finansnæringen. Generelt sett kan det sies at jo mer veiledning og informasjon sanksjonsmyndighetene gjør tilgjengelig om sanksjonspolitikk, restriksjoner og forventninger, desto mer effektivt kan privat sektor implementere sanksjonene. 

UTALLIGE SANKSJONSSPØRSMÅL 

Blant de utallige spørsmålene som besvares i FAQ’en, er: «Kan EU-innbyggere blir gjenstand for sanksjoner?» og «Kan europeiske selskaper motta betaling for tjenester eller produkter som er bestilt av russiske selskaper eller personer før sanksjonene ble innført?». 

EU-kommisjonen svarer om EU-innbyggeres eksponering at det er noe Det europeiske råd til enhver tid bestemmer, og at man kan bli gjenstand for sanksjoner uavhengig av nasjonalitet. 

Når det gjelder betaling for tjenester/produkter bestilt av russiske interesser før innføringen av sanksjonene, sier EU-kommisjonen at det er visse unntak fra hovedbestemmelsen som forbyr operatører i EU å selge eller stille til disposisjon produkter eller tjenester for russiske selskaper eller personer. 

Ett av disse unntakene gjelder betaling for en tjeneste eller produkt som er bestilt før den russiske avtaleparten ble inkludert i sanksjonslisten. Forutsetningen er at den sanksjonerte personen skal betale pengene, og at en sanksjonert person ikke kan godskrives hele eller deler av beløpet. EU-kommisjonen presiserer at selv i slike unntakstilfeller, må relevante nasjonale myndigheter gi sitt samtykke til transaksjonen. 

RUSSISKE OVERFØRINGER 

Danske Bank benytter en rekke andre informasjonskilder i saken, ved siden av ESMA, EU-kommisjonen og bankens egen juridiske og annen ekspertise. 

– Generelt sett har finanssektoren ressurser på plass for å overvåke utviklingen på det regulatoriske området, og for å imøtekomme denne, inkludert iverksettelse av nye sanksjoner fra relevante sanksjonsmyndigheter. Vi konsulterer en rekke kilder, inkludert sanksjonenes juridiske tekst, som er meget viktig, samt veiledning og informasjon slik det publiseres på sanksjonsmyndighetenes websider. Vi engasjerer ledende sanksjonseksperter, som leder interne prosesser for å sikre etterlevelse av relevante sanksjoner, opplyser Wedege. 

Dagbladet/Børsen meldte i slutten av mars at pengeoverføringene fra Russland til Norge økte med om lag 37 prosent i perioden 17. februar til 18. mars i år, til om lag 724 millioner kroner, sammenlignet med samme tidsrom i årene 2021 og 2020. De norske sanksjonene mot Russland trådte i kraft den 18. mars, mens forbudet mot å bruke det globale banksystemet Swift for overføringer til Norge trådte i kraft først 28. mars. 

– Vi kommenterer ikke spørsmål som er knyttet til spesifikke kunder eller transaksjoner, svarer Amalie Korning Wedege på spørsmål om Danske Bank har registrert noen tilsvarende utvikling i pengeoverføringer.