MYE Å HENTE: – Norsk arbeidsliv har mye å hente på å styrke arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet, ifølge FAFO-forsker Håkon Johannessen. (Foto: Tellef Øgrim)

Tillitsvalgte sliter med det psykososiale

Tre av fire tillitsvalgte synes det er vanskelig å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet – og disse problemene gjelder alle bransjer, ifølge forskningsstiftelsen Fafo.

En bred undersøkelse blant over 3 000 tillitsvalgte i LO viser at 10 prosent av de spurte svarer at det psykososiale arbeidsmiljøet er “svært godt”, mens til sammen 14 prosent svarer at det er “ganske dårlig” eller “svært dårlig”.

– 73 prosent av de tillitsvalgte sier at de syns det psykososiale arbeidsmiljøet er vanskelig å jobbe med, sa forsker Rolf K. Andersen da undersøkelsen ble presentert på et frokostmøte.

Hele 32 prosent av de spurte i tillitsvalgtundersøkelsen sa seg enige i at psykososiale er vanskeligere enn andre arbeidsmiljøforhold, mens 41 prosent er delvis enige.

15 prosent av sykefraværet skyldes psykososiale faktorer

Håkon Johannessen, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Det er små forskjeller i vurderingen av det psykososiale arbeidsmiljøet på tvers av bransjer, men virksomheter med IA-avtale kommer mer positivt ut, viser undersøkelsen som ble lagt frem av forskningsstiftelsen Fafo. 

Beskrivelsen av at det er vanskeligere å få til et systematisk og konkret arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet enn det fysiske arbeidsmiljøet, fikk bred tilslutning på møtet – der både forskere, fagbevegelse og arbeidsgivere var representert.

Nylig gjennomførte også Finansfokus en rundspørring blant 5 000 medlemmer i Finansforbundet, som blant annet viser at det er flere yngre enn eldre blant de spurte som sliter psykisk på jobben.

KREVER MER

Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Mona Bråten definerer “relasjonelle forhold” både på arbeidsplassen og i arbeidsoppgavene som ett av de krevende områdene i arbeidslivet, og de beskriver det slik:

«Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan folk har det på jobben, opplevelse av arbeidssituasjon og arbeidsinnhold, om relasjonelle forhold mellom arbeidstakere, ledere og i en del tilfeller også om relasjoner til kunder, brukere og klienter. Relasjonelle forhold på arbeidsplassen kan være mer krevende å gå inn i enn for eksempel det fysiske arbeidsmiljøet som ofte er mer konkret.»

I tillegg til at de psykososiale problemstillingene føles mer abstrakte, og dermed blir vanskeligere å gå konkret inn i, mener forskerne at tillitsvalgte vet for lite om temaet.

– Det er et kunnskapsgap hos tillitsvalgte på dette området, sier Rolf Andersen.

OMSTILLINGER OG ROLLEKONFLIKTER

Statens arbeidsmiljøinstitutts (Stami) undersøkelse om arbeidsmiljø og helse fra 2021, viste at norske arbeidstakere generelt rapporterer høy grad av jobbtilfredshet og motivasjon. Men de psykososiale utfordringene kaster skygger over det “perfekte” norske arbeidslivet.

Blant årsakene til mer psykososiale problemer, er at omfanget av omstillinger og rollekonflikter på norske arbeidsplasser har økt de siste årene. I tillegg kommer ubalanse i forholdet mellom ansattes økte innsats og belønning. Dette gir forskerne viktige indikatorer på både det organisatoriske og psykososiale miljøet i arbeidslivet.

KAN REDUSERE FRAVÆRET

Ifølge Stami kan mye av det arbeidsrelaterte sykefraværet reduseres med å jobbe bedre med det psykososiale arbeidsmiljøet. 

– 15 prosent av sykefraværet skyldes psykososiale faktorer. Blant de i yrkesbefolkningen som har psykiske plager, ser vi at en firedel av dette skyldes forhold på jobb, sier Stami-forsker Håkon Johannessen til Finansfokus. 

Ifølge Johannessen er det norske arbeidsmiljøet blant de beste i Europa.

– Men likevel er det veldig mye å hente på å gjøre det enda bedre. Ikke minst kan vi bli mer bevisste på hvilke faktorer som sliter på folk og skaper stressreaksjoner, sier Johannessen.

TRIVSEL ØKER PRODUKTIVITET

Han mener ikke minst at argumentasjonen bør handle om at dette arbeidet er lønnsomt for næringslivet.

– Ansatte som trives og finner mening i jobben, produserer jo mer. Det er lønnsomt å ha både lavt sykefravær og lav turnover. Systematisk arbeid med dette vil virksomhetene få igjen i økt produktivitet, sier Håkon Johannessen.