FLERE ANSATTE: Fra 2020 til 2021 økte antall ansatte i norske skadeforsikringsvirksomheter med 309 til totalt 8 444. Storebrand Forsikring alene sto for 151 av fjorårets ansettelsesvekst innen skadeforsikring.  (Kilde: Kartlagt.no. OBM Grafikk).

Bærekraft sentralt i nyansettelser og oppkjøp

Storebrands skadeforsikringsvirksomhet er vinneren i norsk finansnæring i 2021, målt etter vekst i antall ansatte.
Bærekraftarbeidet står sentralt både ved oppkjøp av andre forsikringsselskaper og ved den enkelte nyansettelse.
 

  – Når vi gjør oppkjøp eller ansetter nye medarbeidere, er vårt helhetlige og strategiske arbeid med bærekraft en viktig del av onboardingen, sier Tove Selnes, konserndirektør People i Storebrand, til Finansfokus.  

Ved oppkjøp og ansettelser er bærekraftarbeidet sentralt.

Tove Selnes, konserndirektør, Storebrand.

Storebrand Forsikring, som organiserer konsernets skadeforsikringsvirksomhet, hadde nesten tre ganger flere ansatte ved utgangen av 2021 enn ved utgangen av 2020. Samlet antall ansatte utgjorde 228 ved seneste årsskifte, fremgår det av statistikk Kartlagt AS har utarbeidet med utgangspunkt i Enhetsregisteret.  

Storebrand-konsernet opplyser til Finansfokus at bemanningsøkningen innen skadeforsikring blant annet skyldes oppkjøpet av Insr. I tillegg ble det i 2021 foretatt en intern omorganisering der anslagsvis 95 årsverk ble flyttet fra Storebrand Livsforsikring til Storebrand Forsikring. Resten av bemanningsveksten er såkalt organisk.  

100 ANSATTET FLYTTET 

Omrokeringen av nærmere hundre ansatte fra liv til skade skjedde ifølge ledelse og tillitsvalgte uten dramatikk, og var i samsvar med Storebrands prioriteringer for videre satsing.  

RYDDIG PROSESS: – Intern omplassering av 95 Storebrand-ansatte, skjedde i fellesskap og på en god måte, sier konsernhovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen. (Foto: Sverre Jarild). 

– Fra vår side har dette vært en helt udramatisk og ryddig prosess som vi sammen løste på en god måte, sier Hans Petter Salvesen, konsernhovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Storebrand, til Finansfokus.  

Tallene fra Kartlagt og Enhetsregisteret viser at det i desember 2021 ble registrert 53.751 jobber i a-meldinger i det Finansfokus har definert som finansnæringen, basert på ulike næringskoder.  Det er 857 flere jobber enn i det som ble registrert i desember 2020.  

En udramatisk og ryddig prosess.

Hans Petter Salvesen, konsernhovedtillitsvalgt, Storebrand

I samme tidsrom økte tallet på ansatte i norske skadeforsikringsvirksomheter med 309 til totalt 8.444. Storebrand Forsikring alene sto for 151 av fjorårets ansettelsesvekst innen skadeforsikring.  

VEKST PÅ FLERE OMRÅDER

– Storebrand er i vekst på flere områder, ikke minst innenfor kapitalforvaltning, privat sparing, offentlig pensjon, skadeforsikring og bank. Vi har økt satsingen på skadeforsikring, og som en del av den satsingen, er en rekke årsverk blitt en del av Storebrand Forsikring – både gjennom en intern flytting av medarbeidere, gjennom oppkjøp og gjennom nyrekruttering, sier Tove Selnes.  

VELLYKKET VEKST: – Vellykket vekst bygger på gode og skalerbare digitale løsninger, sier konserndirektør Tove Selnes i Storebrand. (Foto: Storebrand)  

Nest etter Storebrand Forsikring er Eika Forsikring relativt sett lokomotivet innen skadeforsikring, med en tilvekst på 28 stillinger og en prosentvis vekst på 16 prosent. Også dominerende aktører som Gjensidige, If og Tryg har flere ansatte i desember 2021 enn tolv måneder tidligere.  

Fremtind Forsikring har stabilt antall ansatte, mens et mindre antall skadeforsikringsselskaper har redusert bemanningen. Codan Forsikring og Protector Forsikring har begge redusert med et tyvetall ansatte, tilsvarende om lag 10 prosent, og er de aktørene som i sterkest grad går imot trenden med økt sysselsetting.  

GODE DIGITALE LØSNINGER   

Tove Selnes i Storebrand fremholder at vellykket vekst bygger på gode og skalerbare digitale løsninger, men aller mest dyktige medarbeidere med høyt engasjement og sterk kompetanse: – Vi har hatt en bemanningsutvikling i våre konsernområder som reflekterer den positive veksten, og Storebrand er blitt en sterk, nordisk aktør innenfor en bredere portefølje av tjenester enn tidligere.  

Nå er spørsmålet hvordan bemanningsutviklingen, og den seneste tids oppkjøp av Insr og Danica, kan styrke Storebrand markedsmessig og når det gjelder bærekraft. Tove Selnes viser til at Storebrand er kåret til et av verdens mest bærekraftige selskaper, i henhold til Dow Jones Sustainability Index.  

– Samtidig er bærekraftarbeidet et kontinuerlig arbeid, og vi er avhengige av kunnskapen og erfaringen til menneskene vi ansetter og selskapene vi kjøper, for å utvikle og forbedre oss på dette området, sier Tove Selnes. 

FAKTA
JOBBUTVIKLING I FORSIKRING

Jobbutvikling skadeforsikring – antall ansatte rapportert i desember 2021 sammenlignet med desember 2020 (i parentes)

Skadeforsikring 

Storebrand **………..228 ( 77) +151 

Gjensidige………….1977 (1909) +68 

Tryg…………………..1364 (1297) +67 

If……………………….1570 (1527) +43 

Eika……………………….206 (178) +28 

Total…………………8444 (8135) +309 

Livs- og pensjonsforsikring 

KLP…………………………..608 (582) +26 

Gjensidige…………………..103 (91) +12 

Oslo Pensjon……………….104 (92) +12 

Danica*……………………109 (101) +8 

Nordea Liv………………..210 (205) +5 

SpareBank 1……………..142 (141) +1 

DNB…………………………260 (266)-6 

Storebrand** …………..774 (825)-33 

Total……………………2424 (2400) +24 

** Deler av endringen skyldes intern omorganisering. 

* Avtalt overtatt av Storebrand i desember 2021. 

(Kilde: Enhetsregisteret/Kartlagt.no) 

FAKTA: JOBBMONITOR 

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A– meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (Aa– registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A– meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.