FLERE STIFTELSER: Direktør Iman Winkelman i Sparebankforeningen forventer etablering av flere sparebankstiftelser. (Foto: Kilian Munch.)

Færre sparebanker – flere stiftelser

Det blir færre sparebanker og flere sparebankstiftelser. De siste 10 årene har det blitt etablert 36 sparebankstiftelser med en samlet forvaltningskapital på 80 milliarder kroner. Det viser en fersk bransjeanalyse fra Sparebankforeningen.

Tekst: Magne S. Otterdal

– Vi forventer en ytterligere vekst i antall sparebankstiftelser i årene som kommer, som følge av de pågående strukturendringen i sparebanksektoren. Mange ser stiftelsene som et fint redskap i denne sammenheng, der grunnkapitalen blir igjen i lokalsamfunnet, sier Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen til Finansfokus.

NY BRANSJE

Mens den aller første sparebankstiftelsen – Sparebankstiftelsen DNB – ble etablert for snart 20 år siden, løsnet det for alvor i 2009 med lovendringene som medførte økt fleksibilitet for sparebanksektoren med hensyn til omdanninger, sammenslåinger og kapitalstruktur.

Winkelman omtaler sparebankstiftelsene som en relativt ny bransje.

– Sparebankene har jo tradisjonelt vært stedbundne, og sparebankstiftelsene bidrar til å videreføre den tradisjonen med å tilgodese lokalsamfunnet der kapitalen i sin tid ble skapt, sier Winkelman.

Han tror fusjonene i sparebanksektoren vil vedvare.

Sparebanksektoren blir sterkere med større og mer robuste enheter.

Iman Winkelman, Sparebankforeningen

– Sparebanksektoren blir sterkere med større og mer robuste enheter, sier Winkelman og legger til at det også fortsatt vil være flere mindre selvstendige enheter i sparebanksektoren. Trenden later imidlertid til å være færre sparebanker og flere stiftelser.

ULIKE STRATEGIER

Ett av funnene i bransjeanalysen er at de ulike sparebankstiftelsene har ulik grad av eierskap i sparebankene, varierende mellom 93,7 og 1,4 prosent.

Ifølge Winkelman har ulik grad av eierskap betydning for stiftelsenes drift og måten den enkelte sparebankstiftelse opererer på med hensyn til vektlegging av de ulike formålene.

– Når en stor del av samfunnskapitalen i en sparebank er lagt i en stiftelse, så har i realiteten stiftelsen fått fullmakt til å disponere mye av samfunnsmidlene – delen av utbytte i en sparebank som skal tilgodeses samfunnet, sier Winkelman.

Han opplever at det stort sett er godt samarbeid mellom sparebankene og stiftelsene om disponeringen av samfunnsmidlene.

BETYDELIG GAVEDRYSS: Tildelingene fra sparebankstiftelsene øker jevnt og trutt, også i det første pandemiåret 2020 med resultatsvikt. Grafikk: OBM / Kilde: Sparebankforeningen.

Ifølge Winkelman vil sparebankstiftelsene samlet øke tildelingene også i 2021, fra fjorårets gavebevilgninger på i underkant av 1,4 milliarder kroner.  I tillegg gir sparebankene også gaver på oppunder en milliard, slik at sparebanksektorens samlede samfunnsbidrag i 2020 var 2,3 milliarder kroner.

VIKTIG PANDEMIBIDRAG

For en rekke lokalsamfunn har sparebankstiftelsene vært den gode fe også under pandemien. Både tildelinger og antall stiftelser vil øke fremover, bekrefter Iman Winkelman, administrerende direktør i Sparebankforeningen.

Under pandemien har en rekke stiftelser målrettet gaver til å støtte de deler av frivillig sektor som rammes av pandemien.

Ett eksempel er Sparebankstiftelsen Hedmark, som i sommer etablerte et koronafond på 10 millioner kroner for lag og foreninger som har fått bortfall av inntekter. Flere lignende tiltak er etablert av sparebankstiftelser landet rundt.

Pandemien og utbyttebegrensninger for 2020 førte for øvrig til en inntektsnedgang på 1,8 milliarder til 3,5 milliarder kroner for sparebankstiftelsene, uten at gavetildelingene ble redusert av den grunn.

NYE STIFTELSER

Blant de nyeste sparebankstiftelsene er Sparebankstiftelsen Nordvest og Sparebankstiftelsen Surnadal, begge er etablert i 2021.