Fagsjef Bits: Morten Krøgenes, fagsjef i avdeling finansiell infrastruktur i Bits, mener eFaktura rett i nettbanken er et digitalt fremskritt.

Lover at ny eFaktura ikke blir arena for tigging og svindel

Fra 1. desember avvikles ordningen med at du selv velger hvem du skal få eFaktura fra. Etter denne datoen er det Ja-Takk-Til-Alle-samtykke som gjelder for å få eFaktura fra nye tilbydere.

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard

Fagsjef Morten Krøgenes i Bits sier ordningen har avtalesystemer som hindrer tigging og svindel. Funksjonaliteten Ja-Takk-Til-Alle, også kalt eFaktura 2.0, har vært en del av tjenesten siden 2016, og er således ikke ny. Det som er nytt fra 1. desember i år er at ordningen Ja-Takk-Til-Bestemte, kalt eFaktura 1.0, avvikles. Det vil si at du ikke lenger kan gå inn i nettbanken din og velge hvem du vil motta eFaktura fra. Har du gitt Ja-Takk-Til-Alle-samtykke i banken din, får du tilbud om å betale regninger gjennom eFakturatjenesten direkte i nettbanken din.

Krøgenes avviser at dette åpner for at hvem som helst kan sende deg en faktura i håp om at den blir betalt. Han avviser at det blir en arena for «tigging» og svindelforsøk.

Krever avtale mellom partene

– Ordningen har allerede vært i bruk en tid, og vi har ikke fått tilbakemelding om at det er et problem. De fleste banker vil typisk være en forhandler av tjenesten. Alle utstedere som benytter tjenesten og sender inn eFakturakrav i tjenesten må ha en tjenesteavtale med en forhandler tilknyttet tjenesten. Forhandler har ansvar for å påse at reglene for tjenesten overholdes, sier Krøgenes.

– Man kan ikke sende tiggerfaktura eller tilbudsfaktura. Vi har sanksjonsmulighet, og om noen misbruker det blir det fulgt opp av forhandler. Det er videre viktig å understreke at mottakere kan reservere seg mot de selskaper de ikke ønsker eFaktura fra, sier han.

Efakturatjenesten er en meldingstjeneste som leveres av bankfelleskapet i Norge og er regulert i et felles multilateralt regelverk fastsatt av Bits.

Besluttet i felleskap i banknæringen

– De endringene som gjøres i tjenesten, besluttes i felleskap i banknæringen. Endringer gjennomføres selvfølgelig også i henhold til gjeldende lover og regler samt føringer som kommer fra relevante myndighetsorganer. En viktig årsak til de endringene som nå er gjort er å sikre at eFakturakrav som sendes gjennom tjenesten, sendes til rett mottaker, sier Krøgenes.

Han opplyser at det i forbindelse med en mediesak sommeren 2019 var en dialog mellom Finanstilsynet og Bits, i forbindelse med at eFakturaavtaler ble opprettet for mottakere som ikke skulle hatt avtalen. Denne saken satte fart i avviklingen av Ja-Takk-Til-Bestemte-funksjonaliteten.

Ifølge Krøgenes vil allerede inngåtte eFaktura-avtaler fra den gamle tjenesten bli videreført inntil videre.

Søker seg frem til mottaker

Krøgenes sier overgangen har vært intensjonen siden Ja-Takk-Til-Alle-funksjonaliteten ble etablert i 2016.

– Blant de viktigste årsakene til endringen er å følge den generelle digitaliseringen, og sikre at eFakturakrav alltid sendes til rett person. Samt at fakturautstedere kan sende den første fakturaen ved å søke basert på samtykke og oppgitte opplysninger fra kunden. Dette istedenfor å sende en papirfaktura først før et avtaleforslag kan presenteres, og deretter sende et eFaktura-krav til kunden.

 – Vil personopplysninger om navn, adresse, e-post og telefon bli tilgjengelig for alle som sender efaktura til en kunde gjennom Alltid eFaktura?

– Nei. Forholdet til bruk av personopplysninger er ikke endret. Alle opplysninger om fakturamottaker har fakturautsteder selv innhentet fra kunden forut for klargjøring av fakturaen. Det bankene gjør er, basert på fakturautsteders egne opplysninger, å opplyse om kunden har avtale om å motta eFaktura.

Kan ha AvtaleGiro

 – En nærliggende tanke er at dette kan brukes til forsøk på svindel. Hvordan kan man gardere seg mot dette?

– Det er som nevnt krav i tjenesten om at det må foreligge en eksplisitt avtale om kjøp av en tjeneste eller vare mellom fakturautsteder og fakturamottaker før utsteder kan sende et eFakturakrav i tjenesten. Efakturakrav blir ikke automatisk lagt til betaling i nettbank, kunden må selv behandle det. Efakturatjenesten er en meldingstjeneste, ikke en betalingstjeneste og kunden velger selv om det presenterte eFakturakravet skal gjøres om til en betaling eller om det skal slettes, sier Krøgenes.

Ifølge fagsjefen i avdeling finansiell infrastruktur i Bits vil kunden kunne etablere en AvtaleGiro som forhåndsvalgt betalingsmåte, som vil bli behandlet i henhold til inngått avtale. Dersom en eFaktura presenteres for det samme kravet vil det ikke være mulig for kunden å betale siden denne betalingen allerede er ivaretatt gjennom AvtaleGiro.

Finanstilsynet påpekte forhold

Finanstilsynet bekrefter at de pekte på forhold som medførte uheldige konsekvenser ved den eksisterende eFaktura-tjenesten. De har så langt ikke vurdert den nye løsningen.

– På bakgrunn av presseoppslag og mottatte henvendelser knyttet til eFaktura-tjenesten sommeren 2019, der personer uriktig mottok eFakturaer til en annen person enn seg selv, tok Finanstilsynet dette opp med Bits, som på vegne av bankene er ansvarlig for regler om eFaktura. Finanstilsynet pekte i den sammenheng på forhold som medførte uheldige konsekvenser ved bruk av eFaktura-tjenesten og forventet at bankene gjennom Bits snarest iverksatte avhjelpende tiltak på kort og lang sikt, skriver seksjonsleder for IT og betalingstjenester Olav Johannessen i en e-post.

– Finanstilsynet forstår det slik at endringene som nå skjer knyttet til eFaktura-tjenesten kommer som en følge av langsiktige tiltak iverksatt av bankene, gjennom Bits. Finanstilsynet har ikke hatt noen rolle i utvikling av de nye løsningene og har foreløpig ikke gjort noen nærmere vurdering av disse.