FØLG MED: For å være relevant også i fremtiden må du sette deg inn i bærekraft, anser Kristian Kristensen.  

Du kan ikke overse bærekraft

– Ansatte og tillitsvalgte er helt nødt til å ha et bevisst forhold til bærekraft. Bærekraftsmålene vil påvirke hverdagen mer og mer fremover, sier Kristian Kristensen, konserntillitsvalgt i SpareBank 1 SR-Bank.  

Tekst og foto: Sjur Anda 

Hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt eller ikke og hvilket synspunkt du har på det har lite å si for hvordan du må forholde deg til dette.  

– Dette treffer næringen uansett og du må sette deg inn i det. Driverne er i stor grad utenfor vår kontroll. Viktigst er EU, som kommer med stadig økende reguleringer på dette området. I tillegg setter investorene stadig strengere krav. Vi må som næring tilpasse oss for å være attraktiv, både for investorer og kunder, forteller Kristensen under et foredrag på Finansforbundets fagpolitiske konferanse forrige uke.  

EUs taksonomi kan virke som et veldig diffust begrep, men vil få håndfast påvirkning. Taksonomi er kort fortalt klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter og vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. 

– Dette vil definere om bedriftene er innenfor eller utenfor på å bidra positivt, sier Kristiansen, som ser at det er et stort behov for kompetanse innen bærekraft.  

– Dette er ikke på plass, og man må enten hente den utenfra eller utdanne egne ansatte. 

FØLG MED FOR Å VÆRE RELEVANT  

Rent konkret må du som rådgiver kartlegge kundenes forhold til bærekraft og gi råd utfra det. 

– Flere og flere kunder velger bedrifter som har et bevisst forhold til bærekraft. Også i næringen ser vi at selskaper tar bærekraft inn i sin risikovurdering. Innen forsikring er dette veldig håndfast, der fysisk risiko er en vesentlig faktor. Mer ekstremvær gir mer skader, noe som igjen påvirker resultatet. Innen bank låner man ut penger, hvis man her trår feil på bærekraft, risikerer man å ikke få de igjen, sier Kristiansen og fortsetter:  

– For noen år siden var det stort fokus på digitalisering og at det var viktig å følge med på teknologiutviklingen for å fortsatt være relevant. Det kalles gjerne overgangsrisiko. Det ser vi nå også på bærekraft, der de som ikke følger med risikerer å ikke lenger være relevante, sier Kristiansen, som mener at denne omstillingen vil påvirke alle ansatte.  

– Alle bedrifter må ha en egen bærekraftstrategi eller innlemme bærekraft i den overordnede strategien. Som ansatt skal du bidra til å levere på strategien og målene innen bærekraft. Du ser det allerede på autorisasjonsordningene, der det på AFR er en egen modul på bærekraft. Man må også kunne ta inn bærekraft i rådgivning til bedriftene, der vi er at mange faktisk er lengre fremme enn oss.  

De som ikke følger med risikerer å ikke lenger være relevante 

Også foretakenes innkjøp vil vektes med bærekraft.  

– Du skal ikke bare passe på deg selv, men også de rundt deg. Det vil stilles krav til oppfølging av leverandørene på dette området.  

NYE PRODUKTER  

Også produkt og tjenesteutvikling må ha et bærekraftperspektiv.  

– Vi må spørre oss hvilke produkter vi skal tilby og hvordan vi skal fortelle om de. Det må være reelle grønne tilbud, og ikke forsøk på grønnvasking.  

Bærekraft vil også øke rapporteringsplikten.  

– Her vil mange avdelinger være involvert. Dermed er det ikke bare en egen bærekraftsavdeling som må ha rett kompetanse, det må være til stede i hele organisasjonen. Som tillitsvalgt skal vi jobbe for at våre medlemmer får rett kompetanse for fremtiden. Samtidig må du som ansatte jobbe for å tilegne den den nødvendige kompetanse og bidra til å understøtte den strategi og de mål arbeidsgiver har satt.