MER RETTFERDIG: – Det er tross alt mer rettferdig at alle får AFP enn at en av fire ikke får, sier sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Alle får AFP

Fra 1. januar 2023 skal alle som arbeider i en bedrift med tariffavtale og fyller 62 år kunne få AFP. Nå gjenstår det bare at arbeidslivets parter og staten blir enige om finansieringen i skissen til ny AFP. 

-Dette er skikkelig gode nyheter for våre medlemmer. Nå får vi en mer rettferdig og forutsigbar ordning som gir langt flere muligheten til å ta ut avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år og livet ut. Dagens regelverk er så komplisert at det nesten er helt umulig å forstå. Fellene er mange. Derfor er det en av fire som ikke får AFP etter dagens regler, forteller sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet. 

LIVSVARIG TILLEGG 

AFP er i dag en pensjon som kommer i tillegg til ordinær tjenestepensjon og alderspensjon gitt at du fyller de ulike kvalifikasjonskravene.  

Tidligere var AFP en tidligpensjon som ble utbetalt fra tidligst 62 år til 67 år, og avkortet mot eventuelt videre arbeidsinntekt. Fra 2011 ble AFP gjort om til en livsvarig ytelse som en del av pensjonsreformen. Målet var endringen var det skulle lønne seg mer å stå lenger i jobb. Omleggingen har hatt god effekt. Ansatte innenfor AFP-området i privat sektor jobber nå i snitt jobber to år lenger. 

I lønnsoppgjøret i 2018 ble NHO og LO enige om å utrede rammene for en ny AFP-modell. Målet er blant annet at en ny ordning skal være mer rettferdig og forutsigbar for både ansatte og bedrifter. Nå foreligger det en skisse til ny AFP-ordning, men finansieringen gjenstår. I dag deler arbeidslivets parter AFP-regningen. Arbeidsgiverne betaler to tredjedeler av kostnaden, mens staten betaler en tredjedel. 

FJERNER USIKKERHET 

Den nye AFP-ordningen vil fjerne usikkerheten som er knyttet til praktiseringen av dagens regelverk. Mens dagens AFP-ordning er en kvalifiseringsordning der alle punkter må oppfylles for å få AFP, så vil den nye ordningen ligne mer på en opptjeningsordning. Nå vil det bli slik at størrelsen på din AFP-pensjon beregnes ut fra alle år du har arbeidet i en bedrift med tariffavtale. 

Det nye regelverket vil fjerne all usikkerhet.

Sjeføkonom Sven Eide

-Det er noen få begrensninger i skissen til ny AFP-ordning. Du må ha fylt 62 år når du starter uttak av AFP og du kan ikke være ufør. I tillegg diskuteres det om det skal være en minstetid for ansettelse i en bedrift med tariffavtale for at du skulle kunne få AFP. Det nye regelverket vil fjerne all usikkerheten knyttet til AFP-regelverket og gjøre at alle vil kunne få AFP, understreker Eide. 

LAVERE PENSJON? 

Men når flere skal få AFP, så blir selvsagt regningen for partene større. Da er det tre alternativer kan bli aktuelle: Enten blir ytelsesgraden lavere, det vil si at alle får lavere AFP-pensjon. Ellers må bedriftene betale mer for å være med i AFP-ordningen. Ellers må staten ta en større del av AFP-regningen. 

-Jeg tror sannsynligvis at svaret på hvordan den nye AFP-ordningen skal finansieres ligger i midten, altså at alle parter må gi litt. Det er tross alt mer rettferdig at alle får AFP enn at en av fire ikke får.  
Hurdalsplattformen forplikter regjeringen Støre å gå i forhandling med partene med sikte på en omlegging av ordningen med avtalefestet pensjon, og om statens bidrag. Så gjenstår det å se hva som skjer med finansieringen i tariffoppgjøret 2022 i statsbudsjettet for 2023, sier Sven Eide. 

Les mer:

https://www.finansfokus.no/2021/10/14/ny-afp-pa-trappene/