STØRST INNFLYTELSE: – Det ingen tvil om at det er størst innflytelse og tillit i de virksomhetene der tillitsvalgte deltar i prosessene. Aller størst er innflytelsen når det er både formell og uformell kontakt mellom partene, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad. (Foto: Tormund Hansen Skinnarmo) 

Bekymret for bedriftsdemokratiet

– Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassene er ikke endret dramatisk de seneste årene, men det er likevel grunn til bekymring, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad. 

Tekst: Terje Bergersen  

Trygstad presenterte på YS-konferansen 19. oktober en undersøkelse om arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning. Den er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartement. Det er over 10 år siden en tilsvarende undersøkelse ble utført. 

HER ER NOEN HOVEDFUNN:  

  • Kun 52 prosent jobber i en virksomhet med tariffavtale 
  • Hele 23 prosent av tillitsvalgte i privat sektor har ikke deltatt i omorganiseringer 
  • Bare 22 prosent av de tillitsvalgte opplever at de har hatt innflytelse på utfallet 

BEDRIFTSDEMOKRATIET GÅR TILBAKE 

– Våre funn viser en liten tilbakegang i utbredelsen av de fleste bedriftsdemokratiske ordningene hjemlet i lov- og avtaleverk. Det gjelder både verneombud, tillitsvalgte, AMU og ansattes styrerepresentasjon. Reduksjonen er ikke stor, men den er gjennomgående. Andelen arbeidstakere som jobber i virksomheter med tariffavtale er også gått ned. I 2004 lå den på 60 prosent, mens den i 2019 har sunket til 52 prosent, sier Trygstad.  

Det er tegn som gir grunn til bekymring.   

FAFO-forsker Sissel Trygstad

Fafo-forskeren peker på at de bedriftsdemokratiske ordningene, ifølge undersøkelsen, ikke utnyttes godt nok i dagens arbeidsliv.  

– For eksempel svarer 23 prosent av de tillitsvalgte i private virksomheter at de ikke har deltatt i prosessene ved omorganiseringer. Og blant dem som har deltatt, er det bare 22 prosent som opplever at de har hatt innflytelse på utfallet. 

– Likevel er det ingen tvil om at det er størst innflytelse og tillit i de virksomhetene der tillitsvalgte deltar. Aller størst er innflytelsen når det er både formell og uformell kontakt mellom partene, sier Sissel Trygstad. 

TETT KORONA-SAMARBEID 

Fafo var godt i gang med undersøkelsen da koronasituasjonen slo til for fullt. Status etter halvannet år med pandemi, er at partssamarbeidet har vært viktig for virksomhetenes vei gjennom og ut av krisa.  

– Dette bekreftes av både ledere og tillitsvalgte i undersøkelsen. Mange sier at det har vært mer kontakt under pandemien, og at det ikke hadde gått så bra uten tett samarbeid. Godt over 80 prosent av de tillitsvalgte i LOs tillitsvalgtpanel sier at partssamarbeidet har bidratt til å redusere de negative konsekvensene av krisa, og drøyt 70 prosent sier at samarbeidsklimaet ikke ble endret under pandemien.  

Alt i alt konkluderer Fafo-rapporten med at det ikke har skjedd dramatiske endringer i ansattes medbestemmelse de seneste årene. Likevel mener forsker Sissel Trygstad det er tegn som gir grunn til bekymring. 

– Undersøkelsen identifiserer en forskjell i representasjon. Her er det forskjeller mellom hvilke ordninger som etter lover og avtaler skulle ha vært på plass i virksomhetene, og hvilke som faktisk er det. 

Hun oppsummerer undersøkelsen slik: 

  • Virkemidlene i lov- og avtaleverk utnyttes ikke godt nok. 
  • Jo flere etablerte ordninger, jo bedre vurderes partssamarbeidet å være. 
  • Når saker løftes ut av partssamarbeidet, svekkes bedriftsdemokratiet. 
  • Det er en klar sammenheng mellom deltakelse, innflytelse og tillit. 
  • Mange har samarbeidet godt under pandemien, men det er variasjoner.