FÅR KONSEKVENSER: Administrerende direktør Siv Seglem i Finansnæringens autorisasjonsordninger sier alvorlige brudd på God skikk-reglene får konsekvenser for finansrådgiverne. (Foto: FinAut)

Finansrådgivere fratatt autorisasjonen

Hittil i år har tre rådgivere i finansbransjen mistet autorisasjonen eller fått advarsel for brudd på bransjenormen «God skikk» etter å ha blitt meldt inn til Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut).

Tekst: Claude R. Olsen 

I sommer ble en rådgiver som var autorisert i person- og skadeforsikring ilagt advarsel og pålagt å ta etikkprøven på nytt av Disiplinærutvalget i FinAut. I to konkrete saker hadde rådgiveren opptrådt i strid med interne retningslinjer og med bransjenormen God skikk. Sakene gjaldt produksjon av forsikring og urettmessige rabatter. 

Verre gikk det med en rådgiver som var autorisert i sparing og investering, skadeforsikring og kreditt. I april i år ble han fratatt autorisasjon i kreditt, sparing og investering i 18 måneder. I tillegg må rådgiveren bestå tverrgående emner i God skikk før han får bruke autorisasjonen i skadeforsikring. Bruddene gjaldt fem konkrete saker i behandling av lån.  

BRUDD FÅR KONSEKVENSER 

Administrerende direktør Siv Seglem i FinAut sier at som i andre profesjoner må finansnæringen sørge for at rådgiverne følger det som er standarden for god etikk og God skikk.  

– Det betyr at uønsket adferd får en konsekvens. Det er med på å beskytte ryktet til alle de andre rådgiverne i finansnæringen, sier hun.  

FinAut autoriserer rådgivere i ulike oppgaver i finansnæringen for å sikre at de gir god rådgivning og kundebehandling i alt fra kreditt og sparing og investering til forsikring. De autoriserer også robotrådgiverne. 

I dag er det rundt 12 500 autoriserte rådgivere, mange med to eller flere autorisasjoner, for eksempel kreditt og forsikring. De må følge bedriftenes interne retningslinjer og må opptre i henhold til bransjenormen God skikk. 

De aller fleste bedrifter i finansnæringen i Norge er medlemmer i FinAut som eies av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening. 

TRYGGERE FOR FORBRUKEREN 

– Hensikten med alle autorisasjonsordningene er at forbrukerne i Norge skal få trygg rådgivning. Da holder det ikke å bare bygge kunnskap og kompetanse. Da må man også sørge for at man i kundemøtene opptrer etter God skikk ved rådgivning og kundebehandling, sier Seglem. 

De fleste bruddene på God skikk håndteres innenfor den enkelte bedrift. Men bedriftene har ansvar for å avdekke og melde inn til FinAut ved gjentagende eller alvorlige brudd, gjentatte eller grove uavhengig av om det har ført til tap for kundene.  

Vi ønsker jo ikke at det skal bli brudd. Vi jobber preventivt.

Siv Seglem, FinAut

– De sakene som det er kjempeviktig at kommer til oss, er der en rådgiver som ikke følger God skikk, slutter i bedriften og bruker autorisasjonen i en ny bedrift. Det er det bare vi i FinAut som kan stoppe, sier Seglem. 

FRATATT AUTORISASJONEN 

Sakene blir behandlet av Disiplinærutvalget som ledes av en ekstern advokat. Rådgiverne som meldes inn får anledning til å legge frem sitt syn og kan eventuelt klage til Særskilt klageorgan der det sitter en representant for Finansforbundet, en for Finans Norge og ekstern advokat. Det har bare vært én klagesak i FinAuts tolvårige historie, og den førte ikke frem. 

I 2021 har Disiplinærutvalget i FinAut fratatt autorisasjonen eller tildelt advarsler i tre tilfeller, i 2020 var det fem tilfeller, i 2019 to tilfeller, 2018 to tilfeller og i 2017 to tilfeller. I mange saker pålegges rådgiveren å ta prøver på ny for å sikre at han eller hun kan reglene i God skikk. 

BRUKES I OPPLÆRING 

Juridisk rådgiver Vibeke Høsteng i FinAut, som følger opp brudd-sakene og har tett kontakt med bedriftene, ser spesielt en type saker gå igjen. 

– Det som går igjen er brudd regel nummer to i God skikk som går på profesjonalitet. Regelen er ganske vid, men her ligger rolleforståelsen og at rådgiveren følger regelverket som skal forvaltes, sier hun. 

Alle avgjørelser fra Disiplinærutvalget publiseres på hjemmesidene til FinAut i anonymisert form, slik at andre kan lære av dem. Høsteng i FinAut som har jevnlige møter med bedriftene, sier at mange av dem bruker de publiserte sakene i sin internopplæring som konkrete eksempler på hva en rådgiver kan risikere. 

BEDRIFTENE MÅ FORSTÅ ANSVARET 

– Hva gjør dere for å begrense antall brudd på God skikk-reglene? 

– Informasjon, gjennomgang og etterlevelse. Vi ønsker jo ikke at det skal bli brudd. Vi jobber preventivt, sier Seglem.  

I opplæringen av rådgiverne går en veldig stor del av autorisasjonen på God skikk-opplæring og praktiske prøver. Samtidig møter FinAut jevnlig bedriftene for at de skal forstå ansvaret de har for å følge opp i det daglige. 

– De autoriserte rådgiverne skal være trygge på at om det blir gjort en dårlig jobb enkelte steder, så blir det tatt fatt i. Det er med på å øke verdien av autorisasjonen, sier Seglem.  

Les mer: www.finaut.no/god-skikk/brudd-pa-god-skikk