Norske arbeidstakere mer optimistiske

Nordmenn flest bekymrer seg mindre for å miste jobben nå enn hva de gjorde før koronapandemien, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2021. I de mest utsatte bransjene er situasjonen en annen. Der øker bekymringen blant de ansatte.  

– Vi må ta med oss erfaringer og kunnskap vi har tilegnet oss gjennom koronapandemien når vi nå skal fortsette den helt nødvendige omstillingen av arbeidslivet, sier YS-leder Erik Kollerud. 

– Det er fortsatt mye usikkerhet i de mest utsatte bransjene i privat og tjenesteytende sektor, med mange permitteringer. Det er vanskelig å anslå situasjonen for eksportrettet industri fremover. Den internasjonale situasjonen er fortsatt usikker, men hovedoppgaven må være å holde folk i jobb når vi snart skal ut av pandemien og tilbake til et normalt samfunn, sier YS-leder Erik Kollerud.   

– Pandemien er på ingen måte over. En del virksomheter sliter fortsatt med å holde hodet over vannet og ledighetstallene er fortsatt høye i norsk sammenheng. Vi må ta med oss erfaringer og kunnskap vi har tilegnet oss gjennom koronapandemien når vi nå skal fortsette den helt nødvendige omstillingen av arbeidslivet, påpeker Kollerud.  

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 viser også at:  
• Vi er mindre fornøyde med livet enn før pandemien. Før pandemien var de fleste svært fornøyd med livet som helhet, mens flesteparten nå rangerer sin tilfredshet med livet midt på treet.  

• Både permitteringer og hjemmekontor følger de klassiske skillelinjene mellom ansatte med høy og lav inntekt og lang og kort utdanning. Ansatte med lang utdanning har oftere mulighet for hjemmekontor, mens ansatte med kort utdanning og lav inntekt langt oftere er, eller har vært permittert.  

• Det er stabil, høy oppslutning om fagforeningene. Samtidig opplever færre tillitsvalgte enn før at de er respektert av ledelsen. Oppslutningen om fagforeningenes rolle i lønnsforhandlingene er størst blant ansatte i offentlig sektor og blant ansatte med inntekt under medianen.  

• Interessen for etter- og videreutdanning synker, samtidig som de fleste sier de behøver mer digital- og yrkesspesifikk kompetanse. Permitterte har oftere enn sysselsatte deltatt på formell utdanning i løpet av det siste året  

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i arbeidslivet, gjennomført for trettende året på rad. Arbeidsforskningsinstituttet – OsloMet utfører undersøkelsen på oppdrag for YS.  

Les om andre funn i YS Arbeidslivsbarometer for 2021 her: https://s35923.pcdn.co/wp-content/uploads/2021/08/Arbeidslivsbarometeret-2021.pdf