Arne Fredrik Håstein
NY KLIMATEST: Nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet er spent på resultatet av den nye klimatesten av norske finansinstitusjoner. 

Ny test av klimarisiko i finans

Klimamålene i Paris-avtalen kaster lange skygger over gamle og nye investeringsbeslutninger. Nå inviteres alle norske finansforetak til å få testet klimarisikoen i sine pengeplasseringer.  

Tekst: Hasse Farstad 

I Sveits deltok 80 prosent av finansnæringen i en tilsvarende test. Finansforbundet håper at oppslutningen blir stor også her til lands. 

– Dette er en spennende mulighet som kan gi nyttig og svært relevant innsikt for det enkelte selskap. Derfor håper og tror vi at flest mulig vil benytte seg av anledningen, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet til Finansfokus. 

Invitasjonen kommer fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet, og gjelder testing av et verktøy som er utviklet av den uavhengige tenketanken 2nd Investing Initiative (2DII). Verktøyet bygger på en metode for analyser av klimascenarioer kalt Pacta (Paris Agreement Capital Transition Assessment). 

– Verden har sluttet seg til Paris-avtalen. Finansnæringen har en nøkkelrolle i å vri investeringene i riktig retning. Gode vurderinger av klimarisiko er viktig både for privat og offentlig sektor. Jeg håper at så mange som mulig ønsker å teste Pacta-verktøyet, slik at vi får utviklet kunnskap om hva som er best mulig metoder for vurderinger av klimarisiko, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ved lanseringen av invitasjonen. 

ÅPEN UT MAI 

Sammen med 2DII vil de to departementene holde et informasjonsmøte om verktøyet fredag 23. april. Allerede inneværende uke kan midlertid norske banker og finansforetak begynne å registrere sine data i verktøyet. Adgangen til å medvirke vil være åpen ut mai måned. 

– Foretakene som deltar vil få utarbeidet individuelle rapporter. Det vil også bli utarbeidet en aggregert rapport. Dersom flere foretak deltar, vil den aggregerte rapporten bli mer representativ, sier Bjørnar Angell, seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten i Finansdepartementet, til Finansfokus. Han forteller at 179 foretak deltok i fjorårets kartlegging i Sveits. 

Det er 2DII som både gjennomfører kartleggingen og behandler dataene. Prosessen avsluttes med en sluttrapport i oktober i år. Deltagelsen er gratis og medvirkende foretak er sikret anonymitet. 

– Kartleggingen består av en kvantitativ undersøkelse av foretakenes portefølje og kvalitative spørsmål til foretakene. I den kvalitative delen av undersøkelsen gis foretakene mulighet til å gi utfyllende kommentarer, opplyser Angell. 

SAVNER GODE VERKTØY 

Håstein fremholder at finansnæringen har en nøkkelrolle i å vri investeringene i riktig retning.  

– Gode vurderinger av klimarisiko er viktig for alle sektorer, både privat og offentlig. Det at norske finansforetak inviteres til å teste et verktøy for å vurdere klimarisiko i investeringsporteføljer er veldig positivt, sier nestlederen i Finansforbundet. 

Han legger til at finansnæringen de seneste årene har tatt klimarisiko inn over seg og satt temaet høyere på dagsordenen: – Det er bra, samtidig vet vi at man har savnet gode verktøy til å gjøre denne jobben. 

Finansnæringen har en nøkkelrolle i å vri investeringene i riktig retning

Håstein forutsetter at Finansforbundet og de tillitsvalgte i finansforetakene sikres innsyn i resultatene av testen for det enkelte foretak. 

– Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgt om bærekraft er godt forankret i hovedavtalen, og jeg tror det vil bidra til å styrke arbeidet, sier han. 

SAMMENLIGNER MED 2018 

God, kunnskapsbasert risikostyring trengs etter Håsteins mening for å forhindre brå og kostbare korreksjoner i finansmarkedene. Felles for historiens dramatiske korreksjoner i finansmarkedene er at aktørene i markedet ikke i tilstrekkelig grad la merke til hva som bygget seg opp – og det rett rundt dem. 

Norsk Klimastiftelse publiserte i 2018 en rapport som blant annet inneholdt en kartlegging blant 40 finansinstitusjoner. Håstein er spent på å sammenligne resultatene fra denne med resultatene fra den nye testen. 

– Finansforbundet satt i referansegruppen til dette prosjektet, som viste at mange finansinstitusjoner og selskaper hadde en stor jobb å gjøre før klimarisiko fant veien fra bærekraftavdelingen til styrebordet. Enkelte hadde allerede i 2018 kommet veldig langt. I dag vet vi at bildet har endret seg. Derfor blir det spennende å se resultatene etter Pacta-testen.  Vi ser frem til å lese den aggregerte rapporten, sier Arne Fredrik Håstein. 

TESTENS TRE KOMPONENTER 

Pacta-testen inneholder tre komponenter: 

–Klimascenarioanalyse 

–Stresstest 

–Kvalitativ undersøkelse 

I testen vil det bli gjennomført scenarioanalyser av porteføljens eksponering mot klimarelevante sektorer, herunder porteføljens børsnoterte aksjer og foretaksobligasjoner. For banker vil det være mulig å tilpasse testen til også å dekke selskapslån til større børsnoterte selskaper. Sektorene dekket i testen inkluderer blant annet utvinning av fossil energi, kraftproduksjon, transport og industri (sement og stål). Testen analyserer porteføljen opp mot ulike utviklingsscenarier. Verktøyet analyserer ikke fysisk klimarisiko.