Stadig flere bedrifter ønsker å gå over til trinnløst lønnssystem, forteller spesialrådgiver Tor André Sunde.

Stadig flere finansansatte har trinnløst lønnssystem

Mange bedrifter ønsker å gå over til trinnløst lønnssystem. Nå har Finansforbundet besluttet minstekrav for å ta bort lønnstrinnene.

– Er minstekravene oppfylt, skal søknaden som hovedregel innvilges, sier spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet.

Minstebestemmelsene innebærer blant annet at et tillegg skal være på minimum 5000 kroner.

– Det går ikke å gi tillegg under 5000 kroner, sier Sunde.

Det finnes muligheter for forbundet å ikke godkjenne en søknad dersom tungtveiende grunner skulle tale for det.

Et eksempel på en tungtveiende grunn ville være om det trinnløse lønnssystemet inneholdt elementer som var i strid med grunnleggende prinsipper i tariffavtalen eller Finansforbundets politiske plattform.

Et trinn er nå konvertert til 1,7 prosent. Eksempelvis får man ved fødselspermisjon over seks måneder i dag minimum ett ekstra lønnstrinn.

– Dermed skal tillegget ved trinnløst system være på minimum 1,7 prosent, sier Sunde.

Det det tidligere var styret som skulle avgjøre om et foretak fikk innføre trinnløst system, er dette i dag blitt delegert til forbundsledelsen.

Per i dag har disse foretakene fått godkjent trinnløst lønnssystem:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Øst Inkasso

SpareBank 1 Østlandet

Tryg

Codan Forsikring NUF

SpareBank 1 BV

Siemens Financial Services NUF

Sparebank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Modum

Gjensidige

SpareBank 1 Østfold Akershus

DNB

Stadsbygd Sparebank

SpareBank1 Lom og Skjåk

Finansfokus er kjent med at også flere andre store foretak snuser på dette og vi regner med at stadig flere vil gå over til trinnløst lønnssystem.

FORDELER OG ULEMPER VED TRINNLØST SYSTEM

Lønnstrinn kan virke begrensende på fleksibiliteten i den lokale lønnsgjennomgangen på ulike måter:

-Stor og varierende avstand mellom lønnstrinnene reduserer mulighetene for å gi tillegg til så mange ansatte som ønskelig. Dette blir særlig utfordrende i år der den lokale «potten» er liten.

-Tilfeldigheter i trinnavstander kan slå uheldig ut ved at personer som er gitt samme lønnstillegg i antall lønnstrinn, kan få ulike lønnstillegg i kroner.

-Variasjon i trinnavstand begrenser muligheten til å gi like store kronetillegg til en gruppe ansatte.

-Ulik trinnavstand begrenser mulighetene for å konvertere faste tillegg til fastlønn knyttet til trinn. Et trinnløst lønnssystem løser ovennevnte utfordringer og åpner også for mer fleksibilitet i innretningen av tillegg. Eksempelvis vil det være enklere å kombinere et generelt tillegg med et likelønnstillegg.

Samtidig har det trinnbaserte lønnssystemet sine fordeler:

– Trinnbasert lønnssystem har vært hovedregelen i tariffområdet i lang tid og er derfor et godt innarbeidet og kjent system.

– Trinnbasert lønnssystem trinn kan gjøre det lettere for brukeren å se hvor på lønnsstigen den ansatte er plassert og lettere å følge lønnsprogresjonen over tid.

– I og med den relativt store avstanden mellom trinnene tvinges lederen i den årlige lønnsgjennomgangen å foreta en begrunnet vurdering opp mot den enkelte ansatte, da potten ikke kan fordeles likt på samtlige ansatte.