Arne Fredrik Håstein

Spenning rundt høye utlånstap

Utlånstap bidro i fjor til å påføre norske banker en resultatsvikt på 12 milliarder kroner. 

Tekst: Hasse Farstad Foto: Sverre Chr. Jarild 

Ifølge Statistisk sentralbyrå er kun hver femte krone konstaterte tap. Det blir derfor spennende å se hvor mye av tapene på totalt 20 milliarder kroner som kan hentes inn igjen. 

Tapene veier tyngst i banker med lån til oljerelaterte næringer. Enkelte andre banker er nærmest uberørt – ikke bare av offshorelån, men også av koronapandemi. DNB rapporterer at nesten alle avsetningene i fjorårets siste tre måneder var knyttet til offshoresektoren. Samtidig kunne banken allerede da tilbakeføre tidligere avsetninger gjort mot andre bransjer. 

Gjennom bankkrisen på 90-tallet og finanskrisen har næringen bygd opp stor kompetanse og har vist at de har god kontroll på sine porteføljer

Dette førte til at det totale tapsavsetningsbildet ble lavere enn fryktet tidligere i år. Banken tilbakeførte også 139 millioner kroner i tidligere tapsavsetninger i personmarkedet, fremgår det av bankens rapport for fjerde kvartal. 

– Slik jeg kjenner bankene og det håndverket de gjør, har de god kontroll og gir gode tapsanslag. Gjennom bankkrisen på 90-tallet og finanskrisen har næringen bygd opp stor kompetanse og har vist at de har god kontroll på sine porteføljer. Denne erfaringen kommer godt med gjennom denne pandemien, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet til Finansfokus. 

Han fremholder at det finnes særlig utsatte næringer, og at han regner med at finansnæringen har god kontroll over alle sine engasjementer Vi ser at mange allerede i år har satt av betydelige avsetninger mot tap, men hvis vi ser på resultatene i finansnæringen, så går det svært godt, sier Håstein. 

UTLÅNSTAPENE TREDOBLET 

Norske bankers samlede resultat før skatt var ifølge Finanstilsynets årsoversikt 52,2 milliarder kroner i fjor, mot 64,2 milliarder kroner året før. Resultatet før tap på utlån viste en marginal resultatforbedring på 1,3 prosent i fjor. Ved utgangen av 202hadde bankene bokførte tap på 20,3 milliarder kroner, eller nesten tre ganger høyere enn tapene på 7,2 milliarder kroner ved utgangen av 2019. 

Bankenes tap på utlån tilsvarte 0,5 prosent av den gjennomsnittlige utlånsmassen i 2020, mot 0,2 prosent ett år tidligere, noe som er det høyeste nivået siden den internasjonale finanskrisen i 2008, opplyser Finanstilsynet. Bankene gjorde særlig store tapsavsetninger i første kvartal 2020, hvor usikkerheten rundt konsekvenser av pandemien var spesielt stor. I de påfølgende kvartalene var tapene på linje med årene før pandemien. 

LAVERE KONSTATERTE TAP 

SpareBank 1 Nord-Norge hadde ved utgangen av 2020 avsatt 332 millioner kroner til tap på utlån, mot kun 11 millioner året før. Dette bidro til at resultatet falt til 2,1 milliarder kroner fra nesten 2,5 milliarder kroner. 

– Mesteparten av tapsavsetningene er nettopp dét; avsetninger. De konstaterte tapene er på 29,7 millioner. Men vi preges fortsatt av stor usikkerhet. Det er først når vi er ute av koronakrisa at vi kan si noe om de langsiktige effektene pandemien har hatt på det nordnorske næringslivet, sier konsernsjef Liv Botne Ulriksen i en kommentar til resultatet for fjerde kvartal. Hun fremholder at banken vokser i en takt den mener er fornuftig. Dette gjenspeiler seg i egenkapitalavkastningen på 12,6 prosent. Det er femte året på rad den leverer over 12 prosent. 

– Mesteparten av tapsavsetningene er nettopp dét; avsetninger.

DNB hadde i 2020 over 9,9 milliarder kroner i utlånstap – en økning på nesten 7,7 milliarder kroner sammenlignet med året før. Dette bidro til at årsresultatet falt med 5,9 milliarder kroner, til vel 19,8 milliarder kroner. 

– Fjoråret var et krevende år for Norge og DNB, men norsk økonomi har klart seg relativt bra gjennom pandemien. I motsetning til mange andre europeiske banker, opplever DNB å komme styrket ut av pandemien med en sunn vekst og gode resultater, sa konsernsjef Kjerstin Braathen i forbindelse med presentasjonen av årsresultatet. 

SNUDD TIL UNDERSKUDD  

Danske Bank Norge foretok nedskrivninger på utlån for nesten 5,5 milliarder kroner i fjor, mot kun 122 millioner kroner i 2019. Følgene av koronaviruset og oljeprisfallet ga betydelig økning i tapsavsetningeneDette førte til at årsresultatet ble snudd fra et overskudd på 2,9 milliarder i 2019 til et underskudd på 1,44 milliarder kroner i fjor. 

– Ser man på den underliggende driften, fortsatte Danske Bank Norge å levere gode tall i 2020, til tross for utfordrende markedsforhold. Også når det gjelder antallet nye kunder så man at den gode utviklingen fortsatte gjennom åretDette ga videre vekst både på utlånssiden og i renteinntekter, sier landssjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge i en kommentar til resultatet for fjerde kvartal. 

SpareBank 1 SMN fikk et totalresultat på 1 978 millioner kroner i 2020. Det er 585 millioner kroner lavere enn året før. Tap på utlån i 2020 ble 951 millioner kroner, mot 299 millioner kroner i 2019. Resultatnedgangen skyldes høye tapsavsetninger på grunn av pandemien og krisen i offshorenæringen. 

– Vi mener det er grunn til en forsiktig optimisme for 2021, selv om usikkerheten fortsatt er stor. SpareBank 1 SMN er godt kapitalisert og godt rustet til å tilby finansiering og tjenester til folk og bedrifter fremover, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en kommentar til årsresultatet.