Trond Lars Nydal

Utbyttene kan flomme når pandemien viker 

Mange banker er klare til å foreta ekstra utbyttebetalinger til høsten. Disse pengene kommer i tillegg til vårens utbytter, som er i tråd med myndighetenes anbefaling om et begrenset utbytte for de to seneste årene.

Tekst: Hasse Farstad

Sparebanken Møre er blant de mange norske bankene som har overskudd til å utbetale et høyere utbytte.

–  Derfor foreslår banken å gi styret en fullmakt til å utbetale et ekstraordinært utbytte på inntil ni kroner per egenkapitalbevis kan deles ut etter tredje kvartal, dersom økonomiske utsikter og bankens økonomi tilsier at det er forsvarlig, sier adm. direktør Trond Lars Nydal til Finansfokus.

Bankens ordinære utbyttepolitikk tilsier et kontantutbytte for 2020 på 13,50 kroner per egenkapitalbevis. Med bakgrunn i dagens ekstraordinære situasjon og myndighetenes forventninger, foreslår styret imidlertid at generalforsamlingen begrenser kontantutbyttet til 4,50 kroner.

Med dette vil samlet utbytte for 2019 og 2020 utgjøre 30 prosent av Sparebanken Møres samlede årsresultatet for de to årene, slik Finansdepartementet i januar i år anbefalte for norske banker. Departementet åpnet da for at bankene etter 30. september i år skal kunne dele ut mer av sine overskuddsmidler.

FLEKSIBELT FOR SPAREBANKER

Sist uke kom det en endring i finansforetaksforskriften om fullmakt fra generalforsamlingen til styrer i sparebanker og gjensidige forsikringsforetak for å beslutte utdeling av utbytte, slik at sparebanker sidestilles med aksjeselskaper.

– Vi synes det er positivt sparebankenes rammevilkår klargjøres på dette området, ettersom en slik fullmakt vil gi større fleksibilitet for utdeling av utbytte i en tid med usikkerhet i norsk økonomi, sier Nydal.

Det er positivt sparebankenes rammevilkår klargjøres

Han fremholder at Sparebanken Møre vil gjøre en grundig vurdering av den totale situasjonen i fjerde kvartal, i tråd med myndighetenes anbefalinger.

– Finansforbundet er enig i finansminister Jan Tore Sanners vurdering at bankene kan åpne for utbytte. Nå leverer bankene gode resultater. Bakteppet er lysere for norsk økonomi i 2021, og vi er mindre rammet enn andre økonomier i Europa, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet til Finansfokus.

LANG LISTE OVER BANKER

Listen er lang over banker med planer om supplerende utbyttebetalinger. Styret i SpareBank 1 Østlandet foreslår for representantskapet at det utbetales 555 millioner kroner i utbytte og 231 millioner kroner i kundeutbytte for regnskapsåret 2020. Kun en begrenset del av utbyttet, totalt 203 millioner kroner, blir betalt ut i april. Styret ber om fullmakt til å utbetale det resterende utbyttet og hele kundeutbyttebeløpet i fjerde kvartal, dersom forholdene tillater det.

SpareBank 1 Nord-Norge vil utbetale 275 millioner kroner i utbytte til egenkapitalbeviseierne. I tillegg skal 453 millioner kroner utbetales til samfunnsutbytte:
– Norske myndigheter har bedt oss holde tilbake utbytte. Det betyr at vi legger opp til at totalt 275 millioner kroner blir betalt ut nå, mens ytterligere 570 millioner kan betales ut etter september, forutsatt at omstendighetene tillater det, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen i en pressemelding om årsresultatet.

Styret i SpareBank 1 SMN vil åpne for å sette av 4,40 kroner til utbytte per egenkapitalbevis i 2021. Av dette utbetales 1,30 kroner per egenkapitalbevis etter beslutning i representantskapet i mars. Resten vurderes på nytt etter tredje kvartal, i tråd med anbefalingen fra Finansdepartementet, opplyser banken i sin rapport for fjerde kvartal.

PENGER OGSÅ I FORSIKRING

Styret i Eika Gruppen foreslår å utbetale 70 prosent av konsernets resultat, noe som vil tilsvare NOK 14,75 per aksje. Utbyttet kommer i all vesentlighet fra resultater i skadeforsikringsvirksomheten, som så kanaliseres ut til aksjonærene som i hovedsak er lokalbankene i Eika Alliansen.

Styret i Storebrand foreslår et utbytte for 2020 på 3,25 kroner per aksje, tilsvarende en utbyttegrad på 65 prosent. Det vil si at Storebrand setter av 1,52 milliarder kroner til utbytte.

Styret i DNB har besluttet å utbetale utbytte for 2019 på 8,40 kroner per aksje. For 2020 vil styret be generalforsamlingen om fullmakt til et utbytte på ni kroner per aksje. Ifølge banken holder de seg da innenfor Finanstilsynets anbefalinger for samlet utbytte for de to siste årene.

Voss Sparebank er hundre prosent eid av lokalsamfunnet, og betaler utbytte tilbake gjennom gaver. Banken har lang tradisjon for gaveutbetalinger til Vossabygdens lag og foreninger innen idrett, kunst og kultur. For 2019 var disse utbetalingene på rundt fem millioner kroner.

Det årlige eiermøtet i mars skal ta stilling til utbetalingene for 2020, og disse kan ventes å ligge på tilsvarende nivå.

– I dagens vanskelige situasjon ønsker ikke banken å gjøre forholdene noe vanskeligere for lokalsamfunnet, sier adm. banksjef Jørund Rong i Voss Sparebank til Finansfokus.