De ti største finansforetakene i Norge ansatte 2 000 nye medarbeidere i fjor, mens nesten 1 500 sluttet i de samme storbedriftene. Det viser en rundspørring Finansfokus har gjort.

Tekst: Magne S. Otterdal

Ved utgangen av 2020 hadde de ti største bank- og forsikringsselskapene til sammen 23 498 ansatte, som er 489 flere enn ved utgangen av 2019.  Her arbeider om lag halvparten av alle ansatte i den norske finansierings- og forsikringssektoren. Blant de ti største var det bare DNB, Danske Bank og SR-bank hadde færre ansatte ved utgangen av 2020 enn året før.

Finansfokus kunne i går melde at bank og forsikring stod for den største prosentvise veksten i antall jobber i 2020, med tre prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i 2019.

DNB JAKTER SPESIALISTKOMPETANSE

Norges største bank DNB hadde 9 718 ansatte ved utgangen av 2020, som er 52 færre enn ved forrige årsskifte. Dette til tross for at det ble ansatt 697 medarbeidere, som er 37 flere enn de 660 som sluttet i storbanken.

I DNB opplyser divisjonsdirektør Brita Alsos i People at i år vil de ansette flere teknologer og spesialistkompetanse innenfor blant annet bærekraft, kontroll og kvalitet. “People” i DNB har ansvar for utvikling av medarbeidere og effektiv bemanningsstyring.

– I 2021 vil DNB styrke arbeidet med helhetlig strategisk bemanningsstyring. Det sikrer at vi forutser kompetansebehov og dimensjonering. Finanskonsernet vil tilrettelegge for kompetanseutvikling med målrettede læringsløp, sier Alsos.

FÆRRE ANSATTE: Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB hadde 52 færre ansatte ved utgangen av 2020 enn ved forrige årsskifte. banken ansetter stadig nye medarbeidere, og jakter på spisskompetanse innenfor teknologi, bærekraft, kvalitet og regeletterlevelse. (Foto: Gorm K. Gaare).

SR-bank er en av de tre bankene som reduserte antall ansatte i 2020, fra 1 352 til 1 332 i løpet av året. Informasjonssjef Ruth Siri Espedal Lycke opplyser at nedgangen skyldes naturlig avgang.

– I tillegg virker variasjoner i bruk av vikarer og dynamikken i bemanningen inn.  Det kan ta relativt lang tid å rekruttere inn nyansatte. Derfor gjøres det alltid vurderinger ved nedbemanninger om det er mest hensiktsmessig å erstatte årsverket, melder Lycke. Hun legger til at det ikke er planlagt verken nedbemanning eller bemanningsøkning for konsernet SR-bank i 2021.

Danske Bank har en nedgang i antall ansatte ved utgangen av året med

1 268 ansatte, som er 30 færre enn året før.  I løpet av 2020 sluttet 128, mens det ble nyansatt 127.

Pressesjef Øystein Andre Schmidt har ikke noe eksakt tall på utviklingen i antall nyansettelser i Danske Bank vil være utover i 2021:

– Det kan være mange grunner til at vi ser en økning. Hvis medarbeidere slutter, kan det være situasjoner der økt kundepågang kan påvirke behovet. Per i dag er det ikke planlagt større rekrutteringsprosesser, opplyser Schmidt.

ØKTE TROSS NEDBEMANNINGSSTRATEGI

Nordea har for lengst annonsert et langsiktig mål om å redusere antall ansatte, men i 2020 økte likevel antall ansatte i den norske delen av virksomheten. Ved årsskiftet hadde Nordea 2 982 ansatte i Norge, 75 flere enn forrige år. Nordea foretok 338 nyansettelser, mot 256 som sluttet i banken i løpet av året som gikk.

Kommunikasjonssjef Synne Ekrem sier til Finansfokus at den langsiktige bemanningsstrategien som ble varslet i 2019 ligger fast.

Handelsbanken hadde 780 ansatte ved inngangen til 2021, 26 flere enn forrige årsskifte.

– Vi kommer til å ha en bemanning omtrent på dagens nivå i antall årsverk i 2021, men utvikler løpende vår kompetanse. Vi vil ansette både rådgivere til bankkontorene og spesialister til hovedkontoret i 2021, opplyser Lars N. Sæthre i Handelsbanken til Finansfokus.

Banken har ikke tall på hvor mange som sluttet eller begynte i 2020.

FORSIKRING ØKTE

Samtlige forsikringsselskaper økte antall ansatte fra 2019 til 2020. Nå nærmer Fremtind Forsikring seg 1 000 ansatte. Ved utgangen av fjoråret hadde de 980 på lønningslisten som er 53 flere enn ved forrige årsskifte.

– Vi planlegger noe nedbemanning, men forventer at noe av dette løses gjennom frivillig avgang eller ansettelse i andre ledige roller i selskapet, sier Simen Bentsen Rudi i Fremtind Forsikring. Selskapet ansatte 107, mens 65 sluttet i 2020.

Storebrand økte med 80 ansatte i løpet av fjoråret. Nå har selskapet 1 386 ansatte etter 183 nyansettelser og 110 som sluttet.  Så langt i 2021 er det signert 47 nye ansettelseskontrakter.

– Dette er hvor mange som har signert kontrakt og faktisk starter. Tallet er uavhengig av om bakgrunnen er at noen andre har sluttet eller at det er et økt behov, opplyser kommunikasjonsrådgiver Stian Falk i Storebrand.

I forsikringsselskapet Tryg planlegges det mange nye ansettelser i året som kommer:

– Særlig på fagområder som it og analyse, melder kommunikasjonssjef Ole Irgens til Finansfokus.

Selskapet hadde ved inngangen til det nye året 1 248 ansatte, som er 30 flere enn forrige årsskifte.  I løpet året sluttet 121, mens 122 ble ansatt i Tryg.

Lars Galtung i If sier dette om utviklingen i antall ansatte i den norske delen av forsikringsvirksomheten:

– Vi hadde ingen nedbemanning i 2020, bare noen mindre organisatoriske justeringer som naturlig avgang. Han legger til at konsernet ikke har noe tradisjon med nedbemanning. If justerer bemanning og organisering løpende ut fra behovene til selskapet.

I 2020 ansatte If 300 nye medarbeidere og selskapet har 1 530 ansatte.

Finansfokus tar forbehold om at det kan være variasjon med hensyn til om tallene vi har fått fra de respektive bedriftene er definert som årsverk, stillinger eller ansatte personer. Uansett mener vi opplysningene viser utviklingen i antall arbeidsplasser i de ti største finanskonsernene.