Diskrimineringsnemnda gir Finansforbundet delvis medhold i at et medlem opplevde diskriminering i Nordea.

Tekst: ASLAUG OLETTE KLAUSEN

Finansforbundet klaget i fjor på vegne av et medlem inn to tilfeller av diskriminering av en ansatt i Nordea Bank under hennes fødselspermisjon. Diskrimineringsnemnda har nå behandlet saken. Nemnda fant at medlemmet var blitt diskriminert ved ett av tilfellene, og hun ble tilkjent en oppreisning på 10 000 kroner.

Den ansatte gikk i desember 2017 ut i ettårig fødselspermisjon. I løpet av denne perioden var den ansattes avdeling i Nordea under omstilling. Mens klager var i permisjon, fikk hun ingen henvendelser fra sin leder angående stillingsendringer og utlysninger av nye stillinger. Dette var aktuelt ved to anledninger. Hun ble heller ikke innkalt til samtale sommeren 2018 i forbindelse med omorganisering i avdelingen. De øvrige ansatte i avdelingen ble innkalt til slik samtale.

FORNØYD OG SKUFFET

Medlemmet har vært bistått av advokat Kristian Nørgaard og advokat Marte Sogge Jessen i Finansforbundet i saken for Diskrimineringsnemnda. Nørgaard er fornøyd med at nemnda er enig i at medlemmet var blitt diskriminert ved å ikke bli kalt inn til samtale sommeren 2018. Men han er skuffet over at nemnda ikke synes å ha vurdert de spesielle omstendighetene rundt stillingen som ble utlyst våren 2018. Klager hadde på det tidspunkt ikke tilgang til intranettet på arbeidsplassen, og hadde heller ikke fått ta med pc hjem i permisjonstiden.

– Nemnda uttaler at den ansatte selv måtte holde seg oppdatert om eventuelle nye aktuelle stillinger. Vårt poeng var at den muligheten hadde hun aldri, sier Nørgaard.

Ifølge Nørgaard vil nemndas uttalelse gi rettledning for hva diskrimineringsvernet omfatter ved omstillinger. Arbeidsgivere kan ikke unnlate å innkalle ansatte i fødselspermisjon til samtale. Det gjelder uavhengig av om andre ansatte anses bedre kvalifisert for de stillinger som skal besettes.

VILLE MOTVIRKE FRYKT FOR FORELDREPERMISJON

Klageren ønsker ikke å stå frem med navn av frykt for at det vil gjøre det vanskeligere å bytte arbeid i fremtiden. Hun er i dag ikke er ansatt i Nordea, men fremholder at arbeidsbyttet ikke skal ha sammenheng med nevnte sak.

“Det er viktig å få det presisert at ingen trenger å være redde for karrieren sin, fordi de får barn”

I likhet med advokaten hadde hun håpet at klagen ville føre frem på begge punkter. Hun er overrasket, men ikke skuffet. Det handlet tross alt om å få diskriminering synliggjort, noe som ikke ville skjedd ved forliksavtale.

– Jeg tok ikke denne saken videre for pengenes skyld. Jeg tok dette videre, fordi det er viktig å få det presisert at ingen trenger å være redde for karrieren sin fordi de får barn, sier kvinnen. I forkant av klagen ble jeg tilbudt forlik av banken, med vesentlig høyere økonomisk kompensasjon enn hva utfallet ble i nemnda, sier hun til Finansfokus og legger til:

– Betingelsene var at kompensasjonen ikke skulle betales som oppreisning, og diskrimineringen ville da ikke blitt kjent, men gjemt bort i en regnskapspost. Det ville jeg ikke akseptere.

VIL GJENNOMGÅ RUTINER

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea bekrefter at det i forkant av klagen var dialog mellom partene med henblikk på å få løst saken internt. Han skriver i en epost at de ikke ønsker å kommentere innholdet i dialogen ut over dette. Videre skriver han at de tar kjennelsen til etterretning.

– Kommer dette vedtaket til å få betydning for bankens rutiner ved svangerskapspermisjon? 

– Vi kommer som følge av dette til å gjennomgå våre rutiner for omorganiserings- og omstillingsprosesser for å sikre at ansatte som er i foreldrepermisjon eller av andre grunner er fraværende fra arbeidet, blir ivaretatt på samme måte som øvrige ansatte i slike prosesser, skriver Steffensen.