Medeierskap for ansatte fortoner seg som det reneste kinderegget. Forskning viser at det normalt styrker både lønnsomhet og innovasjon i bedrifter, men også organisasjonstilknytningen. Nå ønsker finansansatte seg bedre muligheter for medeierskap.

Tekst: HASSE FARSTAD og MAGNE S. OTTERDAL,  (Pressefoto: CF Wesenberg).

Det fremgår av en fersk rapport fra NyAnalyse. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Finansforbundet, som med dette ønsker å løfte debatten videre for å øke mulighetsrommet for de ansattes medeierskap.

I dag, mandag 1. februar, blir rapporten presentert og drøftet i Finansforbundets webinar med både politikere og bedrifter på skjermen. Finansminister Jan Tore Sanner (H) er blant deltakerne som vil kommentere rapporten.  I tillegg får deltakerne høre synspunkter fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV), sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1-gruppen, konserndirektør Anne Thorbjørnsen i Veidekke. I tillegg vil Finansforbundets leder Vigdis Mathisen og Villeman Vinje fra NyAnalyse kommentere rapporten.

GODT EGNET I NORGE

Da Finansfokus skrev om denne debatten i nr. 1 2020, uttalte professor i samfunnsøkonomi Kalle Moene at utviklingen i næringslivet peker i retning av økt innslag av medarbeidereierskap. Han peker på finansieringen av former for medeierskap som en svært viktig faktor.

NyAnalyses rapport skisserer noen muligheter for å legge bedre til rette for medeierskap, både ved å bygge videre på eksisterende ordninger basert på individuelt eierskap, og ved å drøfte insentiver for kollektivt eierskap. Særlig antas kollektivt eierskap å være godt egnet i Norge, hvor sterke fagforeninger og partssamarbeid er sentrale kjennetegn i økonomien. Det gis en klar anbefaling av at dette utredes videre. Rapporten er skrevet av sjeføkonom Terje Strøm, og seniorøkonomene Eivind Langdal og Villeman Vinje.

Noe av bakteppet for Finansforbundets initiativ, er den stadig mer ujevne fordelingen av verdiskaping mellom ansatte og eiere, særlig i finans. Dette bidrar til økende inntektsulikhet. Medeierskap oppfattes som et virkemiddel for en jevnere fordeling av verdiskapingen ved at kapitalen spres på flere hender.

DE VIKTIGSTE FUNNENE

Her er hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Medeierskap øker normalt produktivitet og lønnsomhet i bedriftene.
  • Medeierskap øker organisasjonstilknytningen.
  • Medeierskap virker normalt positivt på innovasjon og omstilling.
  • Medeierskap gir bedrifter bedre overlevelsesevne – både i normale tider og i krisetider.
  • Medeierskap styrker bedriftsdemokratiet.
  • Medarbeidereide bedrifter tenker ofte mer langsiktig.
  • Ansatte med medeierskap har ofte høyere lønn og økt finansformue.

Trass i disse positive virkningene, ligger Norge ifølge rapporten langt bak andre land når det gjelder utbredelse av medeierskap i næringslivet.

ØNSKER MEDEIERSKAP

NyAnalyse har i tillegg til sin studie gjennomført en spørreundersøkelse blant Finansforbundets medlemmer, der 750 har svart. Denne viser at de fleste ansatte ønsker bedre muligheter for medeierskap:

  • Rundt 65 prosent svarer at de har muligheter for medeierskap i egen virksomhet i dag.
  • Om lag 57 prosent av de som ikke har muligheten til medeierskap, ønsker seg dette.
  • Rundt 7 av 10 mener det bør tilrettelegges mer for medeierskap i næringslivet.

To av tre er enig eller veldig enig i at medeierskap i egen bedrift vil styrke de ansattes arbeidsinnsats i virksomheten de arbeider i.  En nesten like høy andel av de spurte er enig eller helt enige i at medeierskap i egen bedrift vil ha positiv betydning for økonomien i virksomheten de arbeider i.

I tillegg sier 58 prosent seg enig eller veldig enig i at medeierskap i egen bedrift vil styrke samholdet mellom ledelsen og ansatte i virksomheten de arbeider i, fremgår det av spørreundersøkelsen.

ANBEFALER NY STUDIE

NyAnalyse presiserer at det ligger utenfor rammen av rapporten å gjennomføre en analyse av netto virkning på skatteinntektene over tid, men det anbefales at en slik studie gjennomføres. Kostnadene i form av reduserte skatteinntekter ved bedrede insentiver for økt eierskap vil ifølge rapporten variere, avhengig av innretning av insentivene.

Dersom man legger til grunn at medeierskap gir økt økonomisk vekst, mer robust økonomi og positiv innvirkning på omstilling, vil det ha en positiv effekt på netto skatteinntekter.

VIKTIG BEDRIFTSKULTUR

Konserndirektør Anne Thorbjørnsen i Veidekke er en av deltakerne på dagens webinar. Hun skriver i en epost til Finansfokus at konsernet har lang tradisjon med et bredt medeierskap blant alle ansatte i selskapet og nær 48 prosent av Veidekkes medarbeidere eier aksjer i selskapet. Thorbjørnsen bekrefter at mange av funnene i rapporten støtter konsernets erfaringer.

– Medeierskap i Veidekke er en viktig del av vår bedriftskultur. Dette bidrar til involvering, engasjement, eierskap og lojalitet til selskapets mål og arbeidsform, skriver Thorbjørnsen. Hun peker dessuten på at i medeierskapet i tillegg gir et interessefellesskap med Veidekkes øvrige eiere.

– Vårt aksjeprogram benytter de innretningene som myndighetene har lagt til rette for gjennom skattelovgivningen. Veidekke er positive til forslaget om å øke den skattefrie rabatten fra 5 000 til 7 500 kroner, ifølge Anne Thorbjørnsen.

JA TAKK, BEGGE DELER

– Nødvendigheten av å få mer ut av produksjonsfaktorene har økt. Ansattes medeierskap kan gi et betydelig bidrag til det, skriver Finansforbundets sjeføkonom Sven Eide i en kronikk som ble publisert i Dagens Næringsliv fredag 29. januar 2021.

Eide peker på det faktum at Norge ligger langt bak andre land med hensyn til utbredelsen av medeierskap. Han gir skryt til regjeringen for å ha utvidet ordningen med skattefri rabatt for ansattaksjer, sist i statsbudsjettet for 2021. Men dette er ikke nok. Beløpsgrensene er forholdsvis lave og ordningen er lite brukt, skriver Eide i kronikken som har tittelen: «Lønn eller aksjeutbytte? Ja takk, begge deler.»

IKKE NOK: Sjeføkonom Sven Eide gir skryt til finansminister Jan Tore Sanner for skattefri aksjerabatt, men det er ikke nok. (Foto: Sverre Jarild)