Finansforbundet utreder nå mulighetene for – og konsekvensene av – å innføre 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat

Forslaget om å utrede konsekvensene av innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke ble fremmet av Finansforbundet i DNB og vedtatt på landsmøtet i november 2019. Bakgrunnen for hvorfor forbundet ønsker å utrede dette nå, er å få en bedre fordeling av verdiskapingen i finansnæringen gjennom kortere arbeidstid.

SPENNENDE TANKE

Fagbevegelsen har i lang tid hatt 6-timersdagen på agendaen. Politiske partier som Rødt, SV og MDG har gått inn for 6-timersdagen. Flere fagforeninger – NTL, Fellesorganisasjonen, Handel og Kontor og Fagforbundet – har programfestet et krav om 6-timersdag. Nå utreder Finansforbundet mulighetene for, og konsekvensene av, å innføre 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

– Hvorfor ønsker dere å utrede 6-timersdagen, konserntillitsvalgt Tore Müller Andresen i Finansforbundet DNB?

– Tanken om 6-timers arbeidsdag er spennende, men ikke ny. Mange fagforeninger har diskutert 6-timers arbeidsdag, og flere steder har dette vært prøvd ut med gode resultater. Sykefraværet har gått ned, og produksjonen har økt. Men til tross for positive erfaringer, har dessverre forsøkene med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon blitt avviklet. Nå ønsker vi å blåse liv i denne viktige debatten og starter med å utrede konsekvensene.

POSITIVT FOR LIKESTILLING

Han peker på at dersom 6-timersdagen blir en realitet, vil dette kunne slå spesielt positivt ut i et likestillings- og likelønnsperspektiv.

– Mange kvinner arbeider deltid på grunn av omsorgsoppgaver i familien. Dette bidrar til å forsterke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Med 6-timers arbeidstid blir det mer fritid og enklere å få familiekabalen til å gå opp.

Finansnæringen er svært godt egnet til å prøve ut nettopp kortere arbeidstid

Andresen viser også til at en annen fordel med 6-timersdagen er at vi alle skal stå lenger i arbeid. Med kortere arbeidstid vil det bli færre som sliter seg ut tidlig i arbeidslivet.

– En viktig grunn til at vi nå setter søkelyset på 6-timersdagen, er at finansnæringen er veldig godt egnet til å prøve ut nettopp kortere arbeidstid. Verdiskapingen i vår bransje er høyere enn i frontfagene, men i henhold til frontfagsmodellen er vi nødt til å overholde lønnsrammene i frontfaget. De ansatte i finans får dermed ikke muligheten til å ta ut vår rettmessige andel av verdiskapingen i form av økte lønnstillegg. Med 6-timersdag i finansnæringen vil denne skjevheten kunne bli rettet opp gjennom mer fritid, sier Tore Müller Andresen.

100 ÅR I FJOR

I fjor var det 100 år siden 8-timers arbeidsdag ble innført. Den gang var det mange som mente at dette var galskap og fullstendig urealistisk, men de tok grundig feil. 8-timers arbeidsdag ble den nye normalarbeidsdagen.  I finansnæringen har vi en tariffestet normalarbeidsdag som går fra 08:00 til 16:00. Finansforbundet DNB ønsker ikke å endre rammene for normalarbeidsdagen.

– Finansforbundet DNB synes tidspunktet var godt egnet for å begynne å snakke om 6-timersdagen igjen, da det i fjor var 100 år siden 8-timers arbeidsdag ble innført i Norge. Slike store reformer vil selvsagt kreve at hele fagbevegelsen går sammen med arbeidsgiverne og myndighetene i trepartssamarbeidet.  I første omgang er det viktig at vi får fakta på bordet og diskuterer de mulighetene som finnes. Så vil samfunnsutviklingen avgjøre om, og eventuelt når, 6-timers arbeidstid kan bli en realitet, sier Andresen.

Finansforbundet har fått gjennomslag for viktige reformer som bedre permisjonsordninger, ammefri og lønnstillegg etter endt permisjon. Derfor synes han det er spennende at Finansforbundet nå tar en pådriverrolle for å se på konsekvensene av, og mulighetene for, innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

GLEM DET

Finansminister Jan Tore Sanner er ikke begeistret for debatten om innføring av 6-timersdagen. På regjeringens perspektivkonferanse i februar i år hadde han dette klare budskapet til alle som kjemper for at 6-timers arbeidsdag skal bli en realitet: Glem det.

– Dette er en kraftig advarsel til dem som ønsker å redusere arbeidstiden. Det er folk som er i jobb, som finansierer velferden vår, sier Sanner, som en klar beskjed til alle som kjemper for 6-timersdagen.

Finansministeren viser til at dersom normalarbeidstiden kuttes fra 37,5 til 34 timer i uken, vil det redusere nasjonalformuen med like mye som hele oljefondet og alle oljeressursene i bakken – til sammen.

– Det viser hvor viktig arbeidskraften er som verdi, sier finansministeren til NTB.

Den gode nyheten er at regjeringen ikke vil komme med noe forslag om å utvide normalarbeidsdagen.

STARTER UTREDNING

Nå vil Finansforbundet utrede 6-timersdagen og 4-dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon. Prosjektet skal, med bakgrunn i fordelingen av verdiskapingen i finansnæringen, se på muligheten for en bedre fordeling gjennom kortere arbeidstid. Prosjektet skal også beskrive hvordan et slikt uttak av arbeidstid vil påvirke effektiviteten og arbeidsmiljøet i finansnæringen.

I disse dager innhenter forbundet anbud hos utvalgte leverandører. Utredningsarbeidet er planlagt oppstartet i 1. kvartal 2021. En eventuell beslutning om Finansforbundet i neste omgang vil gå inn for 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke, vil først bli tatt når utredningsarbeidet er avsluttet.