Eika Gruppen bytter kjernebankløsning og kutter de årlige kostnadene til alliansebankene med inntil 250 millioner. Hovedtillitsvalgt Jan Flaskerud håper og tror det vil styrke alle parter i samarbeidet.

Tekst: HASSE FARSTAD

Like før jul undertegnet Eika Gruppen en femårsavtale med TietoEvry om leveranse av kjernebankløsninger til lokalbankene i alliansen. Det innebærer at Eika ved utgangen av 2023 vil sette punktum for et 18 år langt partnerforhold med danske SDC. Eika Gruppen regner med at den nye avtalen vil gi alliansebankene i Eika en årlig effektivisering i kostnader på rundt 40 prosent, tilsvarende 220-250 millioner kroner. Etter de første fem år er det mulighet for forlengelser av avtalen på totalt fire år.

LOKALBANKENE STYRKET UT AV EN KREVENDE KORONATID

Lokalbankenes posisjon kommer styrket ut av en krevende koronatid. Det mener sjefen for Eika Gruppen, som nå tar sikte på økt slagkraft ved å kapitalisere på vedtatte forbedringstiltak og konvertering til ny kjernebankløsning.

Konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika Gruppen sier at koronatiden har vært krevende, men at den har bidratt til å flytte hele alliansen, og ikke minst kundene, et stort sprang fremover i bruk av teknologiske løsninger. Hun mener at lokalbankenes konkurransekraft er styrket gjennom 2020.

– Det å snakke med et menneske går ikke av moten, og kundekontakten til våre bankers rådgivere har vært av ekstra betydning i den tiden vi er inne i. Et nært og personlig bankkonsept har vært, og vil fortsatt være, ettertraktet og ønsket blant både personkunder og bedriftskunder, sier Hege Toft Karlsen til Finansfokus.

ET STORT STRATEGISK SKRITT

Eika-sjefen sier at det er et stort strategisk skritt å inngå en slik kjernebankavtale. Hun legger til at Eika Gruppen har sett dette fra ståstedet til de lokalbankene som skal ha en fremtid i Eika Gruppen. Gruppens viktigste mål er å tilrettelegge for ledende, konkurransedyktige lokalbanker som bidrar til lokal verdiskaping i sine områder, nå og i fremtiden.

– Vår visjon, «Vi styrker lokalbanken», har stått fast siden 2012, og er retningsgivende for våre valg og prioriteringer. Det som foranlediget forhandlingene, er at vi over noe tid har sett en utvikling som har gjort det nødvendig for oss å vurdere hva som er vårt best mulige oppsett på kjernebankområdet, sier Karlsen. Hun presiserer at Eika Gruppen forvalter et stort ansvar på vegne av alle lokalbankene i alliansen, hvor innkjøp og leverandørsammensetning er helt grunnleggende.

– Vi ser at Norge frem til nå har hatt en raskere teknologisk utvikling på bankområdet enn Danmark. Det stilles stadig større forventninger til digitale løsninger blant kundene. Da må vi sikre teknologisk utviklingskraft.

FLYTTER TILBAKE «TIL NORGE»

Eika-sjefen viser spesielt til at kravene øker til utvikling av mobilbank og løsninger til bedriftsmarkedet. Det europeiske banktilsynet EBA stiller krav om evalueringer av kjernebankløsninger, som man også må følge opp.

– Bytte av kjernebankløsning skjer sjeldnere enn bytter av andre typer leverandøravtaler. Vi har hatt en grundig prosess og vi er overbevist om at dette skiftet vil styrke alliansebankenes langsiktige konkurransekraft gjennom betydelig kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet. Bankene får en fremtidsrettet it-plattform som besvarer kundenes stadig økte forventninger til digitale løsninger og tjenester.

Karlsen legger til at den ugunstige utviklingen i kursen på norske kroner mot danske, er en faktor som også teller i favør av TietoEvry. Siden starten på samarbeidet med SDC er den norske kronen svekket med om lag 40 prosent. Det betyr mye for kostnadsnivået.

– På det faglige området er TietoEvry den største nordiske aktør innen kjernebank. De er et selskap med betydelige norske røtter, som også har norske behov langt fremme i sine prioriteringer. Vi er glade for å komme tilbake «til Norge», sier Hege Toft Karlsen.

SATSER PÅ «FRIENDEMIES»

Hun fremholder at TietoEvrys utbredelse i det norske bankmarkedet vil være et fortrinn i seg selv. Skalafordeler ventes også å utgjøre et fortrinn fremover. Konverteringen skjer etter en grundig prosess, i et omfattende samarbeid med lokalbankene, og Karlsen uttrykker stolthet over måten dette samarbeidet har skjedd på. I løpet av høsten sluttet 53 selvstendige banker seg til avtalen.

– Det å være på en dansk kjernebankløsning har vært begrensende for hvor raskt vi har kunnet ta del i det norske samarbeidet. Ett eksempel er Vipps, hvor TietoEvry var raskere ute med en løsning. For oss har dette tatt lengre tid. Vi forventer også å komme styrket ut av utfordringer innen mobilbank og på BM-siden, sier konsernsjefen i Eika Gruppen.

NY AVTALE: Avtalen med TietoEVRY er beregnet å gi alliansebankene i Eika en årlig effektivisering i kostnader på om lag 40 prosent tilsvarende NOK 220-250 millioner Fra venstre; Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank, Hege Toft Karlsen, konsernsjef i Eika Gruppen og Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY. (Foto: NTB)

Hun ser økte muligheter også innen andre- og tredjepartssamarbeid, for eksempel for samarbeid med andre sparebanker.

– I begrepet «Friendemies» ligger det at man både skal kunne samarbeide om felles løsninger, og samtidig kunne konkurrere i kundemarkedet, sier Hege Toft Karlsen.

Hun fremholder at arbeidet med overgangen til et nytt kjernebanksystem har størst konsekvenser for de ansatte i lokalbankene.

ANSATTE GLADE FOR VALGET

– Vi brukte mye tid og ressurser på å vurdere og ta hensyn til dette før beslutningen ble tatt. Å skifte kjernebanksystem blir helt klart en krevende prosess, men vi vil videreføre sentrale kunde- og rådgiverløsninger. De ansatte i bankene uttrykker stor tilfredshet med dette.

Tilbakemeldingene vi har fra de ansatte i lokalbankene, er at de er glade for det valget som er tatt. Det tilsier at vi går sammen inn i prosessen med stor offensivitet. Vi er godt rigget for denne prosessen, og viderefører det enormt gode arbeidet som utføres i lokalbankene.

Ti banker i det såkalte Lokalbank-samarbeidet sa opp avtalen med Eika i 2018, og disse trer ut av Eika-samarbeidet ved utgangen av 2021.

Hege Toft Karlsen opplyser at Eika i 2017 satte i gang strategiprosjektet «Lokalbank 2023». Allerede i denne forbindelse konstaterte alliansebankene og Eika at effektiviseringskravene var økende og at konkurrenters filialer ble lagt ned. Karlsen presiserer at nedleggelse av filialer ikke er Eikabankenes strategi.

Vedtatt strategi innebærer at Eikas rolle er å medvirke til at lokalbankene heller kan øke sin lokale tilstedeværelse. Hva måtte da til fremover? Ett av de områdene man så på var kostnadseffektivitet. Både Eika og lokalbankene måtte ha forutsigbarhet for å kunne investere for en tilfredsstillende fremtidig utvikling.

KAPITALISERER PÅ TIDLIGERE VEDTAK

– Ved utgangen av 2017 var vi omforent om de tiltakene som var påkrevet: Hva Eika skulle levere og hva vi ikke kunne levere. I tillegg hadde vi vurdert hva som måtte til på leverandørsiden. Vi begynte å tilpasse leveransene fra Eika og å reforhandle flere strategiske avtaler. Allerede i 2018 oppnådde vi en kostnadsreduksjon på 75 millioner kroner, sier Hege Toft Karlsen.

Det er ikke bare kostnadsfokus som gjelder, men også behovet for tilstrekkelig utviklingskraft.

– Vi skal også investere for fremtiden, blant annet med mål om å effektivisere for enten å øke topplinjen eller for å kutte kostnader. Nå tar vi ytterligere grep med ny leverandør av kjernebankløsningen, sier Eika-sjefen, som mener at alliansen nå også begynner å kapitalisere på det strategiarbeidet som er lagt ned tidligere.

ANSATTE MISTER IKKE NATTESØVNEN

Jan Flaskerud er hovedtillitsvalgt i Skue Sparebank på Hønefoss, og leder av Finansforbundet i Eika Gruppen. Han sier at «Spennende!», var det første som slo ham da han hørte om et mulig bytte av leverandør av kjernebankløsninger.

– Mange ansatte i norske banker husker veldig godt tilbake til 2005. Det å skifte fra Fellesdata til SDC kom nok som et lite sjokk for mange. Det tok rett og slett nattesøvnen fra noen hver.

NATTESØVN: Bytte av kjernebankleverandør ga dårlig nattesøvn i 2005. Hovedtillitsvalgt Jan Flaskerud i Skue Sparebank ser ikke for seg noe lignende nå. (Foto: Skue Sparebank).

– Det at vi nå går tilbake, til TietoEvry, er blitt godt mottatt. Mange håper og tror at det gir oss en bedre utviklingskraft.  Det blir jo en felles løsning med mange norske banker, sier Flaskerud til Finansfokus.

Han fremholder at det blir en stor utfordring for de ansatte, og at nye ting må læres.

– Men mange synes det er spennende med utfordringer. Eika med bankene vil jo gi nødvendig opplæring på nye systemer, sier Jan Flaskerud. Han mener at man kommer over på en fremtidsrettet plattform, og at det vil styrke alle parter i samarbeidet.

(Bildetekster):