Bankene i Lokalbank-samarbeidet har kun ett år igjen av tre års oppsigelsestid for sin avtale med Eika Gruppen as. Innen utgangen av 2021 må alle de10 sparebankene ha nye banksystemer og samarbeids- og utviklingsavtaler på plass.

Tekst: Hasse Farstad Foto: Levin Nestvold jr./ Adresseavisen. 

Styrelederen for de 10 samarbeidende sparebankene, Bjørn Asle Hynne, sier at Lokalbank ligger foran skjema.

– Det ser meget positivt ut i forhold til det vi har meldt utad tidligere i prosessen, sier Hynne til Finansfokus. Til daglige er han administrerende banksjef i Aasen Sparebank i Levanger i Trøndelag.

KUTTER KOSTNADER

Hynne har tidligere uttalt at bankene i Lokalbank skal kutte halvparten av sine handlingsplankostnader på 70 – 80 millioner kroner, som de hadde for et sett med tjenester fra Eika. Nå er han trygg på at dette målet vil bli innfridd.

Han venter at kostnadene for bankene i samarbeidet totalt sett kuttes med mer enn 50 prosent årlig fra dagens situasjon. I tillegg kommer en lavere kostnad på en rekke fellestjenester som utvikles i Lokalbank, sammen med bankene og andre.

– Sist, men ikke minst, har vi en kostnadsmodell som er basert på at bankene betaler for sine reelle kostnader og bruk. De største bankene betaler mer, og i samsvar med sin relative forvaltningsstørrelse og inntekter, sier Hynne.

BEDRE BETINGELSER

Da Aasen Sparebank og 10 andre sparebanker i 2018 sa opp sin samarbeidsavtale i Eika, var hovedhensikten å få forhandlet frem betingelser som bedre ivaretok disse mindre sparebankenes behov og deres ønske om lavere belastning av kostnadene i samarbeidet.

Kjersti Husby, som er kunderådgiver og tillitsvalgt for de ansatte i Aasen Sparebank, sier at det i begynnelsen nok var delte meninger blant de ansatte rundt planene om å tre ut av Eika- alliansen. Hun legger til at finansbransjen er i stadig forandring, så en av de beste egenskapene en ansatt i banken kan ha er endringsvilje.

– Jeg håper overgangen til Lokalbank vil sikre arbeidsplassene i banken, og kanskje åpne for flere karrieremuligheter for de ansatte i ny allianse også. På kort sikt tror jeg ikke overgangen til Lokalbank vil redusere antall arbeidsplasser. Jeg tror heller ikke en reduksjon av antall arbeidsplasser i egen bank vil komme som en konsekvens av overgang til Lokalbank-alliansen, men heller av endringer i bransjen og økt effektivisering/automatisering av tjenester vi leverer, sier Husby til Finansfokus.

Lokalbank guidet ifølge Hynne en kostnadsreduksjon på it-området i Eika på 250 millioner kroner, noe Eika mente var umulig. Det ble forhandlet om endringer i vilkårene innbyrdes, men dette har ikke ført frem til et omfang som kunne få de 10 bankene til å forbli i Eika-alliansen.

– Vi så ganske tidlig at det ikke var vilje i Eika-alliansen til å foreta omlegginger i det omfang 10 – 15 små banker ønsket. Spesielt de store bankene i samarbeidet så seg best tjent med det eksisterende formatet, sier Bjørn Asle Hynne.

Ut fra den erkjennelsen gikk man videre og etablerte Lokalbank-samarbeidet. Siktemålet er ifølge Hynne å oppnå lavere kostnader, god eierstyring gjennom eierskap og utvikling i ulike produktselskap sammen med andre banker. Målet er samarbeid om det man kan, og ellers konkurrere i markedet.

TO VALG

Hynne fremholder at det på it-området for banktjenester i praksis er to samarbeidspartnere å velge blant, nemlig SDC og TietoEvry.

–  Vi tror begge ville kunne levere godt. For oss ble det helt avgjørende, både ut fra en risikovurdering og fra et kostnadsmessig synspunkt, å migrere over i SDC, som vi allerede benytter gjennom Eika, sier han.

En konvertering til et nytt kjernebanksystem vil ifølge Hynne bety store kostnader og nye investeringer for bankene i Lokalbank. Et slikt kjernebankskifte estimeres til mellom 30 og 40 millioner kroner per bank. Ettersom Lokalbank allerede er på SDCs plattform, skal det kun gjøres mindre tilpasninger for å kjøre uavhengig av Eika. Disse tilpasningene koster den enkelte bank 200.000 kroner.

STRATEGISK PERSPEKTIV

–  Styrene i Lokalbank har basert beslutningen på hva som er best for bankene i et langsiktig strategisk perspektiv. Vi følger nøye med på utviklingen. Vi trygger virksomheten i lokale sparebanker, og vi strukturerer oss etter de behov og utviklingstrekk vi ser i markedet, sier Bjørn Asle Hynne.

Han legger ikke skjul på at det er tid- og ressurskrevende å bygge opp et eget heldekkende system for bankene, men aller mest utviklende og lærerikt.

– Det gir en utrolig høy grad av læring og innsikt, samtidig som vi er blitt godt kjent med store deler av det finansielle Norge, noe som er viktig i en strategisk tid fremover, sier han.

Alle gode krefter tas i bruk i de samarbeidende sparebankene: – Vi har inngått en rekke intensjonsavtaler og forhandler om flere. Vårt mål er å ha alle nødvendige avtaler på plass i løpet av første kvartal neste år. Da kan vi benytte de resterende ni måneder av 2021 til å få innarbeidet alle våre eksterne partneres systemer i Lokalbank innen vi ved neste årsskifte trer ut av Eika, sier Hynne.

DE TI BANKENE

I skrivende stund er det inngått intensjonsavtaler med blant andre Frende, Verd og SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Det kommer flere børsmeldinger og endelige avtaler på plass før jul. De siste avtalene inngås i løpet av de første månedene av 2021.

Hynne er opptatt av en trygging ikke bare av de lokale sparebankene, men også av bankenes ansatte og deres arbeidsoppgaver.

–  Vi tar delvis tilbake arbeidsoppgaver, og strukturerer ulike prosesser og oppgaver som henger sammen, slik at vi unngår silotenkning. Andre oppgaver vil bli levert fra bankene og Lokalbank-samarbeidet i fellesskap. Du kan gjerne være ansatt i Lokalbank og samtidig være lokalisert i en av bankene, eller omvendt. Vi får flere oppgaver, i et felles fagmiljø. Gjennom «knaing» av rutiner og arbeidsoppgaver vil vi oppnå økt kvalitet og økt kompetanse. Dette vil bidra til å trygge de deltakende bankene, og åpne for arbeid mer på tvers av bankene, sier Hynne.

Lokalbank er lokalisert i Trondheims «bankgate», og ventes i startåret 2021 å ha en felles administrasjon på 12 – 15 årsverk, med utsikter til en viss nedtrapping etter oppbyggings- og etableringsfasen.

Dette er deltakerne i Lokalbank-alliansen:

  • Askim & Spydeberg Sparebank
  • Aasen Sparebank
  • Drangedal Sparebank
  • Nidaros Sparebank (tidligere Klæbu Sparebank)
  • Sparebank 68 Grader Nord (tidligere Harstad Sparebank, Lofoten Sparebank og Ofoten Sparebank)
  • Selbu Sparebank
  • Sparebanken Din
  • Stadsbygd Sparebank
  • Tolga-Os Sparebank
  • Ørland Sparebank

INGEN KOMMENTAR

Eika Gruppen er blitt forelagt utsagnene fra styreleder Bjørn Asle Hynne i Lokalbank-alliansen, men ønsker ikke å kommentere saken i første omgang.