Hun manglet bare 20 dager for å få godkjent opptjening i AFP-ordningen, så kom avslaget. Nå bestrider medlemmet vedtaket og Finansforbundet har stevnet Fellesordningen for AFP for retten.

Tekst: Svein Åge Eriksen

Onsdag 16. desember starter en viktig og prinsipiell rettssak i Oslo tingrett. Finansforbundet har på vegne av et medlem stevnet Fellesordningen for AFP for retten etter at hun fikk avslag på sin søknad om AFP-pensjon. Forbundet har nedlagt påstand om at avslaget er ugyldig, og ett av spørsmålene er i hvilken grad domstolen kan overprøve vedtaket.

Saksøkeren har arbeidet i bank- og forsikringsnæringen siden 1974 og frem til hun fikk en sluttavtale med banken der arbeidsforholdet opphørte 1. september 2011. Etter en periode uten arbeidsforhold med tilknytning til AFP-ordningen, tiltrådte hun en ny stilling i et forsikringsselskap der hun fortsatt er ansatt.

– AFP har stor økonomisk betydning for den enkelte og et avslag får store konsekvenser. For Finansforbundet er det prinsipielt viktig å få avklart i hvor stor grad søkere kan få vedtak fra Fellesordningen etterprøvd av domstolen, sier advokat Maria Østli i Finansforbundet som er prosessfullmektig.

STRIDENS KJERNE

Medlemmet fikk avslag på søknad om AFP i vedtak av 26. mars 2019.  Avslaget ble begrunnet med at medlemmet ikke var omfattet av Fellesordningen minst syv av de ni siste årene før fylte 62 år, jf. ansiennitetsbestemmelsen i AFP-vedtektene. Fellesordningen viser til at i denne bestemmelsen ligger det vilkår om at det både må foreligge formell ansettelse og faktisk utføres arbeid i tilsluttet bedrift i ansiennitetsperioden. Medlemmet mente vedtaket var feil og påklaget vedtaket til Klagenemnden for AFP.

Rettsaken mot AFP-ordningen.

I vedtak 5. desember 2019 avslo Klagenemnden for AFP klagen. Klagenemnden la til grunn at medlemmets siste dag i arbeid var 20. mai 2011, men anså det ikke dokumentert at hun avviklet ferie i oppsigelsestiden. Klagenemnden opprettholdt vurderingen av at medlemmet ikke hadde oppfylt ansiennitetsvilkåret.

– I denne saken står partene langt fra hverandre og vi ser frem til å få den prøvd for domstolen sier Maria Østli.

KAN PRØVES

Advokat Jan Fougner fra advokatfirmaet Wiersholm er prosessfullmektig for Fellesordningen for AFP. Han skriver i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett at Fellesordningens avslag på medlemmets AFP-søknad ligger innenfor rammen av det regelverk som regulerer AFP-ordningen, herunder AFP-avtalen, AFP-bilaget og AFP-vedtektene.

Videre skriver han at domstolene kan prøve om Fellesordningens beslutninger har nødvendig hjemmel i det relevante regelverket for ordningen, herunder AFP-avtalen og AFP-vedtektene, samt om beslutningene bygger på korrekt faktum. Domstolene kan derimot ikke sette til side en beslutning kun fordi den fremstår urimelig eller uhensiktsmessig.

Det er satt av tre dager til hovedforhandlingene i Oslo tingrett. Dom er ventet over nyttår.

FAKTA AFP

Avtalefestet pensjon («AFP») er en førtidspensjonsordning. AFP kan tas ut fra fylte 62 år og utgjør et livsvarig tillegg til alderspensjonen i folketrygden. Det er ikke begrensninger i hvor mye en mottaker av AFP kan tjene ved siden av. AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3.