Ved utbruddet av koronapandemien var dugnadsånden på topp i finansnæringen. Nå er bildet et helt annet, viser en fersk spørreundersøkelse Finansfokus har gjort i medlemsmassen.

Tekst: Svein Åge Eriksen, foto: Shutterstock

Under koronapandemien har Finansfokus gjennomført tre spørreundersøkelser for å kartlegge konsekvensene for medlemmene. Den første undersøkelsen ble gjennomført i april. Den andre i august, og den siste undersøkelsen ble gjort i november.

Den største endringen som har skjedd i svarene fra medlemmene i denne perioden, er at langt færre nå synes at dugnadsånden i bedriften gir glede i dagens arbeidssituasjon. I april svarte hele 45 prosent at dugnadsånden gir glede i arbeidssituasjonen, mens i november var det bare 23 prosent som sa det samme. Den langvarige dugnaden begynner helt klart å tære på medlemmenes krefter.

JOBBEN ER VIKTIGST

Når medlemmene blir bedt om å velge de tre viktigste forholdene som gir dem glede i dagens arbeidssituasjon, så er det liten tvil om hva som betyr mest for medlemmene: 69 prosent svarer at det er å ha en jobb. På en solid andreplass med 55 prosent, kommer det å finne gode løsninger for kundene. På tredjeplass kommer ledelsens tilrettelegging for hjemmearbeid og arbeidstid med 36 prosent av svarene. Disse prioriteringene har vært de samme under hele pandemien.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at få medlemmer er bekymret for jobben sin. 62 prosent svarer at de i liten grad er bekymret for å miste jobben. Bare åtte prosent sier at de er bekymret. Medlemmene er heller ikke videre bekymret for egen økonomi. Her svarer 58 prosent at de er lite bekymret, mens ni prosent er bekymret. Det er kun marginale forskjeller på hva medlemmene svarer på dette i de tre undersøkelsene som er gjennomført.

De helsemessige konsekvensene av langvarig hjemmearbeid begynner å gjøre seg gjeldende. (Se egen sak.) Derfor spurte vi i siste undersøkelse medlemmene om i hvilken grad de er bekymret for egen helse. 41 prosent sier at de ikke er bekymret, mens 19 prosent sier de er bekymret for helsen.

FORTSATT HJEMMEKONTOR

Fortsatt er det hjemmekontor som gjelder for de fleste medlemmene i våre næringer. For tiden jobber halvparten av de ansatte i finansnæringen kun på hjemmekontor. Dette er en klar økning fra august, da 39 prosent kun jobbet hjemmefra. I november jobbet 19 prosent kun fra jobbkontoret, mens 28 prosent kombinerte hjemmearbeid og jobb fra kontoret.

På spørsmål om hva som kjennetegner dagens arbeidssituasjon, svarer 67 prosent at arbeidsdagen er som vanlig, men på den annen side har arbeidspresset økt fra august til november. Nå sier hele 35 prosent at de har et stort arbeidspress, mens i august svarte 30 prosent at de hadde stort arbeidspress.

Imidlertid har ikke koronapandemien spesielt påvirket medlemmenes arbeidstid og arbeidsoppgaver.

SAVNER KOLLEGENE

På spørsmål om hvilke tre forhold som er mest utfordrende arbeidssituasjonen nå, svarer 68 prosent av medlemmene at de savner det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. 53 prosent sier de savner det faglige fellesskapet, mens 39 prosent sier at grensen mellom jobb og fritid viskes vekk.