Kan arbeidsgiver ensidig beordre hjemmekontor? Og hva skjer når unntakstilstanden er over?

ARBEIDSRETT: Arbeidshverdagen ble for mange brått endret i starten av 2020 som en konsekvens av covid-19. Stengning av barnehager og skoler gjorde det svært utfordrende for arbeidstakere med små barn. Mange har opplevd å bli permittert eller hatt frykt for å bli permittert. Utover det har hjemmekontor blitt den nye normalen for mange. Hvilke regler gjelder for hjemmekontor?

Arbeidsstedet er ansett å være av vesentlig betydning for arbeidsforholdet og skal være regulert i ansettelseskontrakten. Dette er lovpålagt og følger av arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav b. Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke endre fast arbeidssted permanent uten at dette er avtalt med arbeidstaker, eller det foreligger saklig grunn til endringsoppsigelse.

Hjemmekontor er ikke lovregulert. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å praktisere hjemmekontor som fast ordning, vil avtalen reguleres av Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem1. Det kreves at avtalen inngås skriftlig og skal ha status som tilleggsavtale til den gjeldende arbeidskontrakten.

Forskriften inneholder minstekrav til hva som skal reguleres i avtalen samt bestemmelser om arbeidstid, arbeidsgivers ansvar for internkontroll og HMS-arbeid. Selv om internkontrollsystemet til arbeidsgiver skal inneholde informasjon om arbeid fra hjemmekontoret, har ikke arbeidsgiver, eller Arbeidstilsynet, tilgang til den ansattes hjem uten særskilt avtale med den ansatte.

Forskriften gjelder imidlertid ikke for kortvarig eller tilfeldig arbeid. Arbeidstilsynets tolkning er at midlertidig hjemmekontor, som er tilfellet ved covid-19, ikke omfattes av forskriften selv om det er usikkerhet knyttet til hvor lenge situasjonen vil vare.

Med mindre annet følger av ansettelseskontrakten, lokale tariffavtaler eller personalhåndbok/arbeidsreglement med mer, kan arbeidsgiver pålegge en ansatt midlertidig å jobbe hjemmefra så lenge det er saklig begrunnet. Helsemyndighetenes anbefalinger om bruk av hjemmekontor som et smittevernstiltak i Oslo kommune, vil som utgangspunkt være saklig grunn, forutsatt at hjemmekontorordningen praktiseres likt for ansatte med denne muligheten. Ordningen med hjemmekontor ved den enkelte arbeidsplass skal i tilfellet drøftes med de tillitsvalgte.

Ved midlertidig hjemmekontor er arbeidsgiver like fullt forpliktet til å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstaker skal vernes fra at arbeidssituasjonen medfører plager, skader eller sykdom.

Nå vil det variere hvor tilgjengelig hjemmet er som arbeidsplass for den enkelte. Dersom en ansatt finner det utfordrende å benytte hjemmekontor, anbefaler vi å gå i dialog med arbeidsgiver, gjerne med bistand fra tillitsvalgte, for å finne gode løsninger. Advokatene i Finansforbundet kan også kontaktes ved behov.

Marte Sogge Jensen er advokatfullmektig i Finansforbundets sekretariat. (Foto: Morten Brakestad.)