Må innfri krav om antihvitvasking 

Danske Bank i Norge arbeider på spreng for å imøtekomme antihvitvaskingskravene som oppsto etter en inspeksjon fra Finanstilsynet med påfølgende knusende tilsynsrapport i juli i år.

Tekst: Hasse Farstad

Finanstilsynet har varslet et oppfølgingstilsyn, og gjorde det i tilsynsrapporten klart at det i mange tilfeller ikke var fornøyd med den fremdriften banken planla for utbedringsarbeidet utover i 2020.

–  Vi tar Finanstilsynets tilbakemelding og rapport til etterretning, og som vi kommuniserte 22. juli, har de gjort oss oppmerksom på områder hvor vi fremdeles har behov for å forbedre oss. Vi har følgelig økt vår innsats betydelig for å sikre etterlevelse av det norske lovverket og de spesifikke norske kravene, sier Bent Richard Eidem, leder for Financial Crime-avdelingen, Danske Bank Norge, i en e-post til Finansfokus.

Eidem fremholder at banken har en god dialog med Finanstilsynet knyttet til sitt pågående arbeid. Man har satt i gang 35 konkrete tiltak for å møte tilsynets påpekninger. Av disse er 23 nå lukket. Dette er to flere enn det banken opplyste om for halvannen måned siden. Samtidig er ytterligere 11 tiltak planlagt iverksatt.

–  Alle nødvendige ressurser er blitt allokert for å løse tilsynets tilbakemeldinger, og vi jobber mot å lukke dette arbeidet innen en fornuftig tidslinje, sier Eidem.

Bent Richard Eidem har mange års bakgrunn fra den norske ledelsen i Danske Bank, og har de to siste årene arbeidet ved hovedkontoret i København. I april i år ble han hentet hjem for å lede Financial Crime-avdelingen i Norge.

OPPFØLGINGSTILSYN VARSLES

Finanstilsynet ønsker ikke å kommentere prosessen med Danske Bank Norge direkte, men viser i en e-post til tilsynsrapporten, som beskriver mangler og Finanstilsynets forventinger, samt at det er varslet et oppfølgingstilsyn.

–  Foretaket er pålagt å rette flere forhold. Finanstilsynet kan utover dette ikke kommentere dialogen med foretaket etter at tilsynsrapporten ble publisert, sier Anders Schiøtz Worren, seksjonssjef i seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak, i e-posten rettet til Finansfokus.

På generell basis fremholder Worren at Finanstilsynets oppfølging etter et tilsyn avhenger av funnene. Der det identifiseres manglende etterlevelse, vil det som utgangspunkt alltid kreves innsending av styreprotokoll som viser styrets behandling og plan for oppfølging av tilsynsrapporten.

–  I tillegg vil det i enkelte tilfeller være aktuelt å be om rapportering etter oppsatte frister, og videre dialog og møter med foretaket. Ved mer alvorlige mangler fatter tilsynet vedtak om pålegg om retting innen en gitt tidsfrist og/eller overtredelsesgebyr, sier seksjonssjefen.

TILSYNSKOLLEGIUM FOR DANSKE BANK

–  Er det noen sannsynlighet for at Danske Bank vil bli pålagt noen form for bøter eller annen straff?

–  Finanstilsynet svarer ikke på slike spørsmål om enkeltforetak. I alle saker som gjelder vesentlige mangler i etterlevelsen, kan det bli aktuelt med tvangsmulkt (for det tilfellet et pålegg ikke etterleves) og/eller overtredelsesgebyr.

–  I og med at Danske Banks norske filial ifølge tilsynsrapporten syntes å ha prioritert det danske morselskapets regler og EU-regler fremfor norske regler – er det etablert noe samarbeid mellom Finanstilsynet og tilsynsmyndighetene i Danmark og EU i sakens anledning?

–  Tilsynsmyndigheter samarbeider på mange plattformer, blant annet gjennom tilsynskollegiet for Danske Bank, deltakelse i hverandres tilsyn, og så videre. I tillegg er det mer strategisk samarbeid i nordisk regi, og på EU-nivå, sier Anders Schiøtz Worren.

Ved offentliggjøringen av Finanstilsynets rapport hadde det gått drøyt ett år siden Danske Bank-konsernet ble rammet av en stor hvitvaskingsskandale knyttet til dens tidligere bankfilial i Estland. Myndighetene i Danmark og USA etterforsker mulig hvitvasking av inntil 200 milliarder euro, ifølge bankens egne anslag.