Høyeste tap siden bankkrisen

Norske banker hadde i første kvartal de høyeste tapene siden bankkrisen for 30 år siden. – Det må tas høyde for at det kan bli betydelige utlånstap og svekket lønnsomhet i bankene i tiden fremover, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

Stor uro i finansmarkedene og et brått og kraftig fall i den økonomiske aktiviteten ga økte tap i bankene og lavere avkastning i forsikringsforetak og pensjonskasser. Samlet resultat før skatt tilsvarte 0,7 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, som er nesten en halvering fra samme kvartal i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak en betydelig økning i tap på utlån, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

UNDERSKUDD I 17 BANKER

For bankene samlet økte tapene (annualisert) fra 0,1 prosent til 0,9 prosent av gjennomsnittlige utlån sammenliknet med første kvartal i fjor. De aller fleste bankene hadde høyere tap, men utlånstapene var særlig høye i banker med betydelige utlån til petroleumssektoren, samt i forbrukslånsbanker. Driftsresultatet før utlånstap var på om lag samme nivå som i første kvartal i fjor. Avkastningen på bankenes egenkapital var i første kvartal 6,9 prosent (annualisert), som var en reduksjon på 6 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. I alt hadde 17 mindre og mellomstore banker, det vil si hver syvende norske bank, underskudd i første kvartal.

– Den kraftige økonomiske nedgangen svekker mange låntakeres evne til å betjene gjelden, og det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen. Det må derfor tas høyde for at det kan bli betydelige utlånstap og svekket lønnsomhet i bankene i tiden fremover. Norske banker har et godt utgangspunkt for å møte markedsuro og økte tap, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen

ØKT MISLIGHOLD

De siste par årene har veksten i forbrukslån til norske kunder bremset opp. Ved utgangen av første kvartal var omfanget av forbrukslån til norske kunder i de foretakene som inngår i Finanstilsynets kartlegging, 9,5 prosent lavere enn ett år tidligere. Justert for bankenes salg av porteføljer av misligholdte forbrukslån var reduksjonen på 5,1 prosent. For norske forbrukslånsbanker var misligholdsandelen 18,1 prosent ved utgangen av første kvartal, som var en økning på 2,3 prosentpoeng siden årsskiftet.

viser finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
BETYDELIGE UTLÅNSTAP: – Det må tas høyde for at det kan bli betydelige utlånstap og svekket lønnsomhet i bankene i tiden fremover, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

SVEKKET LØNNSOMHET

Koronakrisen har også rammet forsikringsforetak og pensjonskasser. Livsforsikringsforetakene fikk et resultat før skatt på -0,3 prosent (annualisert) av gjennomsnittlig forvaltningskapital i første kvartal 2020. Kraftig fall i aksjemarkedene og negative verdiendringer på derivater bidro til en verdijustert avkastning, som inkluderer urealiserte verdiendringer, på -2,7 prosent (ikke-annualisert). Seks av tolv livsforsikringsforetak hadde negativt resultat før skatt i første kvartal 2020.

Pensjonskassene hadde et resultat før skatt på -4,0 prosent (annualisert) av gjennomsnittlig forvaltningskapital i første kvartal 2020. I alt hadde 39 av 49 pensjonskasser negativt resultat før skatt i første kvartal 2020. Nedgangen i aksjemarkedet bidro til en verdijustert avkastning på -6,0 prosent (ikke-annualisert).

Skadeforsikringsforetakene fikk et resultat før skatt på -18,2 prosent (ikke-annualisert) av premieinntektene for egen regning i første kvartal 2020. Finansinntektene falt betydelig, mens den forsikringsrelaterte driften ble bedret sammenlignet med første kvartal 2019, bl.a. som følge av en mild vinter i store deler av landet. Sterk nedgang i finansinntektene bidro til at kun ett av 41 skadeforsikringsforetak hadde positivt resultat før skatt, heter det i pressemeldingen fra Finanstilsynet.