Hønefoss og Skue vil fusjonere 

Ingen ansatte mister jobben eller må bytte arbeidsplass hvis fusjonen mellom Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank blir vedtatt.  Den fusjonerte banken vil få 90 ansatte fordelt på 11 kontorer og en forretningskapital på 16 milliarder kroner.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat

GEILO/HØNEFOSS: Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank har besluttet å utrede muligheten for en fusjon mellom de to bankene. Bakgrunnen for fusjonen er ønsket om å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt evnen til å bidra til lokalsamfunnets videre utvikling.

Ansatte i begge banker ble orientert om fusjonsplanene på en videokonferanse nylig. Der ble det oppsummert bakgrunnen for å gå i fusjonsforhandlinger. De ansatte har hele tiden vært med på utredningen om hvorvidt det var grunnlag for å starte fusjonsforhandlinger.

POSITIVE TIL MULIGHETENE

-Hvordan tok de ansatte imot nyheten om å utrede fusjon?

-Nyheten ble veldig godt mottatt. De ansatte fikk nyheten i et allmøte og er positive til de mulighetene som fusjonen gir for å utvikle bankene videre, sier hovedtillitsvalgt Jan Flaskerud i Hønefoss Sparebank.

Hovedtillitsvalgt Per Egil Gauteplass i Skue Sparebank har fått de samme positive tilbakemeldingene fra sine kolleger.

-I bakkant av infomøtet har jeg bare fått positive tilbakemeldinger fra kollegaer. En stor del av de ansatte i Skue har vært igjennom en fusjon før mellom Nes Prestegjeld Sparebank og Hol Sparebank. Vi har derfor gode erfaringer med en lignende prosess, sier Gauteplass.

NYE KOLLEGER: Hovedtillitsvalgt Per Egil Gauteplass i Skue Sparebank ser frem til å få nye og gode arbeidskollegaer på Hønefoss. Den totale kompetansen i banken øker, og det er godt inn i fremtiden.

Før fusjonsforhandlingene startet var det full enighet om tre grunnleggende forhold:

  • Ingen ansatte mister jobben som følge av fusjonen
  • Ingen ansatte må møte opp på annet kontor som følge av fusjonen
  • Ingen kontor legges ned som følge av fusjonen

TRYGGERE ARBEIDSPLASS

-På hvilken måte blir de ansatte berørt dersom fusjonen blir vedtatt?

-For de ansatte vil en fusjon gi en tryggere arbeidsplass. Det blir selvfølgelig en spennende prosess med nye kolleger og kulturbygging i den nye banken. Samtidig vil det gi oss et kompetanseløft og karrieremuligheter i en ny dimensjon, sier Flaskerud.

En fusjon vil gi en tryggere arbeidsplass

Han tror det er et riktig grep i lys av utvikling i bankbransjen med krav til skala etc. Banken blir jo også bedre rustet til å møte fremtidens spennende utfordringer i regionen, spesielt når Ringeriksbanen blir en realitet.

Hovedtillitsvalgt Per Egil Gauteplass i Skue Sparebank ser frem til å få nye og gode arbeidskollegaer på Hønefoss. Den totale kompetansen i banken øker, og det er godt inn i fremtiden.

-Det at banken har vekstmuligheter i byer og bynære områder, er også med på å trygge arbeidsplassene til de ansatte i hele kontornettet til banken. Ringerike er også en veldig spennende region i fremtiden med blant annet byggingen av Ringeriksbanen. Her vil en fusjonert bank være godt rustet til å bidra for både eksisterende og nye kunder, sier han.

MER ROBUST LOKALBANK

Det var Hønefoss Sparebank som tok initiativet til å snakke med Skue Sparebank for å se på muligheten for et strategisk samarbeid, men det er ingen hemmelighet at Skue også ved tidligere anledninger har rettet blikket mot Hønefoss.

-Var det et alternativ å fortsette som selvstendig lokalbank i Eika-Alliansen, banksjef Torgeir Nøkleby?

-Vi vurderte alternativet med å fortsette som en selvstendig bank i Eika Alliansen, men i Norge er bankenes rammebetingelser i endring. Økt konkurranse og pressede marginer sammen med stadig mer krevende regulatoriske krav fra myndighetene, betyr at banker må øke sine inntekter, eller kutte kostnader (personal og kontornett) for å overleve, sier Nøkleby.

Bankene må øke sine inntekter

Gjennom samtalene med Skue ble det klart at en fusjon er et felles ønske fra både Hønefoss og Skue for å skape en bank som er godt rustet til å møte de fremtidige utfordringene i bransjen. Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank mener på bakgrunn av dette at en fusjon vil bygge en stor og robust lokalbank som er rigget til å møte utfordringene i fremtidens bank- og forsikringsmarked.

Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på 16 milliarder kroner, og blir dermed den fjerde største banken i Eika Alliansen. Det vil sette banken i stand til å være en større bidragsyter til å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Banken vil også bli mer konkurransedyktig i personkundemarkedet.

ALLE BEHOLDER JOBBEN

Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben. Den sammenslåtte banken vil ha 90 ansatte. Kontornettet skal også bestå som tidligere, og banken vil ha kontorer i Drammen, Vikersund, Sigdal, Hønefoss, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol, Geilo og på Rødberg.

Navnet på den sammenslåtte banken vil bli Skue Sparebank. Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne, blir også administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Banksjef i Hønefoss Sparebank Torgeir Nøkleby, blir viseadministrerende banksjef. George H. Fulford innstilles som styreleder. Fulford er i dag styreleder i Skue Sparebank. Som styrets nestleder innstilles Gunn Iren Midtbø, som i dag er styreleder i Hønefoss Sparebank.

Dersom Generalforsamlingen i Hønefoss og Forstanderskap i Skue stemmer ja til fusjonen, vil en juridisk fusjon tidligst skje 7/7-2020.  I disse koronatider så kan jo fremdriftsplanen endres, men i utgangspunktet ønsker begge bankene å holde oss til oppsatt tidsplanen. Fysiske møter er byttet ut med telefon-, Skype- og videomøter.