Færre ansatte over 62 år 

Antall ansatte i finansnæringen over 62 har gått ned. Det viser en fersk Fafo-rapport som har undersøkt økte aldersgrenser for stillingsvern. 

Tekst og foto: Lene Johansen

1. juli 2015 ble aldersgrensene for stillingsvern i arbeidsmiljøloven endret for å øke yrkesdeltakelsen blant de eldste arbeidstakerne. Den generelle grensen økte fra 70 år til 72 år. Bedriftsinterne aldersgrenser økte fra 67 år til 70 år.Etter lovendringen er det færre over 62 år som arbeider i finansnæringen, men det finnes det gode forklaringer på.  

 Mens flere andre næringer har økt andel ansatte over 62 år fra 2013 til 2016, har det blitt en reduksjon av andel i den aldersgruppen i finansnæringen, sier Tove Midtsundstad. 

Fafo-forskeren har sammen med kollega Roy A. Nielsen undersøkt om loven har ført til at flere bedrifter har innført bedriftsinterne aldersgrenser, om det har ført til økt sysselsetting blant de aller eldste og om det har påvirket rekruttering av seniorer. 

FÆRRE AV DE ELDSTE 

Finans- og forsikringsbransjen ligger øverst på listen over næringer med aldersgrense på 70 år. Rundt 50 prosent av bedriftene i bransjen rapporterer at de har en bedriftsintern grense. Dette er også næringen med høyest andel ansatte over 50 år, men andelen ansatte på 62 eller eldre faktisk har gått ned etter at lovendringen trådte kraft. 

Det er jo en bransje som har hatt bedriftsintern aldersgrense veldig lenge

Midtsundstad legger vekt på at det er svært kort tid siden lovendringen trådte i kraft og at det derfor er god grunn til å avvente mer data før det kan trekkes sikre konklusjoner om effektene av endringen. Undersøkelsen Fafo har gjort er primært beskrivende. De har i liten grad hatt mulighet til å undersøke årsakene til endringene de har funnet, men hun peker på tre faktorer som kan ha påvirke resultatene de har sett i finansnæringen. 

 Det er jo en bransje som har hatt bedriftsintern aldersgrense veldig lenge, noe som kan kobles til at de lenge har hatt gode tjenenestepensjonsordninger for de ansatte. Det har også vært mange nedbemanningsrunder i næringen, sier hun. Teknologiske endringer og behov for omstillinger spiller nok også en viss rolle, og koblet med et litt foreldet syn på eldre arbeidstakere evner og muligheter bidrar det ofte til tidligere avgang, sier Fafo-forsker Tove Midtsundstad. 

KJENT FENOMEN 

– Fafo-rapporten har enda en gang bekreftet at bransjen vår skiller seg ut, men funnene i overrasker ikke, sier Sven Eide, sjeføkonom i Finansforbundet.   

– Funnene bekrefter nok en gang at satsing på kompetanse blir viktigere og viktigere. Allerede i 2017 samarbeidet Finansforbundet med Finans Norge om en rapport for å se på årsakene til at det er så få eldre i næringen. Finans er en bransje med hurtig teknologisk endringstakt. Ny teknologi endrer kompetansebehovet samtidig at en del rutineoppgaver faller bort. Sammenligninger av kompetansenivået til ulike aldersgrupper viser det at de eldste har lavest utdanningsnivå, og det er de som er hardest rammet i nedbemanningsrundene så langt. Gode pensjonsmuligheter har vært en ytterligere faktor, sier Eide. 

Satsing på kompetanse blir viktigere og viktigere

Samtidig mener han at det er grunn til å tro at dette kan endre seg fremover. Det kan se ut som om arbeidsgiverne har begynt å gjøre mer for å trene opp ansatte de allerede har til å fylle nye roller. Omskoleringen kan være mer lønnsom sammenlignet med ansettelse av nye arbeidstakere med høy utdanning og høy oppstartlønn. 

KUNNSKAPSDREVNE BEDRIFTER HENGER ETTER 

Forskerne var overrasket over et annet funn i rapporten: Det var mye mer sannsynlig at bedrifter som krever høyere utdanning innførte bedriftsintern aldersgrense. Bedrifter med høy andel av ansatte med manuelle arbeidsoppgaver og lavere utdanning hadde ikke bedriftsinterne aldersgrenser.  

— Annen forskning viser at pensjonsreformen virker, men endringene har vært små på kontorarbeidsplasser, sier Midtsundstad. 

Hun sier at det er mulig at reformen ikke treffer riktig målgruppe og at det kanskje er andre motivasjonsfaktorer, enn de økonomiske, som er viktig for ansatte som ikke har manuelle jobber. Ansatte i ikke manuelle jobber har ofte god økonomi når de når 60-årene. Derfor blir det viktigere at det er gøy på jobben og at ledelsen setter pris på de ansatte og satser på dem. 

 

Uthevede sitater: 

«Det er jo en bransje som har hatt bedriftsintern aldersgrense veldig lenge.» Tove Midtsundstad. 

«Satsing på kompetanse blir viktigere og viktigere» Sven Eide 

(Bildetekst):
VIKTIG KOMPETANSE:  Den viktigste begrunnelsen som ledere oppgir for å la personer over 67 år bli stående i jobben, er at de har kompetanse som er svært viktig for virksomheten eller at det vanskelig å finne en kompetent erstatter, sier Midtsundstad.

Les mer: 

https://www.arbeidslivet.no/Lonn/Stillingsvern/Hvordan-har-arbeidslivet-tilpasset-seg-nye-aldersgrenser-for-stillingsvern/ 

https://www.finansfokus.no/finansfokus/2019/11/13/18-millioner-til-kompetansestotte/ 

https://www.finansfokus.no/finansfokus/2018/04/09/vil-kutte-i-seniorgodene/ 

https://www.finansfokus.no/finansfokus/2017/09/13/seniorene-trives-finansbransjen/