Mangler kunnskap om særlig uavhengig stilling

Dessverre ser vi at enkelte arbeidsgivere definerer stillinger på en ulovlig måte og deretter unnlater å betale lovpålagt overtidstilleggDette kan skyldes at arbeidsgivere bevisst forsøker å omgå regelverket, eller fordi enkelte bedrifter rett og slett mangler tilstrekkelig kunnskap.  

ARBEIDSRETT: Arbeidsmiljølovens regler om overtidsbetaling er klareArbeidstakere har krav på overtidsgodtgjørelse for pålagt arbeid ut over «alminnelig arbeidstid.» Det betyr at dersom du pålegges å arbeide mer enn 9 timer daglig eller 40 timer per uke, skal arbeidsgiver betale et tillegg på minst 40 prosent av lønnen din.   

Dersom du arbeider i en bedrift som er underlagt Finansforbundets tariffavtale, har du krav på tillegg på minst 50 prosentDet skal etter Sentralavtalen gis vanlig overtidsbetaling for pålagt arbeid utover ordinær ukentlig arbeidstid på 37,5 timer. For pålagt overtidsarbeid i helger og nattestid vil du kunne ha krav på overtidstillegg på 100 prosent. Arbeidsmiljøloven og vårt tariffavtaleverk stiller krav om at overtidsarbeid og bedriftens arbeidstidsordning drøftes med tillitsvalgte 

Selv om din bedrift praktiserer en avspaseringsordning, er det ikke adgang til å avspasere overtidstillegget. Dette skal utbetales.  

Det kan kun gjøres unntak fra overtidsbetaling dersom du har en «særlig uavhengig» eller «ledende stilling». Når man skal avgjøre om stillingen faller inn under disse unntakene, er det den faktiske stilling og funksjon som er avgjørende, ikke tittelen eller hvordan stillingen er definert i arbeidsavtalen.  

Enkelte ganger kan det være vanskelig å definere om arbeidstaker har en «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling. Felles for begge disse kategoriene er imidlertid at begrepene skal tolkes snevert. I forarbeidene til loven er det uttrykt et ønske om at flest mulig arbeidstakere skal omfattes av arbeidsmiljølovens arbeidstidsordninger.  

Unntaket «ledende stilling» er derfor forbeholdt de arbeidstakerne som har «klare lederfunksjoner». I rettspraksis er det vektlagt momenter som for eksempel arbeidstakerens avlønning, budsjett- og personalansvar, resultatansvar, personalplanlegging og hvilken beslutningsmyndighet den ansatte har for øvrig. Et viktig moment er også om den ansatte selv styrer sin egen arbeidstid 

Når det gjelder «særlig avhengig» stilling omfatter dette unntaket arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver, som selv bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal utføres og hvordan arbeidet skal utføres. For å falle inn under begrepet «særlig uavhengig» stilling, er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. 

Selv om du som ansatt vil kunne ha krav på overtidsbetaling i de tilfeller arbeidsgiver har definert stillingen din på en ulovlig måte, kan det være ubehagelig og krevende å fremme et overtidskrav under et løpende arbeidsforhold. Det kan også by på bevismessige utfordringer å sannsynliggjøre hvilket arbeid som er pålagt av arbeidsgiver og hva som er såkalt frivillig fleksitid. Les derfor alltid nøye gjennom arbeidskontraktens bestemmelser før du signerer arbeidsavtalen, og ha et bevisst forhold til hvordan arbeidsgiveren din praktiserer lovens strenge regler om overtidsbetaling.  

 

ENDRE SKJELBRED REFSDAL er advokat i Finansforbundets sekretariat. (Foto: Morten Brakestad).