Bekymret for Nets-salg

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik mener det må gjøres ordentlige sikkerhetsvurderinger før Nets får selge sine konto-til-kontobaserte tjenester til Mastercard. Han mener lokalt eierskap vil være bedre.

Tekst: Sjur Anda Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.

– Jeg er bekymret over at man vil selge ut slike samfunnskritiske funksjoner. Det er ingen bevissthet rundt hva det kan bety for sikkerheten og robustheten i de norske betalingssystemene, sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av finanskomiteen på Stortinget.

Han ser problemer rundt at en så viktig funksjon legges på eiere utenfor Norden.

– Mastercard er en stor global aktør, med interesser i mange land. Hvis det skulle bli en form for krise eller konflikt vil et lokalt eierskap være viktig. Jeg er i tvil om at disse spørsmålene blir godt nok vurdert av norske myndigheter, forteller Gjelsvik.

– Mitt inntrykk er at kommersielle interesser fort trumfer sikkerhetsvurderingene. I dag må mye av disse vurderingene gjøres i det enkelte selskap, når vi burde se på dette som et nasjonalt ansvar. Vi har kommet langt i digitaliseringen av betalingssystemene. Dette er helt essensielle tjenester, der det vil være svært skadelig hvis slike systemer blir satt ut. Det vil være bekymringsverdig hvis det ikke er norske interesser som sitter på kontrollen av disse systemene.

SKAL VURDERES

Den norske delen av Nets som er antatt å være en del av salget til Mastercard er blant annet driften av inter­banksystemet NICS på vegne av Bits AS (den norske banknæringens infrastruktur­selskap), samt regningsbetalingstjenester til mange norske banker.

Bits AS har konsesjon fra Norges Bank til å drive interbanksystem, og må etter betalingssystemloven gi melding til Norges Bank før det foretas endring av betydning når det gjelder eier-, organisasjons- og driftsforhold. Det er Norges Bank og Finanstilsynet som skal vurdere tiltak knyttet til endringer i eierforhold og utkontraktert virksomhet

– Nets sine leveranser til norske banker er av stor betydning for det norske betalingssystemet gjennom drift av nødvendig infrastruktur og felles betalingstjenester. Norske bankers bruk av disse tjenestene er underlagt norsk tilsyn. Dersom det skjer vesentlige endringer i utkontraktert virksomhet, skal bankene melde dette til Finanstilsynet. På det grunnlag vil Finanstilsynet vurdere behovet for eventuelle tiltak for å sikre robustheten i det norske betalingssystemet, uttaler Olav Johannessen, seksjonssjef ved seksjon for IT og betalingstjenester hos Finanstilsynet.

Norges Bank uttaler i en epost at avtalen mellom Mastercard og Nets skal godkjennes av tilsynsmyndighetene i Storbritannia og Danmark. Samtidig berører avtalen Bits, som har konsesjon fra Norges Bank til å drive interbanksystemet NICS. Ifølge loven må endringer som berører driften av NICS meldes til og godkjennes av Norges Bank.

Når det gjelder eierforholdene til Nets, så har de allerede utenlandske eiere. For to år siden kjøpte Evergood 5 alle aksjene i selskapet. Evergood 5 kontrolleres i sin tur av Det amerikanske private equity-fondet Hellman & Friedman LLC. Nets hovedkontor er derimot fremdeles i Danmark. Dette er Gjelsvik også klar over.

– Endringene i eierskapet burde vært sett på med større alvor forrige gang også. Med salget som nå er varslet, får vi ytterligere utfordringer. Den delen av Nets som selges ut er etablert for det nordiske markedet, men blir nå en del av et stort globalt selskap. Denne typen endringer i eierskapet i finansinfrastrukturen blir ikke behandlet med det nødvendige alvor fra myndighetenes side. I beredskapssammenheng må man gjøre vurderinger i forhold til nasjonal styring, sier Gjelsvik.