Styringsrett blir viktigere 

 Uenighet kan vi akseptere, men vi vil aldri godta at arbeidsgiverne går fra forhandlinger til ensidige beslutninger når det gjelder arbeidstid. Da øker konfliktnivået for å komme tilbake til forhandlinger og dialog, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Jarild 

Seks år har gått siden Finansfokus forrige gang hadde en temautgave om arbeidstid. Også den gang ble forbundslederen intervjuet. Og den gang som nå, roper arbeidsgiverne på økt styringsrett på arbeidstidens plassering og mer fleksibilitet i arbeidsmiljøloven og i vårt eget avtaleverk. Forbundslederen liker utviklingen dårlig. 

 Min påstand er at styringsrett er viktigere for arbeidsgiverne enn noen gangOgså på arbeidstid. Hvis dette er korrekt, går vi ut av samarbeid og forhandlinger og over til ensidige beslutninger. Det er en farlig vei. Vi kan selvsagt akseptere uenighet, men økt styringsrett på arbeidstid er helt uaktuelt. Da må vi øke konfliktnivået for å komme tilbake til forhandlinger og dialog. Det er vel neppe det arbeidsgiverne ønsker? spør Hellman. 

FLEKSIBELT NOK 

Forbundet blir gjentatte ganger konfrontert med at arbeidsmiljøloven (AML) og vårt avtaleverk ikke er fleksibelt nok for å dekke bedriftenes og de ansattes behov. Forbundslederen snakker med mange medlemmer og tillitsvalgte, men har ikke fått en eneste tilbakemelding om at arbeidstiden eller kompensasjonssatsene i avtaleverket bør endres. Han mener at dersom dette hadde vært et stort behov hos medlemmene, ville forbundet fått tilbakemeldinger.  

Slutt å klage på vårt felles avtaleverk

 Vi har i dag et avtaleverk som etter mitt syn fullt ut dekker både arbeidsgivernes og arbeidstakernes behov for fleksibilitet. Utfordringen er at ikke alle bruker de bestemmelsene vi har i avtaleverket. Våre tillitsvalgte og ledelsen i den enkelte bedrift kan avtale arbeidstidens plassering og kompensasjon for avvikende arbeidstid innenfor rammene av Sentralavtalen. Den har Finans Norge og Finansforbundet undertegnet. Min klare oppfordring til arbeidsgiverne er å slutte å klage på vårt felles avtaleverk og heller bruke mulighetene som ligger der. Du kan ikke klage på Beethoven, men du kan klage på en dårlig pianist. Bruk heller litt musikalitet til å finne gode løsninger. Det gir respekt og dialog, understreker Hellman. 

Han har ingen problemer med å forstå at normalarbeidsdagen ikke passer for alle medlemmer. Arbeidstakernes behov for fleksibilitet varierer gjennom ulike livsfaser. Det er ikke nødvendigvis slik at unge vil ha fleksibel arbeidstid, mens eldre vil arbeide fra 0800–1600. Mange arbeidstakere har også egne avtaler om fleksitid, avspasering, hjemmekontor osv. Det er fordel for både arbeidsgiver og arbeidstaker.  

STRENGE REGLER 

 Mitt inntrykk er at mange arbeidstakere ønsker større grad av selvvalg når det gjelder arbeidstidens plassering. Det gir avtaleverket rom for. Men vi vet også fra en tidligere undersøkelse at mange ubevisst utfører skjult arbeid. Da er det viktig å huske på at alt arbeid som utføres utenfor normalarbeidsdagen, skal være kompensert i tid eller penger. 

I Tyskland og Frankrike er lovverket veldig tydelig på dette punktet. Her er det så strengt at arbeidsgiveren ikke har lov til å kontakte de ansatte etter et visst tidspunkt etter arbeidstidens slutt. 

 Dette handler ikke om beskyttelse av arbeidstid, men det handler om at arbeidstid er avtalt tid. Denne diskusjonen har vi ikke hatt her hjemme. Jeg observerer at Finans Norge ønsker en oppmykning av normalarbeidsdagen. Det vil kunne innebære at arbeidstakerne ikke lenger får et økonomisk gode av å jobbe ubekvem arbeidstid. I dag er normalarbeidsdagen en viktig målestokk når lønnen for avvikende arbeidstid skal fastsettes. Det bør den også være i fremtiden, mener forbundslederen. 

ARBEID OG FRITID 

Grensen mellom arbeid og fritid viskes vekk av teknologi som gjør det mulig å være online 24/7. Jobbmailen er aldri lenger unna enn et lite tastetrykk på mobilen. Men alle varer og tjenester i samfunnet er ikke tilgjengelige døgnet rundt. 

 Offentlige funksjoner som statlige virksomhet, kommuner og fylkeskommuner er åpne mellom 0800–1600. Det samme gjelder lege, tannlege og andre helsetjenester. Store deler av samfunnet er bygd opp rundt normalarbeidstid. På den måten blir det en balanse mellom arbeid, fritid og hvile. Tid er velferd for befolkningen. Så kan du i perioder jobbe litt ekstra uten at det går ut over helse eller mangel på goder. Men det er mer unntaket enn regelen. 

Avvikende og fleksibel arbeidstid er populært hos mange, fordi det er bedre betalt og basert på frivillighet. Normalarbeidsdagen er utgangspunktet for beregning av all kompensasjon. Nå frykter Hellman at arbeidsgiverne i sin argumentasjon mot å uthule normalarbeidsdagen, skyver arbeidstakernes ønsker om fleksibel arbeidstid foran seg.  

 Da blir spørsmålet hvilken fleksibilitet til hvilken pris? Lavere kompensasjon for arbeid på ubekvemme tider kan raskt bli resultatet. Derfor vil forbundet fortsatt arbeide for at alle ansatte får kompensert for arbeidstid utover normalarbeidsdagen. 

SÆRLIG UAVHENGIG 

Forbundslederen er ikke spesielt begeistret for det økende omfanget av særlig uavhengige stillinger i finansnæringen. I dag kan stillingen til en arbeidstaker defineres som særlig uavhengig etter arbeidsmiljøloven. Konsekvensen av dette blir at arbeidstakeren unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i AML og mister retten til overtidsbetaling, men får som regel høyere fast lønn. 

 En særlig uavhengig stilling høres jo i utgangspunktet veldig flott ut. Her kan du smykke deg med en tittel som lett kan bety at du stiller deg til rådighet når som helst. Men det finnes klare grenser i AML for hvem som kan defineres til å ha en særlig uavhengig stilling og nåløyet er meget trangt. Det skal virkelig mye til før din stilling kan plasseres i denne kategorien.  

Han oppfordrer de tillitsvalgte til å følge nøye med på utviklingen av særlig uavhengige stillinger i egen bedrift. Hvis omfanget øker, kan det være gode grunner til å få en åpen diskusjon med arbeidsgiveren om hvordan slike stillinger skal defineres og kompenseres.