Milliongebyr for svikt i hvitvaskingsarbeidet

Santander og Komplett Bank får så det svir på pungen av Finanstilsynet. Det koster bankene henholdsvis ni og 18 millioner å slurve med hvitvaskingsarbeidet.

Tekst: Sjur Anda, foto: Shutterstock

Finanstilsynet er ikke nådige i sin beskrivelse av Komplett Banks hvitvaskingsarbeid. Overtredelsene av hvitvaskingsloven anses å være alvorlige. Det er snakk om løpende og alvorlige manglende etterlevelse over tid, siden Bankens oppstart i mars 2014.

MANGE ENDRINGER: Komplett Bank har gjort en total gjennomgang av sitt hvitvaskingsarbeid. –  Vi skal ha prosesser og rutiner som er compliant, sier Jan Haglund.

Banken har overvåket for få transaksjoner og det er gjort stikkprøver istedenfor å sjekke alle transaksjoner. Dokumentasjon av stikkprøver Finanstilsynet fikk oversendt viste at banken i ett av to tilfeller hadde kontrollert treffene i transaksjonsovervåkingssystemet først fem måneder etter at treffene var generert. Dokumentasjonen viste ikke hvilke undersøkelser som var foretatt, hva som var konklusjonen for den enkelte kunden, eller om det ble iverksatt kunderettede tiltak.

I tillegg var det mangler i gjennomføring av frysforpliktelser samt at man ikke har innhentet informasjon om kunden eller kundens nærstående er politisk eksponerte personer.

Finanstilsynet konkluderer slik: «Finanstilsynet fant flere mangler ved Bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven, herunder en utilstrekkelig risikovurdering, manglende innhenting av informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt manglende rutiner for innhenting av opplysninger om midlenes opprinnelse for kunder underlagt forsterkede kundetiltak.»… «Banken har etter Finanstilsynets syn gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket.» Komplett Bank må ut med 18 millioner kroner i overtredelsesgebyr for brudd på hvitvaskingsloven.

Vi tar kritikken på største alvor

Finansfokus har hatt kontakt med konsernsjef Jan Haglund.

– Det er ikke funnet noen hvitvasking ved gjennomgangen, men våre interne rutiner og prosesser har tidligere ikke fullt ut reflektert kompleksiteten i hvitvaskingsregelverket, forklarer Haglund på epost.

– Hva har dere gjort for å rette på dette?

– Vi har gått gjennom og oppdatert vår risikovurdering for hvitvasking. Basert på dette har vi forandret vårt hvitvaskingsarbeid. Vi har eksempelvis forbedret governance og rapportering, organisert og forsterket nøkkelfunksjoner, laget et uppdatert utdanningsprogram som samtlige ansatte har gjennomført samtidig som vi har gjort en fullstendig gjennomgang av alle berørte rutiner og prosesser.

– Hva tenker du om kritikken fra Finanstilsynet?

– Vi tar kritkken på største alvor. Som en seriøs leverandør av banktjenester skal Komplett Bank ha prosesser og rutiner som er compliant og etter inspeksjonen har vi gjennomført en rekke tiltak for å sikre etterlevelse.

MANGLENDE KONTROLLER

Santanders blir på sin side straffet fordi at en datafeil gjorde at 1.260.000 transaksjoner ikke hadde blitt underlagt hvitvaskingskontroll i perioden 30. oktober 2014 til 6. desember 2018. Til sammen er det omkring 1,6 millioner transaksjoner som ikke er blitt kontrollert. Dette omfatter i overkant av 300 000 kunder.

NY INFRASTRUKTUR: Vi har gjort de nødvendige investeringer i ny infrastruktur for å sikre at slike feil ikke oppstår igjen, sier Michael Hvidsten.

– Denne saken handler om en feil i våre IT-systemer knyttet til vårt salgsfinansieringsprodukt. Dette er et produkt med relativt små transaksjoner. Feilen i IT-systemet førte til at transaksjoner utført på spesifikke tidspunkter på dagen ikke ble elektronisk kontrollert. Våre øvrige prosesser og rutiner for kundemonitorering fungerte som normalt. Så snart vi forsto at noe var galt satte vi inn alle nødvendige ressurser for å avdekke og utbedre feilen, og rapporterte den til Finanstilsynet. Feilen ble oppdaget av bankens egne ansatte og ble rapportert til Finanstilsynet i henhold til gjeldende regelverk. Banken har samarbeidet med, og holdt Finanstilsynet kontinuerlig oppdatert om saken. Banken har gjort de nødvendige investeringer i ny infrastruktur, inkludert et nytt system for elektroniske transaksjonskontroll. Banken har også forbedret prosessene knyttet til endringer i IT-systemet, sier Michael Hvidsten, sjef for Santander i Norden.

Feilen ble oppdaget av bankens egne ansatte

Han påpeker at videre undersøkelser relatert til IT-feilen har ikke avdekket hvitvasking.

– Feilen i IT-systemet var alvorlig og beklagelig, men vi er uenige med Finanstilsynet i at dette gir grunnlag for overtredelsesgebyr. Vi har likevel valgt å ikke påklage avgjørelsen, sier Hvidsten.