Egen pensjonskonto kommer snart

1,4 millioner arbeidstakere får lavere pensjonskostnader når egen pensjonskonto blir innført trolig fra 2021. YS og Finans Norge spiller en sentral rolle i det videre arbeidet.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Jarild

I april vedtok Stortinget de nye lovreglene om egen pensjonskonto, men fortsatt gjenstår et stykke arbeid før de nye reglene kan tre i kraft. Derfor har Finansdepartementet invitert arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet til å delta i en gruppe for å forberede innføringen av reglene om egen pensjonskonto.

De nye lovreglene innebærer at arbeidstakere i bedrifter med innskuddspensjonsordninger skal få samlet sine pensjonskapitalbevis og forvaltet disse sammen med sin aktive pensjonsopptjening på én pensjonskonto. Kontoen kan forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt leverandør.

ENORME VERDIER

– Det er meget positivt at partene i arbeidslivet er invitert med i det viktige arbeidet med å utforme regler og forskrifter til egen pensjonskonto. I lang tid har Finansforbundet gjennom pensjonsutvalget i YS Privat arbeidet aktivt med å ivareta arbeidstakernes interesser i utformingen av egen pensjonskonto. Nå ser det ut til at dette arbeidet bærer frukter og vi gleder oss til det nye regelverket kommer på plass og at arbeidstakerne fritt kan velge den pensjonsleverandøren de ønsker, sier sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet.

Det er enorme beløp som er i spill når 1,4 millioner arbeidstakere skal samle sine pensjoner. Statistikken til Finans Norge viser at livselskapene forvalter 150 milliarder kroner i aktive innskuddspensjon. I tillegg kommer verdien av opptjente pensjonskapitalbevis på 80 milliarder.

MEST KREVENDE

Hva blir mest krevende å få på plass i egen pensjonskonto?

– Det vanskeligste med regelverket blir å håndtere informasjonsflyten når jeg som arbeidstaker skal bytte arbeidsgiver. Vi må lage ordninger som sikrer at all pensjonssparing følger med til ny arbeidsgiver, men spørsmålene er: Hvilken informasjon skal ny arbeidsgiver få og hvilken informasjon skal leverandøren av pensjonskontoen få? Dette må balanseres opp mot hensynet til personvern, men samtidig må det lages et smidig system som ikke er kostnadsdrivende, påpeker sjefsøkonom Eide.

Det må lages et smidig system.

Han mener at det må bli enkelt for arbeidstakeren å flytte sin pensjon til en selvvalgt leverandør. Da må ikke terskelen for å flytte pensjonene fra egen arbeidsgiver bli for høy. Dette er viktig for at det skal bli en reell konkurranse mellom de ulike pensjonsleverandørene, noe som igjen vil bety lavere pensjonskostnader for arbeidstakerne.

Finansforbundet har hele tiden arbeidet for en løsning som legger gode rammer for konkurranse i pensjonsmarkedet, som igjen betyr at arbeidstakerne får mer pensjon for pengene. Men samtidig er det slik at hvis egen pensjonskonto gir lavere inntekter til livselskapene, så kan dette få betydning for antall arbeidsplasser på sikt. Samtidig tror sjeføkonom Sven Eide tror at god konkurranse mellom leverandørene også vil stimulere til innovasjon og utvikling av nye pensjonsprodukter som igjen kan skape nye arbeidsplasser hos leverandørene. I forbundets totalvurdering har hensynet til 1,4 millioner arbeidstakere veid tyngst.