Knytter utdanning og arbeidsliv tettere sammen

Et ekspertutvalg vil gjøre det enklere for folk i arbeid å videreutdanne seg. – Dette gjør det lettere for folk å holde sin kompetanse oppdatert ut fra næringslivets behov, sier Dag Arne Kristensen i Finansforbundet, som ser veldig positivt på den nye rapporten.

Tekst og foto: Sjur Anda

Dagens arbeidsliv endres i stadig raskere takt. Den kompetansen næringslivet trenger i dag er ikke den sammen som kreves om få år. Dette har vært en utfordring også for utdanningsinstitusjonene, som fort blir hengende etter. Nå tar regjeringen tak i denne problemstillingen.  Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret har siden mars i fjor ledet et ekspertutvalg for livslang læring. Utvalget la i går frem sin rapport om hvordan man bedre skal kunne legge til rette for livslang læring.

Hos Finansforbundet er de veldig fornøyd med den nye rapporten.

– Dette er veldig positivt og i tråd med Finansforbundets kompetansepolicy. Vi har vært opptatt av at den enkelte arbeidstaker skal ha både rettigheter og muligheter til å utvikle sin kompetanse slik at de kan vært attraktive på arbeidsmarkedet gjennom hele karrieren. Samtidig synes vi det er viktig å påpeke at den enkelte også har et ansvar for å utvikle seg i tråd med næringslivets behov, sier Dag Arne Kristensen, leder av politisk avdeling i Finansforbundet.

Han peker særlig på at utvalget forslår en tilpasning av skolesystemet som bidrar til læring hele livet.

– Universiteter og høyskoler blir stimulert til å lage utdanning i små bolker, det er et godt initiativ. Det blir også en tettere tilknytning mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene, noe som er veldig bra, sier Kristensen, og fortsetter: – Dette er noe vi har vært opptatt av lenge. Vi hadde blant annet et møte med Statsråden for Forskning og høyere utdanning i fjor, der vi påpekte at dagens utdanningssystem er for rigid og er ikke tilpasset våre medlemmers behov for å utvikle seg gjennom hele livet og dermed også være attraktiv arbeidskraft. Dagens rapport ser vi som en seier for vårt påvirkningsarbeid.

BLIR ET SPLEISELAG

Utvalget foreslår en rekke tiltak som de mener samlet sett vil bedre mulighetene til å lære hele livet. Det handler om tilpassinger av dagens utdanningssystem til en situasjon der vi skal lære hele livet: Utvalget har identifisert hindre, barrierer og unødvendige kostnadsdrivere i dagens system, eksempelvis knyttet til finansieringsordningen av universiteter og høyskoler og studiestøttesystemene fra Lånekassen. Reglene studiefinansiering der er sett på som for rigide og ikke er tilpasset livslang læring for voksne med hus og familie.

Utvalget foreslår også at regjeringen bevilger 800 millioner kroner hvert år til et «Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging». Det anbefales også at utdanning skal tilbys i kortere enheter, og utvidede muligheter for å kreve egenbetaling fra deltakerne for å i større grad få til et spleiselag mellom det offentlige og næringslivet.

Nå skal rapporten ut på høring.