Norges bank ser på elektronisk krone

Norges Bank ønsker å utrede om staten skal utstede en elektronisk krone. Å ha digitale sentralbankpenger (DSP) vil kunne bidra til å opprettholde tilliten til betalingssystemene, slår de fast i et memo.

Tekst: Sjur Anda, foto: Norges Bank

Flere sentralbanker vurderer om de i fremtiden skal utstede allment tilgjengelige elektroniske penger. Slike penger er en fordring på sentralbanken i den offisielle pengeenheten, og vil være et supplement til kontanter. Teknologisk utvikling har bidratt til å aktualisere problemstillingen. Fallende kontantbruk har gjort at Norges Bank må tenke gjennom om vi i fremtiden vil trenge noen nye funksjoner som er viktige for å sikre et effektivt og robust betalingssystem og tillit til pengevesenet.

I memoet peker Norges Bank på tre formål for en elektronisk krone:

– Sikre et offentlig og kredittrisikofritt alternativ til private banker.

– Fungere som en beredskapsløsning for de ordinære betalingssystemene.

– Sikre et velegnet tvunget betalingsmiddel som komplementerer kontanter.

KONTANTENE FORSVINNER

Når betalte du noe med kontanter sist? Sikkert ganske lenge siden. Kontantbruken har stupt de siste årene. Men faktum er at kontanter har noen egenskaper man ikke får med dagens digitale penger. De er gitt ut av staten og har dermed veldig høy tillit og er et kredittrisikofritt alternativ til å ha pengene på en bankkonto. Norges Bank mener at kontanter er viktig for å opprettholde tilliten til pengesystemet og bankinnskudd. Kontanter virker også selv om de elektroniske systemene er nede. Kontantbruken er heller ikke sporbar. Men faren er at kontantene vil forsvinne. Da vil Norges Bank se på om det er nødvendig å lage et nytt, digitalt, statlig alternativ.

Arbeidsgruppen som har laget memoet om DSP peker på at det å ha et kredittrisikofritt alternativ til kontopenger, uavhengig beredskapsløsning og tvungent betalingsmiddel er de viktigste som kan gå tapt hvis vi ikke har noe digitalt alternativ til kontanter.

HELT I BEGYNNELSEN

Arbeidet med DSP i Norge er helt i begynnelsen. Og i Norges Bank peker de på følgende ting som må avklares:

– Hvilke egenskaper skal betalingssystemet ha i fremtiden?

– Er det en risiko for at tilliten til pengevesenet svekkes, om ikke Norges Bank/myndighetene foretar seg noe?

– Hvis ja, er DSP det beste virkemiddelet for å oppnå ønskede egenskaper?

– Vil DSP ha andre, uønskede konsekvenser, som vi ikke ønsker?

Så nå er spørsmålet om DSP og en elektronisk krone skal utredes videre.

SVENSKENE LANGT FREMME

Den svenske Centralbanken har lenge vært positive til DSP og har lenge jobbet med en e-krona. I begynnelsen av mai ba de Riksdagen om å starte en utredning på hva som må til for å innføre en e-krona. Det handler både om å se på begrepet lovlig betalingsmiddel og den rollen penger fra Centralbanken skal ha i en digital økonomi. I tillegg handler det om å se hvilken rolle staten og privat sektor skal ha innen betaling. Ønsket er at det opprettes en ekspertkomite som kommer med forslag på hva som må til for å sikre at Sverige også i fremtiden har et stabilt og effektivt betalingssystem.

TO TEKNISKE LØSNINGER

Foreløpig pekes det på to måter DSP kan løses på teknologisk. Den første er at det gis mulighet for å få en konto i sentralbanken, der staten og ikke private finansinstitusjoner, er garantisten for pengenes verdi. Dette vil i så fall være en rentefri konto. Den andre er at de elektroniske pengene kan lagres lokalt, enten på et kort eller på en telefon eller lignende, og at folk på den måten hele tiden har med seg pengene sine.